Batalion Dowodzenia Marynarki Wojennej im. płk Kazimierza Pruszkowskiego
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
Batalion Dowodzenia Marynarki Wojennej sformowano w drugiej połowie 2014 roku na bazie przeznaczonego do rozformowania Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej, jednostka rozpoczęła działalność z dniem 1 października 2014. Batalion sformowano w m. WEJHEROWO. Podstawowym zadaniem batalionu jest zabezpieczenie procesu dowodzenia Centrum Operacji Morskich – Dowództwa Komponentu Morskiego. Główne wyposażenie batalionu to sprzęt zabezpieczający łączności i należą do tego Ruchome Węzły Łączności Cyfrowej RWŁC 10KF i 10T, Węzłowe Wozy Kablowe WWK-10C, Zintegrowany Węzeł Teleinformatyczny „JAŚMIN”, Aparatownia RWŁ „ZALEW”.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 481/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru przeformowanego Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej oraz nadania imienia patrona Batalionowi Dowodzenia Marynarki Wojennej

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 3-5 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 9, poz. 105, z 2011 r. Nr 22, poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315) oraz na podstawie § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Z 2013 r. poz. 875 oraz z 2014 r. poz. 71), w celu zachowania chlubnych tradycji orężnych pododdziałów i oddziałów łączności – ustala się, co następuje:

1. Batalion Dowodzenia Marynarki Wojennej:
 
1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:

a) Kompanii Łączności Wybrzeża Morskiego (1924-1939),
b) Morskiej Kompanii Łączności (1939),
c) 46. Kompanii Łączności Gdyńskiego Obszaru Nadmorskiego (1946),
d) 32. Batalionu Łączności Dowództwa Marynarki Wojennej (1946-1951),
e) 51. Batalionu Łączności Dowództwa Marynarki Wojennej (1951-1970),
f) 11. Pułku Łączności Marynarki Wojennej (1970-2007),
g) Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej (2007-2014);

2) przejmuje sztandar Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej;

3) przyjmuje imię płk. Kazimierza Pruszkowskiego.
 
DECYZJA Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Batalionu Dowodzenia Marynarki Wojennej im. płk. Kazimierza Pruszkowskiego

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 oraz pkt 4 lit. A rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oraz oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, Batalionu Dowodzenia Marynarki Wojennej im. płk. Kazimierza Pruszkowskiego.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
BATALIONU DOWODZENIA MARYNARKI WOJENNEJ
IM. PŁK. KAZIMIERZA PRUSZKOWSKIEGO
NA MUNDUR WYJŚCIOWY
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
BATALIONU DOWODZENIA MARYNARKI WOJENNEJ
IM. PŁK. KAZIMIERZA PRUSZKOWSKIEGO
NA MUNDUR POLOWY
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
BATALIONU DOWODZENIA MARYNARKI WOJENNEJ
IM. PŁK. KAZIMIERZA PRUSZKOWSKIEGO / W Y C I Ą G /
 
2. Odznakę Batalionu, stanowi wizerunek Gryfa Czarnego, będącego elementem herbu Kaszub oraz powiatu wejherowskiego – miejsca stacjonowania Batalionu. Na wizerunku gryfa umieszczona jest kotwica admiralicji w kolorze złotym oraz błękitna błyskawica – symbol wojsk łączności. Kotwica nawiązuje do jednostek Marynarki Wojennej, na rzecz których Batalion realizuje zadania.
 
DECYZJA Nr 261/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustanowienia Święta Batalionu Dowodzenia Marynarki Wojennej im. płk. Kazimierza Pruszkowskiego

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta wojska Polskiego ( Dz. U. Nr 60, poz. 303) i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 2 decyzji Nr 432/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 387, z 2014 r. poz. 234 oraz z 2015 r. poz. 92) – ustala się, co następuje:

1. Ustanawia się Święto Batalionu Dowodzenia Marynarki Wojennej im. płk. Kazimierza Pruszkowskiego w Wejherowie w dniu 1 lipca.

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
 
DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez Batalion Dowodzenia Marynarki Wojennej im. płk. Kazimierza Pruszkowskiego

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 poz. 933), w związku z pkt 3 i 5 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 9, poz. 105, z 2011 r. Nr 22, poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315), w celu zachowania chlubnych tradycji orężnych – ustala się, co następuje:

1. W decyzji Nr 481/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru przeformowanego Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej oraz nadania imienia patrona Batalionowi Dowodzenia Marynarki Wojennej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 383) w pkt 1 w ppkt 1 dodaje się literę h w brzmieniu:
„h) 1. Morskiego Pułku Strzelców (1939);”.

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
 
STRUKTURA
 
- Dowództwo i Sztab bdow MW
  - kompania ochrony i regulacji ruchu
  - kompania łączności
  - zespół wsparcia teleinformatycznego
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - kmdr por. Artur Gajdemski (2014 – 27.II.2021)
 - kmdr por. Paweł Michowski (27.II.2021 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
9.Brygada Wsparcia Dowodzenia DGRSZ (2014 – obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.
 

Please publish modules in offcanvas position.