Centrum Operacji Lądowych – Dowództwo Komponentu Lądowego im. gen. broni Władysława Andersa (2014 - 2023)
2. Korpus Polski - Dowództwo Komponentu Lądowego
 
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
Centrum Operacji Lądowych – Dowództwo Komponentu Lądowego (COL-DKL) sformowano w pierwszym półroczu 2014 roku na bazie Dowództwa 2.Korpusu Zmechanizowanego – Dowództwa Komponentu Lądowego. COL-DKL rozpoczął oficjalne funkcjonowanie z dniem 1 lipca 2014 roku. COL-DKL jest przeznaczone do realizacji zadań związanych z planowaniem użycia i dowodzeniem elementami ugrupowania bojowego komponentu lądowego wydzielonymi w podporządkowanie Dowódcy Operacyjnego RSZ w operacji połączonej w czasie pokoju, kryzysu i wojny. COL-DKL intensywnie ćwiczy organizując i biorąc udział w wielu ćwiczeniach, w ostatnich latach wymienić można między innymi: trening sztabowy „Raba-14” – grudzień 2014, trening sztabowy „Nida-15” – luty 2015, ćwiczenie dowódczo-sztabowe „Jesion-15”. Miejscem dyslokacji COL-DKL na czas pokoju jest KRAKÓW. W 2023 roku zapadła decyzja o przeformowaniu COLąd - DKLąd w 2. Korpus Polski - Dowództwo Komponentu Lądowego. 2. Korpus Polski – Dowództwo Komponentu Lądowego tworzony jest na wzór V Korpusu U.S. Army jako korpus bojowy (ang. Warfighting Corps) o bardzo wysokiej gotowości i wielodomenowych zdolnościach bojowych. W 2 Korpusie Polskim budowane są zdolności do oddziaływania i prowadzenia walki w głębi ugrupowania bojowego przeciwnika. Poprzez wykorzystanie dalekiego rozpoznania i precyzyjnego rażenia tworzy on podległym dywizjom korzystne warunki do prowadzenia walki, obniżania potencjału bojowego przeciwnika, i ostatecznie jego pokonanie. 2. Korpus Polski przyjmuje w podporządkowanie na czas kryzysu i wojny wydzielone z Dowództwa Generalnego RSZ związki taktyczne i jednostki wojsk lądowych przeznaczone do prowadzenia operacji obronnej.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 71/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i czasowego przejęcia sztandaru przeformowanego 2. Korpusu Zmechanizowanego im. gen. broni Władysława Andersa oraz nadania imienia i ustanowienia Święta Centrum Operacji Lądowych – Dowództwa Komponentu Lądowego

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 poz. 933) oraz § 11 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 875 oraz z 2014 poz. 71) w związku z pkt 3-5 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 9, poz. 105, z 2011 r. Nr 22, poz. 327,oraz z 2013 r. poz. 315) oraz pkt 2 decyzji Nr 432/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 387 oraz z 2014 r. poz. 234), w celu zachowania chlubnych tradycji orężnych związków operacyjnych – ustala się, co następuje:

1. Centrum Operacji Lądowych – Dowództwo Komponentu Lądowego :

1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:

a) II Korpusu gen. Józefa Hauke-Bosaka (1863-1864),
b) II Korpusu Polskiego na Wschodzie (1917-1918),
c) Okręgu Generalnego Kraków (1918-1921),
d) 2. Armii (1920-1922),
e) Okręgu Korpusu nr V (1921-1939),
f) Armii „Kraków” (1939),
g) 2. Korpusu Polskiego (1943-1947),
h) 2. Armii Wojska Polskiego (1944-1945),
i) Okręgu Wojskowego nr V Kraków (1945-1954),
j) Krakowskiego Okręgu Wojskowego (1992-1998),
k) Korpusu Powietrzno-Zmechanizowanego (1999-2001),
l) 2. Korpusu Zmechanizowanego im. gen. broni Władysława Andersa (2001-2014);

2) przejmuje sztandar przeformowanego 2. Korpusu Zmechanizowanego im. gen. broni Władysława Andersa na okres 18 miesięcy;

3) przyjmuje imię gen. broni Władysława Andersa.
 
2. Ustanawia się Święto Centrum Operacji Lądowych – Dowództwa Komponentu Lądowego w dniu 18 maja.
 
DECYZJA Nr 143/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia proporca rozpoznawczego dowódcy, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret żołnierzy Centrum Operacji Lądowych – Dowództwa Komponentu Lądowego im. generała broni Władysława Andersa
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 22, 24 oraz § 34 pkt 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się
 
1) proporzec rozpoznawczy dowódcy, zwany dalej „proporcem”, Centrum Operacji Lądowych – Dowództwa Komponentu Lądowego im. generała broni Władysława Andersa, zwanego dalej „COLąd”;
2) oznakę rozpoznawczą COLąd, zwaną dalej „oznaką”;
3) proporczyk na beret żołnierzy COLąd, zwany dalej „proporczykiem”.
 
§ 2. Zatwierdza się:
 
1) wzór proporca, określony w załączniku Nr 1;
2) wzory oznaki, określone w załącznikach Nr 2 i 3;
3) wzór proporczyka, określony w załączniku Nr 4.
 
§ 3. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY
CENTRUM OPERACJI LĄDOWYCH – DOWÓDZTWA KOMPONENTU LĄDOWEGO IM. GENERAŁA BRONI WŁADYSŁAWA ANDERSA
 
 
WZÓR OZNAKI
CENTRUM OPERACJI LĄDOWYCH – DOWÓDZTWA KOMPONENTU LĄDOWEGO IM. GENERAŁA BRONI WŁADYSŁAWA ANDERSA
NA MUNDUR WYJŚCIOWY I POLOWY
 
WZÓR PROPORCZYKA NA BERET ŻOŁNIERZY
CENTRUM OPERACJI LĄDOWYCH – DOWÓDZTWA KOMPONENTU LĄDOWEGO IM. GENERAŁA BRONI WŁADYSŁAWA ANDERSA
 
STRUKTURA
 
ROK 2014
- Dowódca COL-DKL
  - Zastępca Dowódcy COL-DKL
  - Specjalista BHP
  - Specjalista
  - Samodzielny Referent
  - Szef Sztabu
    - Wydział Koordynacyjny
    - Pion Operacyjny
      - Oddział Działań Bieżących i Kryzysowych
      - Oddział Rozpoznania i Walki Elektronicznej
      - Wydział Gotowości Bojowej i Organizacji SD
      - Wydział Planowania Użycia Sił Lotnictwa i Wojsk Aeromobilnych
    - Pion Planowania Operacji
      - Oddział Planowania Operacyjnego i Współpracy Międzynarodowej
      - Oddział Szkolenia i Certyfikacji
      - Wydział Działań Niekinetycznych
    - Pion Wsparcia
      - Oddział Zasobów Osobowych
      - Oddział Planowania Logistycznego
      - Oddział Łączności i Informatyki
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - gen. dyw. dr Cezary Podlasiński (1.VII.2014 – 4.VII.2017)
 - gen. dyw. Sławomir Kowalski (4.VII.2017 - 18.XII.2020)
 - gen. bryg. Ryszard Pietras (18.XII.2020 - 5.XI.2021)
 - gen. dyw. Stanisław Czosnek (5.XI.2021 - XI.2023)
 - cz. p.o. gen. bryg. Ryszard Pietras (XI.2023 - obecnie) COL-DKL
 - gen. broni Adam Joks (1.VIII.2023 - obecnie) 2.KP-DKL
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił  Zbrojnych (1.VII.2014 – obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.
 

Please publish modules in offcanvas position.