Lubelski Batalion Dowodzenia Wielonarodowej Brygady (LITPOLUKRBRIG) im. Romualda Traugutta (2011-2019)
Batalion Dowodzenia im. Romualda Traugutta (2019-obecnie)
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
Batalion rozpoczął funkcjonowanie z dniem 1 lipca 2011 roku, jednostka została sformowana na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr Z-92/Org./P1 z dnia 5 listopada 2010 roku w sprawie integracji 1 Brygady Pancernej z 3 Brygadą Zmechanizowaną oraz sformowania Dowództwa Wielonarodowej Brygady (części polskiej) i Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady (części polskiej). Bazą do formowania batalionu był Batalion Dowodzenia 3 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Romualda Traugutta, po którym batalion przejął infrastrukturę, wyposażenie i większość kadry zawodowej. Początkowo batalion funkcjonował w strukturze Wielonarodowej brygady, by pod koniec 2015 roku na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej nr Z-63/Org./P1 z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie reorganizacji części polskiej Dowództwa Wielonarodowej Brygady (część polska) i Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady (część polska) batalion przeszedł w podporządkowanie 9 Brygady Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
 
Do zadań batalionu należy utrzymywanie gotowości w zakresie przygotowania i zabezpieczenia stanowiska dowodzenia (SD) Wielonarodowej Brygady LITPOLUKRBRIG, zarówno podczas ćwiczeń krajowych i zagranicznych.
 
Na wyposażeniu batalionu znajdują się między innymi: Zintegrowany Węzeł Teleinformatyczny (ZWT) Jaśmin, Ruchomy Węzeł Łączności Cyfrowej RWŁC-10, Zautomatyzowany Wód Dowodzenia ZWD-3, Węzłowy Wóz Kablowy WWK-10/C, cysterny do przewozu i dystrybucji wody CW-10.
 
W 2019 roku, w związku z formowaniem nowej 19.Brygady Zmechanizowanej z dowództwem w Lublinie, podjęto decyzję by batalion podporządkować z dniem 15 lipca 2019 r. pod dowództwo tej nowo formowanej brygady z jednoczesną zmianą nazwy jednostki na 19.Batalion Dowodzenia. Jednocześnie warto zaznaczyć że batalion ma nadal zabezpieczać Dowództwo Wielonarodowej Brygady LITPOLUKRBRIG.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 142/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania imienia patrona, przyjęcia wyróżniającej nazwy, ustanowienia święta oraz czasowego używania sztandaru rozformowanej 3. Brygady Zmechanizowanej przez Batalion Dowodzenia Wielonarodowej Brygady (część polska)
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 oraz z 2016 r. poz. 2138) i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. poz. 303) oraz § 1 pkt 7 lit. d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 11 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1133) oraz pkt 3-5 i 6b decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315) oraz w związku z pkt 2 decyzji Nr 432/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 387, z 2014 r. poz. 234 oraz z 2015 r. poz. 92) – ustala się, co następuje:
 
§ 1. Batalion Dowodzenia Wielonarodowej Brygady (część polska) w Lublinie:
1. Przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
1) 3. Dywizji Piechoty (1807-1813);
2) 3. Dywizji Piechoty (1831);
3) 3. Dywizji Piechoty Legionów (1919-1939);
4) 3. Dywizji Piechoty (1940);
5) 3. Dywizji Piechoty Legionów Armii Krajowej (1944);
6) 3. Dywizji Zmechanizowanej Legionów im. Romualda Traugutta (1992-1995);
7) 3. Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Romualda Traugutta (1995-2011).
2. Otrzymuje imię Romualda Traugutta.
3. Przyjmuje wyróżniającą nazwę „Lubelski”.
§ 2. Ustanawia się Święto Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady (część polska) w dniu 20 września.
§ 3. Zezwala się Batalionowi Dowodzenia Wielonarodowej Brygady (część polska) na czasowe używanie sztandaru rozformowanej 3. Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Romualda Traugutta na okres 24 miesięcy.
§ 4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.
 
DECYZJA Nr 432/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady.
2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ BATALIONU DOWODZENIA WIELONARODOWEJ BRYGADY
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
BATALIONU DOWODZENIA WIELONARODOWEJ BRYGADY   - W Y C I Ą G -
 
2. Odznaka Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady, zwanego dalej „Batalionem”, ma kształt krzyża równoramiennego nałożonego na wieniec laurowy. Poprzeczne ramiona krzyża są barwy biało-czerwonej, a pionowe czarno-chabrowe. Barwy nawiązują do barw narodowych oraz barw wojsk łączności. W centralnej części krzyża znajduje się tarcza z herbem województwa lubelskiego – nawiązującym do miejsca stacjonowania Batalionu. U góry tarczy umieszczony jest napis w języku angielskim ,,HQ BATTALION MnB”. Na poprzecznych ramionach krzyża umieszczone są symetrycznie dwie błyskawice – symbole wojsk łączności. Na dolnym ramieniu krzyża znajduje się liczba „2011” – oznaczające rok sformowania Batalionu.

DECYZJA Nr 121/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret żołnierzy Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 4 lit. a i lit. b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, oraz proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, żołnierzy Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady.
2. Zatwierdza się:
1) wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 1 i Nr 2 do decyzji;
2) wzór proporczyka, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
BATALIONU DOWODZENIA WIELONARODOWEJ BRYGADY
NA MUNDUR WYJŚCIOWY I POLOWY
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET
BATALIONU DOWODZENIA WIELONARODOWEJ BRYGADY

STRUKTURA
 
- dowództwo
 - sztab
 - 1 kompania dowodzenia
 - 2 kompania dowodzenia
 - kompania logistyczna (kpt. Piotr Kaniosz 1.VII.2011 – VI.2014, kpt. Dariusz Miller VI.2014 – obecnie)
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- ppłk Robert Kasperczuk (1.X.2012 – 11.XII.2017)
- cz. p.o. mjr Michał Szmajda (11.XII.2017 – 29.VIII.2018)
- ppłk Mariusz Brodalka (29.VIII.2018 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Wielonarodowej Brygady LITPOLUKRBRIG (1.VII.2011 – 28.XII.2015)
9.Brygada Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych (28.XII.2015 – 15.VII.2019)
19.Brygada Zmechanizowana (15.VII.2019 - obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.
 

Please publish modules in offcanvas position.