44. Wojskowy Oddział Gospodarczy (2011 - 2022)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
44. WOG jest jednostką sformowaną do zabezpieczenia finansowego i logistycznego jednostek wojskowych w przydzielonym mu rejonie odpowiedzialności. Podstawą prawną do formowania jednostki była decyzja MON Nr Z-105/Org./P1 z dnia 9 grudnia 2010 roku oraz wykonawczy Rozkaz Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ Nr PF-19/Org. z dnia 9 marca 2011 roku. Po czym w pierwszej połowie 2011 roku rozpoczęto formowanie jednostki. 44.WOG sformowany został w terminie do 31 grudnia 2011, jednostka rozpoczęła oficjalne funkcjonowanie z dniem 1 stycznia 2012 roku. Dodatkowo zadania WOG to: zabezpieczenie materiałowo-techniczne, zabezpieczenie medyczne poprzez sieć Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (PZOZ), zadania mobilizacyjne jednostek nowo formowanych, opieka nad infrastrukturą wojskową, ochrona obiektów wojskowych.
 
ZARZĄDZENIE Nr 13/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia jednostek budżetowych oraz ustanowienia kierowników jednostek budżetowych dysponentami środków budżetu państwa
 
§ 1. Tworzy się jednostki budżetowe:
 
13) 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Krośnie Odrzańskim;
 
§ 2. Kierowników jednostek budżetowych, o których mowa w § 1, ustanawia się dysponentami środków budżetu państwa trzeciego stopnia podległymi Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, jako dysponentowi środków budżetu państwa drugiego stopnia.
 
DECYZJA Nr 244/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  z dnia 21 czerwca 2011 r.  w sprawie połączenia jednostek budżetowych
 
13. Łączy się jednostkę budżetową — 44 Woj­skowy Oddział Gospodarczy w Krośnie Odrzańskim z jednostkami budżetowymi:
1) 4 Pułkiem Przeciwlotniczym w Czerwieńsku;
2) 5 Pułkiem Artylerii w Sulechowie;
3) 4 Batalionem Zaopatrzenia w Krośnie Odrzań­skim;
4) 5 Batalionem Saperów w Krośnie Odrzańskim;
5) Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Zielonej Górze.
 
W związku z reorganizacją logistyki sił zbrojnych z dniem 31 grudnia 2022 roku 44.WOG został rozformowany, a jego zadania przejęły sąsiadujące z nim 43. i 45.WOG.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 251/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 44. Wojskowego Oddziału Gospodarczego
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:
§ 1 . Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oraz oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 44. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
§ 2 . Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) wzory oznaki rozpoznawczej, stanowiące załączniki Nr 3 i Nr 4 do decyzji.
§ 3 . Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.
§ 4 . Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
44. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO
NA MUNDUR WYJŚCIOWY
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
44. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO
NA MUNDUR POLOWY
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
44. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO  
/ W Y C I Ą G /
 
3. Odznaka pamiątkowa wykonana jest w kształcie krzyża maltańskiego. Ramiona krzyża w kolorze błękitnym obwiedzione amarantową bordiurą, nawiązują do historycznych barw wojsk taborowych II Rzeczypospolitej oraz do obecnych barw Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. W centrum krzyża znajduje się herb Krosna Odrzańskiego – symbolizujący miejsce stacjonowania jednostki. Pomiędzy ramionami krzyża umieszczony jest srebrzysty miecz i kłos. Krzyż nałożony jest na wieniec, który tworzą koło zębate oraz liście laurowe. Na górnym ramieniu krzyża znajduje się liczba „44” – nawiązująca do numeru jednostki. Natomiast na ramionach: lewym, dolnym i prawym litery ”WOG” – oznaczające skrót nazwy jednostki. Symbole i barwy nawiązują do wykonywanych zadań i charakteru jednostki.
 
STRUKTURA
 
- komenda 44.WOG
   - pion głównego księgowego
   - pion ochrony informacji niejawnych
   - logistyka
      - wydział planowania
      - wydział materiałowy
      - wydział techniczny
   - sekcja wychowawcza
   - sekcja zamówień publicznych
   - sekcja zabezpieczenia teleinformatycznego
   - sekcja inwentaryzacji
   - sekcja medyczna
   - wydział administracyjny
   - wydział infrastruktury
   - Grupa Zabezpieczenia – Czerwieńsk
   - Grupa Zabezpieczenia – Krosno  Odrzańskie
   - Grupa Zabezpieczenia – Sulechów
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk Tomasz Hoffmann (III.2011 – 1.IX.2014)
 - ppłk Artur Połczyński (1.IX.2014 – 31.I.2017)
 - ppłk Władysław Ostrowski (31.I.2017 - 10.IX.2019)
 - cz. p.o. ppłk Dariusz Ściana (10.IX.2019 - 14.X.2019)
 - ppłk Dariusz Ściana (14.X.2019 - ?)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (2011 - 18.XII.2011)
4. Regionalna Baza Logistyczna (18.XII.2011 - 31.XII.2022)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.