6. Wojskowy Oddział Gospodarczy
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                6. Wojskowy Oddział Gospodarczy jest jedną z czterech jednostek, które zapoczątkowały w Siłach Zbrojnych przemiany w dziedzinie logistyki i zaopatrywania jednostek wojskowych, WOG jest jednostką sformowaną do zabezpieczenia finansowego i logistycznego jednostek wojskowych w przydzielonym mu rejonie odpowiedzialności, w przypadku 6. WOG są to garnizony Ustka, Słupsk, Czarne, Lębork, Chojnice. 6. WOG formowano na bazie przeznaczonych do rozformowania: 14 Składnicy Marynarki Wojennej, Wojskowych Administracji Koszar nr 1 i nr 2 w Ustce, Komendy Garnizonu Ustka oraz Klubu Garnizonowego w Ustce. Zadanie formowania 6. WOG-u otrzymał Komendant Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej. Podstawą prawną do formowania jednostki była decyzja nr 503/MON z 6 grudnia 2006 roku. W decyzji tej możemy przeczytać:
 
DECYZJA Nr 503/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie wdrożenia programu pilotażowego oddzielenia w wojskowych jednostkach budżetowych funkcji finansowo-gospogarczych od operacyjno-szkoleniowych
 
/w y c i ą g/
 
1. Wprowadza się z dniem 1 stycznia 2008 r. program pilotażowy oddzielenia w wojskowych jednostkach budżetowych funkcji finansowo-gospodarczych od operacyjno-szkoleniowych, zwany dalej „programem pilotażowym”.
 
2. Programem pilotażowym obejmuje się wytypowane jednostki wojskowe stacjonujące w garnizonach:
 
8) Ustka;
9) Wicko Morskie
oraz w garnizonach pobliskich.
 
3. Program pilotażowy realizuje się poprzez utworzenie wojskowych jednostek budżetowych:
 
6) 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy z siedzibą w Ustce.
 
4. Ogólne zakresy zadań realizowanych przez wojskowe oddziały gospodarcze, o których mowa w pkt 3, na rzecz jednostek wojskowych wytypowanych do programu pilotażowego, określa załącznik do decyzji.
 
6. Dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Dowódca Garnizonu Warszawa i Dyrektor Departamentu Infrastruktury:
 
2) przedstawią, w terminie do 15 marca 2007 r., w trybie określonym w przepisach w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej w resorcie obrony narodowej, wnioski organizacyjno-etatowe:
 
c) dowódca Marynarki Wojennej — na utworzenie wojskowego oddziału gospodarczego wymienionego w pkt 3 ppkt 6 oraz na zmiany w etatach podległych jednostek przejmowanych na zaopatrzenie przez wojskowe oddziały gospodarcze,
 
6) sformują (przeformują) w terminie do dnia 1 września 2007 r. jednostki, o których mowa w ppkt 2;
7) ustanowią, do dnia 20 grudnia 2007 r., wojskowe oddziały gospodarcze dysponentami środków budżetowych trzeciego stopnia i przekażą im stosowne plany finansowe do realizacji w 2008 r.;
 
OGÓLNE ZAKRESY ZADAŃ
wojskowych oddziałów gospodarczych realizujących zadania finansowo-gospodarcze na rzecz jednostek wojskowych wytypowanych do programu pilotażowego
 
1) gotowość bojowa i mobilizacyjna (w zakresie dotyczącym wyłącznie Wojskowego Oddziału Gospodarczego i jednostek nowo formowanych);
2) zabezpieczenie materiałowe;
3) zabezpieczenie techniczne;
4) zabezpieczenie medyczne;
5) zabezpieczenie finansowe (wraz z realizacją zamówień publicznych);
6) infrastruktura wraz z zabezpieczeniem ppoż.;
7) zabezpieczenie geograficzne i hydrometeorologiczne;
8) zabezpieczenie sprzętu łączności i informatyki;
9) ochrona i obrona obiektów;
10) obsługa administracyjno-biurowa;
11) zabezpieczenie obiektów szkoleniowych oraz kulturalno-oświatowych;
12) bezpieczeństwo i higiena pracy;
13) zadania wynikające z obowiązku państwa gospodarza (HNS);
14) współpraca z instytucjami i środowiskami cywilnymi;
15) obsługa rodzin;
16) zabezpieczenie działalności duszpasterstwa wojskowego;
17) zabezpieczenie transportowe jednostek wojskowych;
18) obsługa prawna;
19) zabezpieczenie logistyczne jednostek łączności stacjonarnej w garnizonach.
 
