1.Kołobrzeski Batalion Zmechanizowany (1994 - 2019)
19.Chełmski Batalion Zmechanizowany (2019 - obecnie)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
1.Kołobrzeski Batalion Zmechanizowany sformowano w momencie przeformowania 3.Dywizji Zmechanizowanej w 3.Brygadę Zmechanizowaną w 1994 roku. Bezpośrednim poprzednikiem batalionu z którego formowano jednostkę był 7.Pułk Zmechanizowany. Batalion w połowie roku 2011 został włączony w podporządkowanie 1.Warszawskiej Brygady Pancernej im. Tadeusza Kościuszki, stało się to z powodu rozformowania 3.Brygady Zmechanizowanej, a nie chciano marnować potencjału tej jednostki. Batalion wyposażony jest w bojowe wozy piechoty BWP-1 jako podstawowe wyposażenie. Jednostka stacjonuje w miejscowości Chełm. Pod koniec 2019 roku batalion podporządkowano 19.Lubelskiej Brygadzie Zmechanizowanej oraz przemianowano na 19.Batalion Zmechanizowany.
 
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 69/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych dowódców, odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret żołnierzy 19. Chełmskiego Batalionu Zmechanizowanego 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. dyw. Franciszka Kleeberga
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196 oraz z 2022 r. poz. 655) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 22, § 31 i § 33 oraz § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636 oraz z 2020 r. poz. 2193), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się:
1) proporzec rozpoznawczy Dowódcy 19. Chełmskiego Batalionu Zmechanizowanego 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. dyw. Franciszka Kleeberga, zwanego dalej „19BZ”;
2) proporzec rozpoznawczy Dowódcy 1. Kompanii Zmechanizowanej, zwanej dalej „1KZ”;
3) proporzec rozpoznawczy Dowódcy 2. Kompanii Zmechanizowanej, zwanej dalej „2KZ”;
4) proporzec rozpoznawczy Dowódcy 3. Kompanii Zmechanizowanej, zwanej dalej „3KZ”;
5) proporzec rozpoznawczy Dowódcy 4. Kompanii Zmechanizowanej, zwanej dalej „4KZ”;
6) proporzec rozpoznawczy Dowódcy Kompanii Logistycznej 19BZ, zwanej dalej „KLOG”;
7) proporzec rozpoznawczy Dowódcy Kompanii Dowodzenia 19BZ, zwanej dalej „KDOW”;
8) proporzec rozpoznawczy Dowódcy Kompanii Wsparcia 19BZ, zwanej dalej „KWSP”;
9) odznakę pamiątkową 19BZ;
10) oznakę rozpoznawczą 19BZ;
11) proporczyk na beret żołnierzy 19BZ.
 
§ 2. Zatwierdza się:
1) wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy 19BZ określony w załączniku Nr 1;
2) wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy 1KZ określony w załączniku Nr 2;
3) wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy 2KZ określony w załączniku Nr 3;
4) wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy 3KZ określony w załączniku Nr 4;
5) wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy 4KZ określony w załączniku Nr 5;
6) wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy KLOG określony w załączniku Nr 6;
7) wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy KDOW określony w załączniku Nr 7;
8) wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy KWSP określony w załączniku Nr 8;
9) wzór odznaki 19BZ pamiątkowej określony w załączniku Nr 9;
10) wzór legitymacji odznaki pamiątkowej 19BZ określony w załączniku Nr 10;
11) wzór oznaki rozpoznawczej 19BZ:
a) na mundur wyjściowy określony w załączniku Nr 11,
b) na mundur polowy określony w załączniku Nr 12;
12) wzór proporczyka na beret żołnierzy 19BZ określony w załączniku Nr 13.
 
§ 3. Nadaje się regulamin odznaki pamiątkowej 19BZ określony w załączniku Nr 14.
§ 4. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY
19. CHEŁMSKIEGO BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO
19. LUBELSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. DYW. FRANCISZKA KLEEBERGA
 
WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY
1. KOMPANII ZMECHANIZOWANEJ
19. CHEŁMSKIEGO BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO
19. LUBELSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. DYW. FRANCISZKA KLEEBERGA
 
WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY
2. KOMPANII ZMECHANIZOWANEJ
19. CHEŁMSKIEGO BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO
19. LUBELSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. DYW. FRANCISZKA KLEEBERGA
 
WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY
3. KOMPANII ZMECHANIZOWANEJ
19. CHEŁMSKIEGO BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO
19. LUBELSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. DYW. FRANCISZKA KLEEBERGA
 
WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY
4. KOMPANII ZMECHANIZOWANEJ
19. CHEŁMSKIEGO BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO
19. LUBELSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. DYW. FRANCISZKA KLEEBERGA
 
WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY
KOMPANII LOGISTYCZNEJ
19. CHEŁMSKIEGO BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO
19. LUBELSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. DYW. FRANCISZKA KLEEBERGA
 
WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY
KOMPANII DOWODZENIA
19. CHEŁMSKIEGO BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO
19. LUBELSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. DYW. FRANCISZKA KLEEBERGA
 
WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY
KOMPANII WSPARCIA
19. CHEŁMSKIEGO BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO
19. LUBELSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. DYW. FRANCISZKA KLEEBERGA
 
WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
19. CHEŁMSKIEGO BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO
19. LUBELSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. DYW. FRANCISZKA KLEEBERGA
NA MUNDUR WYJŚCIOWY I POLOWY
 
WZÓR PROPORCZYKA NA BERET ŻOŁNIERZY
19. CHEŁMSKIEGO BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO
19. LUBELSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ IM. GEN. DYW. FRANCISZKA KLEEBERGA
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
19. CHEŁMSKIEGO BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO
19. LUBELSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ
IM. GEN. DYW. FRANCISZKA KLEEBERGA == W Y C I Ą G ==
 
