5.Lubuski Pułk Artylerii
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Historia pułku zaczyna się w zasadzie w roku 1944 w lipcu kiedy to został sformowany jako 22 Pułk Artylerii Lekkiej w składzie 5 Dywizji Piechoty. Po wykonaniu zadań związanych z ochroną granic po zakończeniu II Wojny Światowej, został skierowany do garnizonu w Skwierzynie, jednak to nie był koniec jego dyslokacji. Do jego obecnego garnizonu Sulechów pułk został przeniesiony w roku 1946. W pierwszych latach po wojnie, żołnierze pułku brali udział w oczyszczaniu z min powiatu sulęcińskiego oraz pomagał w akcji powodziowej. W roku 1949 pułk otrzymał swój sztandar , w tym czasie pułk osiągał bardzo dobre wyniki szkoleniowe co potwierdziło zajęcie przez pułk II miejsca w strzelaniach artyleryjskich na szczeblu dywizji.
 
W roku 1955 na podstawie rozkazu MON nr 0046/Org. z 28 sierpnia 1955 zmieniono nazwę na 22 Pułk Artylerii. W roku 1960 pułk otrzymał nowy sztandar ufundowany przez społeczeństwo Ziemi Lubuskiej. 16 kwietnia 1968 roku pułk po raz pierwszy obchodził swoje święto, wtedy też odsłonięto na terenie koszar pomnik ku czci żołnierzy pułku poległych w II Wojnie Światowej. Również w roku 1968 wydzielone siły z pułku brały udział w interwencji w Czechosłowacji. W roku 1971 pułk otrzymał medal „Za osiągnięcia w służbie wojskowej”. Rok 1981 to między innymi wprowadzenie stanu wojennego, wydzielone siły pułku pełniły służbę patrolową w Warszawie i Pruszkowie, po czym w styczniu 1982 powróciły do garnizonu Sulechów. W roku 1987 pułk został uzbrojony w nowe haubice 2S1 „Goździk”. W roku 1989 pułk podporządkowano 5 Dywizji Zmechanizowanej, następnie w roku 1993 z zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 15/Org z 4 czerwca 1993 zmieniono nazwę pułku na 5 Pułk Artylerii, a w listopadzie 1994 pułk otrzymał nowy sztandar. Kolejne lata to intensywne szkolenie i kolejne przemiany, z dniem 1 stycznia 1999 pułk zreorganizowano na 6 dywizjonowy i zmieniono mu nazwę na 5 Pułk Artylerii Mieszanej (decyzja MON nr Pf-54/Org). Jednak stan ten nie pozostał na długo 31 marca 2001 rozformowano 5 Pułk Artylerii Mieszanej i sformowano na nowo 5 Pułk Artylerii składający się z 2 dywizjonów artylerii samobieżnej i dywizjonu artylerii rakietowej oraz pododdziałów dowodzenia i logistycznych. W tym samym roku w maju 2001 pułk wszedł w podporządkowanie 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego. W związku z reorganizacją jednostek artylerii na mocy Decyzji MON Nr Z-20/Org./P1 z dnia 9 marca 2011 roku 5.Pułk Artylerii w terminie do 31 grudnia 2011 roku przeformował się na nowy etat zwiększający znacznie stan osobowy jednostki i jej rozwinięcie, część sprzętu przejęto z rozformowywanego 2.Pułku Artylerii w Choszcznie, jednocześnie jednostkę z dniem 1 stycznia 2012 roku podporządkowano Dowódcy Wojsk Lądowych.
 
Brama wjazdowa do jednostki (fot. z zasobów 5 pa)
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 50/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 lipca 1993 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji oraz ustanowienia dorocznego święta 5 Pułku Artylerii w Sulechowie
 
Dla zachowania w pamięci bohaterskich czynów bojowych formacji artyleryjskich Wojska Polskiego . . . z dniem 15 września 1993 r.
 
p o l e c a m :
 
1. 5 Pułkowi Artylerii przejąć dziedzictwo i z honorem kontynuować tradycje:
 
a) Artylerii Cekhauzu Kamienieckiego 1649-1790;
b) V Brygady Artylerii Cekhauzu Kamienieckiego 1790-1792;
c) Kompanii Artylerii "Dywizji Polskiej" 1808-1813;
d) Kompanii 5 Lekkiej Artylerii Pieszej 1831;
e) 5 Lwowskiego Pułku Artylerii Lekkiej 1918-1939;
f) 6 Lwowskiego Pułku Artylerii Lekkiej 1941-1947;
g) 5 Wileńskiego Pułku Artylerii Lekkiej 1941-1947.
 
2. Doroczne święto obchodzić w dniu 7 listopada.
 
DECYZJA Nr 55/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej i proporczyka na beret 5 Pułku Artylerii w Sulechowie.
 
Na podstawie § 4 ust. 1 i 2 zarządzenia Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie odznak pamiątkowych i odznak absolwentów oraz oznak dla celów rozpoznawczych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz. 178 i z 1998 r. poz. 64) oraz w związku z pkt 2 rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz. 1) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej
ustalam:
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, oznakę rozpoznawczą i proporczyk na beret 5 Pułku Artylerii w Sulechowie, zwane dalej odpowiednio „odznaką”, „oznaką” oraz „proporczykiem”.
 
DECYZJA Nr 197/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie nadania nazwy wyróżniającej 5 Pułkowi Artylerii w Sulechowie
 
Dla podkreślenia więzi łączących żołnierzy 5 Pułku Artylerii ze społeczeństwem Ziemi Lubuskiej i dla upamiętnienia ponad 50-letniego stacjonowania tego Pułku na Ziemi Lubuskiej, na podstawie postanowień rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz. 1) ustalam, co następuje:
 
1. 5 Pułk Artylerii w Sulechowie przyjmuje nazwę wyróżniającą „Lubuski”.
 
