Batalion Ochrony Bazy
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
Batalion Ochrony Bazy sformowano na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr Z-84/Org./P1 z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie sformowania Batalionu Ochrony Bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi w Redzikowie, następnie Rozkazu Nr Z-14/Org. Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie sformowania Batalionu Ochrony Bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi w Redzikowie oraz wykonawczego Rozkazu Nr Z-9/Org. Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z dnia 19 stycznia 2015 roku w sprawie sformowania Batalionu Ochrony Bazy systemu obrony przed rakietami balistycznymi w Redzikowie - proces formowania batalionu rozpoczęto w I kwartale 2015 roku, pierwszego dowódcę batalionu wyznaczono z dniem 2 marca 2015 roku i został nim płk dypl. Witold BARTOSZEK. Formowanie batalionu rozpoczęto w kompleksie koszarowym 7.Brygady Obrony Wybrzeża w Słupsku i proces formowania zakończono do końca czerwca 2015 roku, by potem dyslokować batalion w kompleksie docelowym Słupsk-Redzikowo.
 
Głównym zadaniem batalionu jest ochrona kompleksu rakietowego obrony przed rakietami balistycznymi w Słupsku-Redzikowie, oficjalnie realizację zadań ochronnych rozpoczęto 31 marca 2016 roku.
 
Batalion jest wyposażony między innymi w pojazdy HMMWV oraz standardowe wyposażenie strzeleckie występujące w Siłach Zbrojnych RP, czyli karabinki 5,56mm Beryl.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 436/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia Święta Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie
 
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 2 decyzji Nr 432/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 387 oraz z 2015 r. poz. 92) – ustala się, co następuje:

1. Ustanawia się Święto Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie w dniu 30 czerwca.
2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
DECYZJA Nr 86/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret żołnierzy Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, oraz proporczyk na beret żołnierzy, zwany dalej „proporczykiem”, Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie.
 
§ 2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) wzory oznak rozpoznawczych, stanowiące załączniki Nr 3 i Nr 4 do decyzji;
4) wzór proporczyka, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.
 
§ 3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 6 do decyzji.
§ 4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
BATALIONU OCHRONY BAZY W REDZIKOWIE   / w y c i ą g /
 
2. Odznaka Batalionu Ochrony Bazy, zwanego dalej „Batalionem”, wykonana jest na planie krzyża maltańskiego. Ramiona krzyża pokryte są biało-czerwoną emalią ze srebrzystą obwódką. Centralnie na krzyżu umieszczony jest hełm rycerski barwy srebrzystej z czerwonym pióropuszem. Pod hełmem umieszczona jest jasno srebrzysta wstęga z napisem „Batalion Ochrony Bazy”. Pomiędzy ramionami krzyża znajdują się dwa skrzyżowane miecze.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
BATALIONU OCHRONY BAZY W REDZIKOWIE
NA MUNDUR WYJŚCIOWY
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
BATALIONU OCHRONY BAZY W REDZIKOWIE
NA MUNDUR POLOWY
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET
BATALIONU OCHRONY BAZY W REDZIKOWIE
 
STRUKTURA
 
 - Dowództwo
   - Sztab
     - Sekcja Personalna S-1
     - Sekcja Operacyjna S-3
     - Sekcja Logistyki S-4
     - Zespół Wsparcia Dowodzenia i Łączności
   - Sekcja Komunikacji Społecznej
   - Sekcja Ochrony Informacji Niejawnych
   - Kompania Ochrony
   - Kompania Dowodzenia i Zabezpieczenia
   - Wojskowa Straż Pożarna
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk dypl. Witold Bartoszek (2.III.2015 – 7.XII.2016)
 - cz. p.o. kpt. Sebastian Radziwonka (7.XII.2016 - ?)
 - cz. p.o. mjr Mariusz Warta (? - 12.IV.2017)
 - płk Piotr Lewandowski (12.IV.2017 - 2.I.2019)
 - płk Radosław Sułek (2.I.2019 - 10.XII.2020)
 - cz. p.o. mjr Sebastian Radziwonka (10.XII.2020 - 11.I.2021)
 - płk Maciej Kowalski (11.I.2021 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych  (2015 – obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.