2. Odznaka, o wymiarach 40x40 mm, jest zmodyfikowaną wersją historycznej odznaki pamiątkowej 8. Pułku Ułanów ks. Józefa Poniatowskiego, zwanego dalej „8puł”, którego tradycje dziedziczy 19BZ, zatwierdzonej rozkazem Ministra Spraw Wojskowych z dnia 28 lutego 1922 r. (Dz. Rozk. MSWojsk. Nr 9, poz. 135). Podstawą odznaki jest krzyż kawalerski koloru ciemnoniebieskiego z obramowaniem w kolorze srebrnym oraz krawędziami zakończonymi srebrnymi kulkami. Na lewym ramieniu krzyża znajduje się srebrna liczba „1784” – data zawiązania 8puł przez ks. Józefa Poniatowskiego, natomiast na prawym ramieniu krzyża znajduje się srebrna liczba „2020” – data przejęcia dziedzictwa tradycji 8puł przez 19BZ. Na górnym ramieniu krzyża umieszczono srebrną liczbę „19” – numer taktyczny 19BZ, na dolnym ramieniu krzyża znajduje się srebrna cyfra „8” wpisana w literę „U” koloru srebrnego – użyte elementy nawiązują do nazwy 8puł. W centralnej części krzyża umieszczono złotą tarczę, na której znajduje się srebrny monogram, składający się liter „J” i „P” – inicjałów patrona 8puł. Środek tarczy otoczony jest srebrnym wieńcem laurowym zwieńczonym u góry srebrno-czerwoną mitrą książęcą, na którym w dolnej części znajduje się srebrny napis „PIERWSZY PUŁK”. Pomiędzy ramionami krzyża umieszczono cztery srebrne orły, będące herbami ziemi: krakowskiej, zatorskiej, oświęcimskiej i cieszyńskiej.
 
DECYZJA Nr 105/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, przyjęcia wyróżniającej nazwy i ustanowienia dorocznego Święta 19. Batalionu Zmechanizowanego 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. dyw. Franciszka Kleeberga
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196), art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. poz. 303) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315) oraz pkt 2 i 3 decyzji Nr 432/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 387, z 2014 r. poz. 234, z 2015 r. poz. 92, z 2018 r. poz. 110 oraz z 2019 r. poz. 166 i 246), ustala się, co następuje:
 
§ 1. 19. Batalion Zmechanizowany 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. dyw. Franciszka Kleeberga:
 
1) przejmuje i z honorem kultywuje tradycje 8. Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego (1918-1939);  
2) przyjmuje wyróżniającą nazwę „Chełmski”.
 
§ 2. Ustanawia się doroczne Święto 19. Batalionu Zmechanizowanego w dniu 31 sierpnia.
§ 3. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
Decyzją nr 71/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 1996 roku batalion dziedziczy tradycje następujących jednostek:
 
- 7 Regimentu Pieszego Konnego (1776 – 1794)
- 7 Pułku Piechoty (1808 – 1812)
- 7 Pułku Piechoty Liniowej (1815 – 1831)
- 7 Pułku Piechoty Legionów (1919 – 1939)
- 7 Pułku Piechoty Legionów Armii Krajowej (1944)
- 7 Pułku Piechoty (1943 – 1945)
- 7 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty (1945 – 1962)
- 7 Kołobrzeskiego Pułku Zmechanizowanego (1962 – 1988)
- 7 Ośrodka Materiałowo-Technicznego (1988 – 1992)
- 7 Pułku Zmechanizowanego (1992 – 1994)
 
Jednocześnie decyzją tą ustalono nazwę wyróżniającą batalionu „Kołobrzeski”.
 
W dniu 12 marca 1996 roku Prezydent RP nadał batalionowi Sztandar Wojskowy ufundowany przez Kopalnię Węgla Kamiennego „Bogdanka” S.A., uroczystość wręczenia sztandaru odbyła się w dniu 17 sierpnia 1996 roku na Placu Zamkowym.
 
Dawna odznaka 1.Kołobrzeskiego Batalionu Zmechanizowanego
 
STRUKTURA
 
- Dowództwo i sztab 19.bz
 - kompania dowodzenia
 - 1.kompania zmechanizowana
 - 2.kompania zmechanizowana
 - 3.kompania zmechanizowana
 - 4.kompania zmechanizowana
 - kompania wsparcia
 - kompania logistyczna
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- mjr dypl. Janusz Kukier (5.X.1994 – 16.XII.1996)
- mjr dypl. Jerzy Szmytko (16.XII.1996 – 5.X.2001)
- ppłk dypl. Janusz Kukier (5.X.2001 – 1.VII.2004)
- ppłk Mariusz Gałęziowski (1.VII.2004 – 28.VII.2011)
- ppłk Sławomir Lidwa (28.VII.2011 – 24.IV.2014)
- ppłk Sławomir Kułaga (24.IV.2014 – 6.VII.2018)
- cz. p.o. mjr Jacek Chmielewski (6.VII.2018 - 14.I.2019)
- ppłk Hubert Trusiuk (14.I.2019 - 15.III.2021)
- ppłk Jacek Chmielewski (15.III.2021 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
3.Brygada Zmechanizowana Legionów im. Romualda Traugutta (1994 – V.2011)
1.Warszawska Brygada Pancerna im. Tadeusza Kościuszki (V.2011 – 1.X.2019)
19.Lubelska Brygada Zmechanizowana im. gen. dyw. Franciszka Kleeberga (1.X.2019 - obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.
 

Please publish modules in offcanvas position.