52.Batalion Remontowy „Ziemi Człuchowskiej”
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
Formowanie 52.Batalionu Remontowego rozpoczęto w drugiej połowie 2001 roku z terminem sformowania jednostki do 31 grudnia 2001 r. Batalion formowano na bazie przeznaczonych do rozformowania 6.Rejonowych Warsztatów Technicznych – Jednostka Wojskowa 4150. Podstawą do sformowania batalionu był Rozkaz Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego nr Pf-139/Org. z dnia 6 lipca 2001 r. Batalion z dniem 1 lipca 2004 roku podporządkowano Dowódcy 1.Brygady Logistycznej. Do głównych zadań batalionu należy remont i przywracanie sprawności pojazdom i sprzętowi uzbrojenia używanego w Wojsku Polskim, w ostatnim czasie batalion zajmuje się zwłaszcza remontami KTO „Rosomak” które powróciły z PKW Afganistan. Batalion stanowi również bazę mobilizacyjnego rozwinięcia dla jednostek czasu „W”, może on także prowadzić szkolenie ogólno wojskowe i specjalistyczne. Warto też wspomnieć że 52.batalion remontowy został wyróżniony przez Ministra Obrony Narodowej tytułem honorowym „Przodujący Oddział Wojska Polskiego” za uzyskanie najlepszych wyników w działalności służbowej w 2013 roku.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
W dniu 24 sierpnia 2007 roku batalion otrzymał sztandar wojskowy, fundatorem sztandaru było Starostwo Powiatowe Człuchów. Rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali: Pani Irena Kaczyńska oraz Pan Lech Wąsikowski.
 
DECYZJA Nr 198/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej 52 Batalionu Remontowego w Czarnem
 
Na podstawie § 4 ust. 1 i 2 zarządzenia Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie odznak pamiątkowych i odznak absolwentów oraz oznak dla celów rozpoznawczych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz. 178 oraz z 1998 r. poz. 64) oraz w związku z pkt 2 rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz. 1) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do spraw Symboliki Wojskowej — ustalam, co następuje:
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką” i oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką” 52 Batalionu Remontowego.
 
DECYZJA Nr 352/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 sierpnia 2007 r. w sprawie ustanowienia dorocznego Święta i przyjęcia nazwy wyróżniającej przez 52 batalion remontowy w Czarnem
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku § 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON, poz. 197 oraz Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 2, poz. 2) i pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105), ustala się, co następuje:
 
1. 52 batalion remontowy w Czarnem:
1) obchodzi doroczne Święto w dniu 24 sierpnia;
2) przyjmuje nazwę wyróżniającą „Ziemi Człuchowskiej”.
 
DECYZJA Nr 205/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiatkowej i oznaki rozpoznawczej 52 batalionu remontowego w Czarnem
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w zwiazku z § 1 ust. 1 i 3 oraz § 4 ust. 1 zarzadzenia Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie odznak pamiątkowych i odznak absolwentów oraz oznak dla celów rozpoznawczych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz. 178 oraz z 1998 r. poz. 64) – po zasiegnieciu opinii Komisji Historycznej do spraw Symboliki Wojskowej — ustala sie, co nastepuje:
 
1. Wprowadza sie odznake pamiatkowa, zwana dalej „odznaka”, oznake rozpoznawcza, zwana dalej „oznaka” 52 batalionu remontowego w Czarnem.
 
oznaka rozpoznawcza 52.brem (wersja polowa)
 
STRUKTURA
 
- Dowództwo 52.brem
 
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk Mariusz Liszewski (2001 – 2007)
 - ppłk mgr. Inż. Piotr Wagner (2007 – 30.VI.2010)
 - ppłk Sławomir Milewski (1.VII.2010 – 24.V.2016)
 - ppłk Robert Szpądrowski (24.V.2016 - 2.III.2018)
 - ppłk Wojciech Kotschy (2.III.2018 - 26.II.2021)
 - ppłk Aleksander Suchanowski (26.II.2021 - 10.III.2023)
 - cz. p.o. mjr Michał Komicz (10.III.2023 - 1.IX.2023)
 - ppłk Michał Kolasa (1.IX.2023 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Pomorski Okręg Wojskowy (2001 – 30.VI.2004)
1.Pomorska Brygada Logistyczna im. (1.VII.2004 – obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.
 

Please publish modules in offcanvas position.