9.Olsztyński Batalion Dowodzenia
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                9.Batalion Dowodzenia sformowano pod koniec 2012 roku na podstawie rozkazu Dowódcy Garnizonu Warszawa nr Z-35/2012 z dnia 23 października 2012 roku, bazą do sformowania batalionu był 9.Batalion Łączności, formowanie zakończono w terminie do 31 grudnia 2012 roku. Miejscem postoju jednostki była wtedy miejscowość Białobrzegi. Równocześnie batalion po sformowaniu włączono w skład 15. Brygady Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu. W roku 2014 w związku z reformą systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP batalion zmienił podporządkowanie, z dniem 1 marca 2014 roku stał się samodzielnym pododdziałem podporządkowanym nowo sformowanemu Dowództwu 9.Brygady Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Do głównych zadań batalionu było zapewnienie łączności Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych na czas „P” i „W”. W związku z dyslokacją Dowództwa 16. Dywizji Zmechanizowanej do kompleksu koszarowego w m. Białobrzegi, podjęto decyzję o przydzieleniu 9. bdow w skład dywizji jako jej batalionu dowodzenia, uroczystość przejścia w podporządkowanie 16. DZ odbyła się 27 października 2017. Pod koniec 2019 roku w związku ze zmianą miejsca postoju Dowództwa 16. DZ batalion został przebazowany do m. Olsztyn.         
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 183/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret 9. Batalionu Dowodzenia
 
§ 1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, oraz proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, 9. Batalionu Dowodzenia.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 9. BATALIONU DOWODZENIA / W Y C I Ą G /
 
2. Odznaka jest dwuwarstwowa i mieści się w prostokącie o szerokości 30 mm i wysokości 40 mm. Centralnym elementem odznaki jest stylizowana antena, na jej tle w lewym dolnym rogu umieszczony jest srebrzysty orzeł siedzący na skale z zerwanym łańcuchem trzymanym w dziobie i na nogach. Wizerunek orła nawiązuje do pomnika „Ku czci Legionistów Marszałka Józefa Piłsudskiego” . W lewym górnym rogu anteny znajduje się herb miejscowości i gminy Nieporęt. Podstawę odznaki stanowi czarno-niebieska szarfa z napisem „9. bdow”. Odznaka symbolizuje charakter pełnionej służby, więź z regionem stacjonowania jednostki oraz tradycje niepodległościowe związane z I i III brygadą legionów marszałka Józefa Piłsudskiego. Nawiązuje do tradycyjnych barw Wojsk Łączności i Informatyki, których tradycje przejął.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 9. BATALIONU DOWODZENIA NA MUNDUR WYJŚCIOWY
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 9. BATALIONU DOWODZENIA NA MUNDUR POLOWY
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET 9. BATALIONU DOWODZENIA
 
DECYZJA Nr 292/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 października 2013 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru rozformowanego 9. Batalionu Łączności przez 9. Batalion Dowodzenia
 
§ 1. 9. Batalion Dowodzenia:
 
1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
a) 1. Pułku Łączności (1921-1929),
b) 1. Samodzielnego Pułku Łączności 1. Armii Wojska Polskiego (1944-1946),
c) 9. Pułku Łączności (1956-1994),
d) 9. Pułku Dowodzenia (1994-2007),
e) 9. Batalionu Łączności (2007-2012);
 
2) przejmuje sztandar rozformowanego 9. Batalionu Łączności.
 
DECYZJA Nr 81/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia proporca rozpoznawczego Dowódcy 9. Batalionu Dowodzenia oraz proporców rozpoznawczych dowódców jego pododdziałów
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 22, § 30 oraz § 32 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się:
1) proporzec rozpoznawczy, zwany dalej „proporcem”, Dowódcy 9. Batalionu Dowodzenia, zwanego dalej „9BDOW”;
2) proporzec Dowódcy 1. Kompanii Łączności 9BDOW, zwanej dalej „1KŁ”;
3) proporzec Dowódcy 2. Kompanii Łączności 9BDOW, zwanej dalej „2KŁ”;
4) proporzec Dowódcy Kompanii Ochrony i Regulacji Ruchu 9BDOW, zwanej dalej „KOIRR”;
5) proporzec Dowódcy Kompanii Węzłów Bazowych 9BDOW, zwanej dalej „KWB”;
6) proporzec Kompanii Logistycznej BDOW, zwanej dalej „KLOG”.
 
§ 2. Zatwierdza się:
1) wzór proporca Dowódcy 9BDOW określony w załączniku Nr 1;
2) wzór proporca Dowódcy 1KŁ określony w załączniku Nr 2;
3) wzór proporca Dowódcy 2KŁ określony w załączniku Nr 3;
4) wzór proporca Dowódcy KOIRR określony w załączniku Nr 4;
5) wzór proporca Dowódcy KWB określony w załączniku Nr 5;
6) wzór proporca Dowódcy KLOG określony w załączniku Nr 6.
 
§ 3. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY
9. BATALIONU DOWODZENIA
 
WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY
1. KOMPANII ŁĄCZNOŚCI
9. BATALIONU DOWODZENIA
 
WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY
2. KOMPANII ŁĄCZNOŚCI
9. BATALIONU DOWODZENIA
 
WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY
KOMPANII OCHRONY I REGULACJI RUCHU
9. BATALIONU DOWODZENIA
 
WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY
KOMPANII WĘZŁÓW BAZOWYCH
9. BATALIONU DOWODZENIA
 
WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO DOWÓDCY
KOMPANII LOGISTYCZNEJ
9. BATALIONU DOWODZENIA
 
STRUKTURA
 
 - Dowództwo i sztab 9.bdow
  - 1.kompania łączności
  - 2.kompania łączności
  - kompania ochrony i regulacji ruchu
  - kompania węzłów bazowych
  - kompania logistyczna
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk Jarosław Zdun (1.I.2013 – 12.V.2016)
 - ppłk Piotr Urbaś (12.V.2016 - 11.I.2018)
 - cz. p.o. mjr Grzegorz Zygan (11.I.2018 - 23.II.2018)
 - cz. p.o. kpt. Linda Rawicka (23.II.2018 - 19.IV.2018)
 - ppłk Przemysław Kurzawiak (19.IV.2018 - 30.IX.2019)
 - cz. p.o. mjr Maciej Staszewski (30.IX.2019 - ?)
 - ppłk Przemysław Kurzawiak (? - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
15. Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia (1.I.2013 – 1.III.2014)
9. Brygada Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych (1.III.2014 – 27.X.2017)
16. Pomorska Dywizja Zmechanizowana im. Króla Kazimierza Jagiellończyka (27.X.2017 - obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.