6.WOG sformowany został w terminie do 1 września 2007 roku. A na podstawie zarządzenia poniżej pokazanego otrzymał statut jednostki budżetowej.
 
ZARZĄDZENIE Nr 33/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie nadania wojskowym oddziałom gospodarczym statutu jednostki budżetowej
 
§1. Statut jednostki budżetowej* nadaje się niżej wymienionym wojskowym oddziałom gospodarczym:
4) 6 Wojskowemu Oddziałowi Gospodarczemu w Ustce — w brzmieniu określonym w załączniku Nr 4 do zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
 
W następnych latach zwiększono ilość garnizonów i jednostek obsługiwanych przez 6. WOG, poniżej wyciągi z decyzji które to sankcjonują:
 
DECYZJA Nr 441/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 listopada 2011 r. zmieniająca decyzję w sprawie połączenia jednostek budżetowych
 
§ 1. W decyzji Nr 244/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych (Dz. Urz. MON Nr 13, poz. 192 i Nr 17, poz. 244) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
b) w ust. 22 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się ust. 23 w brzmieniu: „23. Łączy się jednostkę budżetową — 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Ustce z jednostkami budżetowymi — 7 Brygadą Obrony Wybrzeża w Słupsku i 1 Batalionem Zmechanizowanym w Lęborku.”;
 
DECYZJA Nr 72/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych
 
§ 1. Łączy się jednostki budżetowe:
 
13) 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Ustce z jednostką budżetową – 34 Batalionem Radiotechnicznym w Chojnicach;
               
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 102/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 6. Wojskowego Oddziału Gospodarczego
 
§ 1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oraz oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 6. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
6. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO
NA MUNDUR WYJŚCIOWY
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
6. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO
NA MUNDUR POLOWY
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
6. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO
/W Y C I Ą G/
 
3. Odznaka jest owalna. Na kotwicy pokrytej złotą emalią z brązowymi końcówkami nałożony jest orzeł barwy szarej. Kotwicę i orła okalają szare skrzydła. W górnej części kotwicy – umieszczony jest stylizowany napis „6 WOG”, skrót „ 6. Wojskowego Oddziału Gospodarczego”. Trzy elementy odznaki symbolizują trzy rodzaje Sił Zbrojnych. Są symbolami zadań logistycznych wykonywanych na rzecz tych rodzajów sił zbrojnych. Odznaka przykręcana będzie na śrubę gwintową z nakrętką. Egzemplarze odznaki będą numerowane na odwrocie.
 
STRUKTURA
 
 /struktura 2014/
 - Komenda 6.WOG
  - Pion Głównego Księgowego
  - Infrastruktura
  - Logistyka
  - Wydział Administracyjny
  - Wydział Służby Zdrowia
  - Pion Ochrony Informacji Niejawnych
  - Sekcja Zamówień Publicznych
  - Sekcja Inwentaryzacji
  - Sekcja Wychowawcza
  - Sekcja Zabezpieczenia Teleinformatycznego
  - Grupa Zabezpieczenia – Ustka
  - Grupa Zabezpieczenia – Lębork
  - Grupa Zabezpieczenia – Słupsk
  - Grupa Zabezpieczenia – Czarne
  - Grupa Zabezpieczenia – Chojnice
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk dypl. Michał Mikołajczyk (? – ?)
 - płk Marek Mroczek (? - 27.I.2023)
 - płk Bogusław Śliwiński (27.I.2023 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Marynarki Wojennej (2007 – 31.XII.2007)
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (1.I.2008 – 28.IV.2011)
1.Regionalna Baza Logistyczna (28.IV.2011 – obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.