Oznaka rozpoznawcza na mundur (zatwierdzona decyzją nr 55/MON z 6 marca 2002)
 
Proporczyk na beret (zatwierdzony decyzją nr 55/MON z 6 marca 2002)
 
DECYZJA Nr 43/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez pododdziały 5. Lubuskiego Pułku Artylerii
 
1. Niżej wymienione pododdziały, wchodzące w skład 5. Lubuskiego Pułku Artylerii w Sulechowie przejmują i z honorem kultywują tradycje następujących jednostek artyleryjskich:

1) Dywizjon Dowodzenia – 1. Dywizjonu Pomiarów Artylerii (1927-1939);
2) 1. Dywizjon Artylerii Samobieżnej – 1. Pułku Artylerii Polowej (Lekkiej) Legionów (1914-1939);
3) 2. Dywizjon Artylerii Samobieżnej – 9. Pułku Artylerii Ciężkiej (1919-1939);
4) 3. Dywizjon Artylerii Rakietowej – 3. Pułku Artylerii Ciężkiej (1918-1939);
5) 4. Dywizjon Artylerii Rakietowej – 18. Pułku Artylerii Lekkiej (1919-1939);
6) Batalion Logistyczny – 22. Kompanii Zaopatrzenia Artylerii 2. Grupy Armii II Korpusu (1943-1945).
 
DECYZJA Nr 74/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 1. Dywizjonu Artylerii Samobieżnej 5. Lubuskiego Pułku Artylerii
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:
 
§ 1 . Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 1. Dywizjonu Artylerii Samobieżnej 5. Lubuskiego Pułku Artylerii.
§ 2 . Zatwierdza się wzory oznaki, stanowiące załączniki Nr 1 i Nr 2 do decyzji.
§ 3 . Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
1. DYWIZJONU ARTYLERII SAMOBIEŻNEJ 5. LUBUSKIEGO PUŁKU ARTYLERII
NA MUNDUR WYJŚCIOWY
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
1. DYWIZJONU ARTYLERII SAMOBIEŻNEJ 5. LUBUSKIEGO PUŁKU ARTYLERII
NA MUNDUR POLOWY
 
DECYZJA Nr 6/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Dywizjonu Artylerii Rakietowej 5. Pułku Artylerii

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, Dywizjonu Artylerii Rakietowej 5. Pułku Artylerii.
§ 2. Zatwierdza się wzór oznaki, stanowiący załącznik do decyzji.
§ 3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
DYWIZJONU ARTYLERII RAKIETOWEJ 5. PUŁKU ARTYLERII
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo
 - dywizjon dowodzenia
 - batalion logistyczny
 - 1.dywizjon artylerii samobieżnej
 - 2.dywizjon artylerii samobieżnej
 - 3.dywizjon artylerii rakietowej
 - 4.dywizjon artylerii rakietowej
 
Obecnie pułk jest wyposażony w zestawy BM-21 oraz haubice samobieżne 2S1 „Goździk”. Obecnie zestawy BM-21 są sukcesywnie zastępowane przez zestawy WR-40 Langusta.
 
BM-21 (fot. z zasobów 5 pa)
 
2S1 "Goździk" (fot. z zasobów 5 pa)
 
WR-40 Langusta nowy sprzęt dywizjonu artylerii rakietowej (fot. z zasobów 5 pa)
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- ppłk Iwan ŚWIRYN ( 1944 - 1945 )
- ppłk Piotr BORSUCH ( 1945 - 1946 )
- ppłk Mieczysław HUBERT ( 1946 )
- mjr Szczepan MALINOWSKI ( 1946 - 1949 )
- ppłk Leopold ŁOZIŃSKI ( 1949 - 1950 )
- ppłk Grzegorz MATKOWSKI ( 1950 - 1954 )
- mjr Stanisław KARAŚ ( 1954 - 1955 )
- mjr Zdzisław SKOTNICKI ( 1955 - 1957 )
- ppłk Mieczysław CZUBENKO ( 1957 - 1958 )
- ppłk Janusz STĘPIEŃ ( 1958 - 1965 )
- ppłk Edward MIGAJ ( 1965 - 1967 )
- ppłk dypl. Antoni SKIBIŃSKI ( 1967 - 1970 )
- płk dypl. Janusz ŁUCZYK ( 1970 - 1974 )
- ppłk Henryk CZERNIAWSKI ( 1974 - 1977 )
- mjr Jan Gwóźdż (1977 - 1983)
- ppłk Tadeusz Więcek (1983 - 1988)
- ppłk Stanisław Jodłowski (1988 - 1991) 
- ppłk Zygmunt Siudak (1991 - 1995)
- mjr Stanisław Butlak (1995 - 2003)
- płk Jarosław Mrowiec (2003 - )
- płk dypl. Sławomir Owczarek (? - 5.IX.2013)
- płk Zenon Wiśniewski ( 5.IX.2013 - 1.IV.2016)
- płk Jacek Kiliński (1.IV.2016 - 5.XI.2018)
- płk Sławomir Kula (5.XI.2018 - 30.IX.2021)
- płk Grzegorz Parol (30.IX.2021 - obecnie)
 
 
PODPORZĄDKOWANIE
11.Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego (? – 31.XII.2011)
Dowództwo Wojsk Lądowych (1.I.2012 - 17.X.2013)
12.Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Bolesława Krzywoustego (17.X.2013 – obecnie)
 
Dziękuję serdecznie Panu majorowi Tomaszowi Klóskowskiemu za świetny materiał zdjęciowy.
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.