9.Batalion Dowodzenia
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                9.Batalion Dowodzenia sformowano pod koniec 2012 roku na podstawie rozkazu Dowódcy Garnizonu Warszawa nr Z-35/2012 z dnia 23 października 2012 roku, bazą do sformowania batalionu był 9.Batalion Łączności, formowanie zakończono w terminie do 31 grudnia 2012 roku. Miejscem postoju jednostki jest miejscowość Białobrzegi. Równocześnie batalion po sformowaniu włączono w skład 15. Brygady Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu. W roku 2014 w związku z reformę systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP batalion zmienił podporządkowanie, z dniem 1 marca 2014 roku stał się samodzielnym pododdziałem podporządkowanym nowo sformowanemu Dowództwu 9.Brygady Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Do głównych zadań batalionu jest zapewnienie łączności Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych na czas „P” i „W”. W związku z dyslokacją Dowództwa 16. Dywizji Zmechanizowanej w kompleksie koszarowym w m. Białobrzegi, podjęto decyzję o przydzieleniu 9. bdow w skład dywizji jako jej batalionu dowodzenia, uroczystość przejścia w podporządkowanie 16. DZ odbyła się 27 października 2017.           
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 183/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret 9. Batalionu Dowodzenia
 
§ 1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, oraz proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, 9. Batalionu Dowodzenia.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 9. BATALIONU DOWODZENIA / W Y C I Ą G /
 
2. Odznaka jest dwuwarstwowa i mieści się w prostokącie o szerokości 30 mm i wysokości 40 mm. Centralnym elementem odznaki jest stylizowana antena, na jej tle w lewym dolnym rogu umieszczony jest srebrzysty orzeł siedzący na skale z zerwanym łańcuchem trzymanym w dziobie i na nogach. Wizerunek orła nawiązuje do pomnika „Ku czci Legionistów Marszałka Józefa Piłsudskiego” . W lewym górnym rogu anteny znajduje się herb miejscowości i gminy Nieporęt. Podstawę odznaki stanowi czarno-niebieska szarfa z napisem „9. bdow”. Odznaka symbolizuje charakter pełnionej służby, więź z regionem stacjonowania jednostki oraz tradycje niepodległościowe związane z I i III brygadą legionów marszałka Józefa Piłsudskiego. Nawiązuje do tradycyjnych barw Wojsk Łączności i Informatyki, których tradycje przejął.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 9. BATALIONU DOWODZENIA NA MUNDUR WYJŚCIOWY
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 9. BATALIONU DOWODZENIA NA MUNDUR POLOWY
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET 9. BATALIONU DOWODZENIA
 
DECYZJA Nr 292/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 października 2013 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru rozformowanego 9. Batalionu Łączności przez 9. Batalion Dowodzenia
 
§ 1. 9. Batalion Dowodzenia:
 
1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
a) 1. Pułku Łączności (1921-1929),
b) 1. Samodzielnego Pułku Łączności 1. Armii Wojska Polskiego (1944-1946),
c) 9. Pułku Łączności (1956-1994),
d) 9. Pułku Dowodzenia (1994-2007),
e) 9. Batalionu Łączności (2007-2012);
 
2) przejmuje sztandar rozformowanego 9. Batalionu Łączności.
 
STRUKTURA
 
 - Dowództwo i sztab 9.bdow
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk Jarosław Zdun (1.I.2013 – 12.V.2016)
 - ppłk Piotr Urbaś (12.V.2016 - 11.I.2018)
 - cz. p.o. mjr Grzegorz Zygan (11.I.2018 - 23.II.2018)
 - cz. p.o. kpt. Linda Rawicka (23.II.2018 - 19.IV.2018)
 - ppłk Przemysław Kurzawiak (19.IV.2018 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
15. Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia (1.I.2013 – 1.III.2014)
9. Brygada Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych (1.III.2014 – 27.X.2017)
16. Pomorska Dywizja Zmechanizowana im. Króla Kazimierza Jagiellończyka (27.X.2017 - obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.