Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP sformowano na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr Z-13/Org./P1 z dnia 24 lutego 2005 roku w połowie 2005 roku na bazie 74.Batalionu Przeciw Epidemiologicznego. Do głównych zadań centrum należy zabezpieczenie medyczne po ataku bronią masowego rażenia oraz identyfikowanie zagrożeń atakiem bronią biologiczną zarówno na terenie Polski jak i w ramach kontyngentów wojskowych poza granicami kraju. Centrum zbiera również i analizuje informacje sanitarno-epidemiologiczne z obrębu całego kraju, organizuje również szkolenia związane z tematyką którą się zajmuje. Żołnierze i pracownicy centrum biorą również udział w wielu międzynarodowych szkoleniach, konferencjach i ćwiczeniach, biorą również udział w kontyngentach wojskowych poza granicami kraju. Centrum zabezpieczało także dużą imprezę jaką było „Euro 2012” w Polsce. Brało również udział w wielu ćwiczeniach jak: „Cooperation 2008” w Świętoszowie, „BioSafe 2008” w Wesołej, „Eskulap 2009” w Wesołej, „Dzik ‘10”, „Ewakuacja ‘11”, „Epifaktor ‘11”, „Wypadek ‘12”
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 313/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 1 ust. 1 i 3 oraz § 4 ust. 1 zarządzenia Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie odznak pamiątkowych i odznak absolwentów oraz oznak dla celów rozpoznawczych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz. 178 oraz z 1998 r. poz. 64) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do spraw Symboliki Wojskowej — ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, i oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką” Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
 
STRUKTURA
 
ROK 2015
- Komenda CRESZ RP
  - Pion Ochrony Informacji Niejawnych
  - Sztab
    - Wydział Planowania
      - Sekcja Personalno-Wychowawcza
      - Sekcja Operacyjno-Szkoleniowa
    - Wydział Zabezpieczenia
  - Epidemiologiczny Zespół Kryzysowy
    - Laboratorium
    - Zespół Analiz
    - Sekcja Centralnego Rejestru Szczepień
  - Oddział Wsparcia Medycznego
    - Zespół Medyczny
    - Zespół Medycyny Prewencyjnej I
    - Zespół Medycyny Prewencyjnej II
    - Grupa Zabiegów Sanitarnych
    - Grupa Medycznej Ewakuacji
  - Pluton Zaopatrzenia
 
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk dr Artur ZDROJEWSKI (2005 – 3.VIII.2015)
 - płk lek. Radosław SKRZYPCZYŃSKI (3.VIII.2015 – obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia (2005 – 28.II.2014)
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych – Inspektorat Rodzajów Wojsk (1.III.2014 – obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.