620.Samodzielny Lotniczy Skład Amunicyjny (1945 – 1946)
Centralny Magazyn Amunicyjny Lotnictwa – JW 1124 (1946 – 1947)
Centralna Składnica Amunicji Wojsk Lotniczych – JW 1124 (1947 – 1951)
11.Centralna Składnica Amunicji Wojsk Lotniczych – JW 1124 (1951 – 1961)
11.Składnica Amunicji Lotnictwa Operacyjnego – JW 1124 (1961 – 1970)
11.Składnica Amunicji Wojsk Lotniczych – JW 1124 (1970 - 1999)
Skład Materiałowy Osowiec (1999 – 2011)
Skład 1. RBLog – Osowiec (2011 – 2015)
Skład im. płk. dypl. Mariana Porwita – Osowiec (2015 – obecnie)
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
Jednostka w prostej linii dziedzictwo historyczne wywodzi aż z okresu II Wojny Światowej, gdyż jednostką na bazie której była formowana był 620.Samodzielny Lotniczy Skład Amunicyjny dyslokowany po wojnie w m. Toruń. Na podstawie rozkazu Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego nr 036/Org. z dnia 7 lutego 1946 r. w terminie do 20 lutego 1946 r. skład ten przeformowano na Centralny Magazyn Amunicyjny Lotnictwa według etatu nr 6/52 o stanie osobowym 89 wojskowych. Jeszcze tego samego roku rozkazem Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego nr 053/Org. z dnia 30 marca 1946 r. jednostka z dniem 30 kwietnia 1946 roku otrzymała numer jednostki wojskowej nr 1124. Jednostka rok później na mocy rozkazu Ministra Obrony Narodowej nr 098/Org. z dnia 29 marca 1947 r. w terminie do dnia 20 kwietnia 1947 r. została przeformowana na etat nr 6/68 o stanie osobowym 129 wojskowych oraz zmieniła nazwę na Centralna Składnica Amunicji Wojsk Lotniczych.
Pod koniec 1950 roku w siłach zbrojnych rozpoczęto powolne wprowadzanie pierwszego powojennego planu mobilizacyjnego „PM-1”, w planie tym określono że składnica ma przejść na etat wojenny 06/18, stan taki utrzymał się do roku 1954.
Ale w międzyczasie w 1951 roku doszło do kolejnych ważnych zmian organizacyjnych, najpierw zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 0246/Org. z dnia 10 listopada 1950 r. w terminie do 1 stycznia 1951 r. składnicę przeformowano na etat nr 6/115 o stanie osobowym 233 wojskowych i 28 kontraktowych, a więc stan osobowy jednostki znacząco wzrósł, następnie zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr 0253/Org. z dnia 19 września 1951 r. składnicę przemianowano na 11.Centralną Składnicę Amunicji Wojsk Lotniczych.
Rok 1953 r. jest bardzo ważnym w historii jednostki, wtedy to doszło do zmian organizacyjnych ale też i dyslokacyjnych. Na mocy zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 0335/Org. z dnia 29 września 1953 roku polecono by składnica przeformowała się na etat nr 6/198 o stanie osobowym 88 wojskowych i 44 kontraktowych oraz przebazowała się do m. Osowiec, zmian tych miano dokonać w terminie do 31 grudnia 1953 r. W 1954 r. dokonano także aktualizacji planu mobilizacyjnego „PM-53” nadając składnicy nowy etat wojenny nr 06/126, etat ten obowiązywał również w kolejnym planie mobilizacyjnym „ZPM-53”.
Kolejne 3 lata nie przyniosły większych zmian, dopiero w związku z dużymi zmianami w organizacji lotnictwa w siłach zbrojnych, rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr 0054/Org. z dnia 6 lipca 1957 r. w terminie do dnia 1 października 1957 r. składnicę podporządkowano pod Dowództwo Lotnictwa Operacyjnego.
