Centralna Składnica Sanitarna (1945 – 1958)
Centralny Ośrodek Zaopatrzenia Medyczno-Sanitarnego (1958 - 1970)
Centralny Ośrodek Zaopatrzenia Medycznego i Techniki Sanitarnej – JW 1391 (1970 – 1984)
Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej - JW 1391 (1984 – 1993)
Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej (1993 - 2003)
Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej im. płk dr farm. Karola Czernego (2003 – obecnie)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
Historycznie WOFiTM sięga do historii Centralnej Składnicy Sanitarnej sformowanej w 1945 roku w Warszawie. W roku 1954 CSS zaczęto przenosić do m.CELESTYNÓW. Kolejnym ważnym momentem w historii jednostki było przeformowanie i zmiana nazwy 1958 roku , CSS stała się Centralnym Ośrodkiem Zaopatrzenia Medyczno-Sanitarnego (COZM-S).
Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 08/Org. z dnia 15 stycznia 1963 roku COZM-S przeformowano z etatu nr 21/271 na etat nr 26/105 o stanie etatowym 95 wojskowych i 52 kontraktowych. W wyniku zmiany numeracji etatów od roku 1969 COZM-S otrzymał numer etatu 56/065.
Bardzo ważny w historii ośrodka był rok 1970, wtedy to Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 085/Org. z dnia 31 lipca 1970 roku Centralny Ośrodek Zaopatrzenia Medyczno-Sanitarnego przemianowano na Centralny Ośrodek Zaopatrzenia Medycznego i Techniki Sanitarnej (COZMiTS) oraz przeformowano go na etat nr 56/036 o stanie etatowym 115 wojskowych i 54 pracowników cywilnych, jednocześnie nadano ośrodkowi numer Jednostki Wojskowej 1391.
Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 061/Org. z dnia 28 października 1971 roku ośrodek zmienił podporządkowanie i od tego momentu był jednostką podlegającą Szefowi Służby Zdrowia MON.
Rok 1984 był kolejnym ważnym w historii jednostki, Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 014/Org. z dnia 24 lutego 1984 roku Centralny Ośrodek Zaopatrzenia Medycznego i Techniki Sanitarnej przemianowano na Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej oraz przeformowano na etat nr 56/127 o stanie etatowym 87 wojskowych i 52 pracowników cywilnych.
Rozkazem Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 025/Org. z dnia 1 kwietnia 1993 roku unieważniono numer jednostki wojskowej oraz odtajniono pełną nazwę jednostki.
Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej pod swoją obecną postacią funkcjonuje od roku 2004, gdzie został przeformowany na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr Z-73/Org./P1 z dnia 7 maja 2004 roku. Zadania ośrodka można uzyskać w statucie jednostki wprowadzonym Zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej Nr 45/MON z dnia 2 września 2011 roku w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym podporządkowanym Szefowi Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia statutu jednostki budżetowej, i są one następujące:
 
„§ 7. 1. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest zaopatrywanie w produkty lecznicze i wyroby medyczne jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej oraz utrzymywanie zapasów sprzętu medycznego, a także przechowywanie rezerw preparatów krwiozastępczych dla potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Ośrodek wykonuje obsługę finansową w stosunku do jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej przydzielonych na zaopatrzenie.

3. Szczegółowe zadania Ośrodka określa „Szczegółowy zakres działania Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej”, nadany według odrębnych przepisów.”
 
Miejscem postoju WOFiTM jest CELESTYNÓW.                  
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 90/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania imienia patrona oraz ustanowienia dorocznego Święta Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie.

W celu zachowania w pamięci zasług płk. dr. farm. Karola Czernego oraz daty sformowania Centralnej Składnicy Sanitarnej Nr 122, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) oraz postanowień rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz. 1) ustala się, co następuje:

1. Wojskowy Ośrodek Farmacji iTechniki Medycznej w Celestynowie:
1) przyjmuje imię patrona — płk. dr. farm. Karola Czernego;
2) obchodzi doroczne Święto w dniu 31 sierpnia.
 
DECYZJA Nr 200/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie

Na podstawie § 4 ust. 1 i 2 zarządzenia Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie odznak pamiątkowych i odznak absolwentów oraz oznak dla celów rozpoznawczych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz. 178 oraz z 1998 r. poz. 64) oraz w związku z pkt 2 rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz. 1) —po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do spraw Symboliki Wojskowej —ustalam, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie, zwaną dalej „odznaką”.
 
DECYZJA Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie

Na podstawie § 4 ust.1 i 2 zarządzenia Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie odznak pamiątkowych i odznak absolwentów oraz oznak dla celów rozpoznawczych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz.178 oraz z 1998 r. poz. 64) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do spraw Symboliki Wojskowej — ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie.
 
oznaka rozpoznawcza WOFiTM
 
STRUKTURA
 
 - komenda
  - Wydział Ogólny
  - Wydział Planowania i Zaopatrzenia
  - Wydział Technologiczny
  - Wydział Przechowywania
  - Pion Głównego Księgowego
  - Logistyka
  - Sekcja Obsługi Infrastruktury
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- ppłk P. Lach-Łocki (1945 – 1948)
- ppłk A. Szadurski (1948 – 1950)
- ppłk mgr farm. B. Niedaszkowski (1950 – 1957)
- mjr mgr farm. Romuald Papliński (1957 – 1960)
- ppłk mgr farm. Aleksander Augspach (1960 – 1970)
- gen. bryg. Franciszek Cymbarewicz (1970 – 1974)
- płk mgr farm. Józef Kasprzak (1974 – 1991)
- płk mgr farm. Mieczysław Borys (1991 – 1998)
- płk mgr farm. Henryk Koteja (1998 – 2001)
- płk mgr farm. Tadeusz Domagalski (2001 – 2007)
- płk dr n. med. Radosław Ziemba (2007 – 2013)
- cz. p.o. ppłk mgr n. farm. Marian Wiśniowski (2013 – 2014)
- płk dypl. Krzysztof Piekarski (18.II.2014 – 02.III.2015)
- płk Krzysztof Kaczmarek (02.III.2015 – 30.IX.2019)
- cz. p.o. ppłk Grzegorz Mosiądz (30.IX.2019 - 4.V.2020)
- płk Waldemar Pawelec (4.V.2020 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia (1.I.2007 – 06.III.2014)
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (06.III.2014 – obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.
 

Please publish modules in offcanvas position.