Co ciekawe zmiany nazwy składnicy odpowiedniej do jej podporządkowania dokonano dopiero wraz z nowym przeformowaniem na mocy zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 0102/Org. z 10 grudnia 1960 r. w terminie do dnia 1 marca 1961 r. składnica miała zmienić nazwę na 11.Składnica Amunicji Lotnictwa Operacyjnego oraz przeformować się na etat nr 26/20 o stanie osobowym 322 wojskowych i 8 pracowników cywilnych.
W 1963 roku wprowadzono nowy plan mobilizacyjny „PM-63”, i tym razem składnica miała na czas wojenny pozostać według swojego etatu pokojowego, jednakże na czas wojenny jednostka była odpowiedzialna za mobilizacyjne rozwinięcie istniejącej tylko na czas wojenny 49.Składnicy Amunicji istniejącej według etatu wojennego 06/97.    
Z dniem 1 stycznia 1969 roku nastąpiła wymiana numerów etatów w związku z wprowadzeniem systemu „ILOCZYN-M”, przez co etat składnicy nr 26/20 został przenumerowany na nr 61/020.
W związku z kolejnymi zmianami w lotnictwie, w roku 1970, na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego nr 069/Org. z dnia 10 lipca 1970 r. z dniem 1 września 1970 r. składnicę przemianowano na 11.Składnica Amunicji Wojsk Lotniczych.
Później reorganizacja nadeszła dopiero w związku z dużą reorganizacją logistyki  rozkazem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0112/Org. z dnia 28 października 1998 roku, w terminie do dnia 1 lipca 1999 roku składnicę przeformowano na Skład Materiałowy Osowiec, który jednocześnie włączono w skład nowo formowanej 11.Rejonowej Bazy Materiałowej, której komenda mieściła się w Olsztynie.
Ostatnią zmianą nazwy jednostki oraz podporządkowania była kolejna reorganizacja logistyki która nastąpiła w połowie 2011 roku, Rejonowe Bazy Materiałowe zostały rozformowane, a na ich bazie rozpoczęto formowanie mniejszej liczby Regionalnych Baz Logistycznych, które przejęły jednostki wchodzące dotychczas w skład RBM. I tak Skład Materiałowy Osowiec na mocy rozkazu Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych nr Pf-29/Org. z dnia 12 kwietnia 2011 roku został w terminie do dnia 15 lipca 2011 roku wyłączony z podporządkowania  pod 11.RBM i wszedł w skład 1.Regionalnej Bazy Logistycznej oraz zmienił nazwę na Skład 1.Regionalnej Bazy Logistycznej Osowiec.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 25/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i nadania imienia patrona Składowi Osowiec
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 3-6b decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 9, poz. 105, z 2011 r. Nr 22, poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315) ustala się, co następuje:
 
1. Skład Osowiec przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
1) Batalionu Szkolnego Korpusu Ochrony Pogranicza w Osowcu (1928-1930);
2) Centralnej Szkoły Podoficerów Korpusu Ochrony Pogranicza (1930-1939).
2. Składowi Osowiec nadaje się imię płk. dypl. Mariana Porwita.
3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
STRUKTURA
 
 
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - mjr Bogdan Oźlański
 - mjr Piotr Sobański (18.V.2015 – obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Lotnictwa Wojska Polskiego (1945 – 15.IV.1947)
Dowództwo Wojsk Lotniczych (15.IV.1947 – 1.I.1955)
Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju (1.I.1955 – 30.IX.1957)
Dowództwo Lotnictwa Operacyjnego (1.X.1957 – 30.VI.1968)
Dowództwo Wojsk Lotniczych  (1.VII.1968 – 30.VI.1990)
Dowództwo Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej (1.VII.1990 – 30.VI.1999)
11.Rejonowa Baza Materiałowa (1.VII.1999 – 15.VII.2011)
1.Regionalna Baza Logistyczna (15.VII.2011 – obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.