1. Batalion Piechoty Zmotoryzowanej "Ziemi Rzeszowskiej" im. płk dypl. Beniamina Piotra Kotarby
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                1.Batalion Piechoty Zmotoryzowanej jest jednym z trzech batalionów stanowiących o sile uderzeniowej 17.Brygady Zmechanizowanej, jako jeden z pierwszych batalionów wdrażał do eksploatacji KołoweTransporteryOpancerzone (KTO) Rosomak, i obecnie te transportery są jego podstawowym wyposażeniem, wyposażenie indywidualne żołnierzy batalionu stanowią karabinki „Beryl” oraz „Mini-Beryl”, karabiny maszynowe PKM oraz granatniki. Dodatkowo kompania wsparcia wyposażona jest w moździerze oraz przeciwpancerne pociski kierowane (PPK) „Spike”, a pluton rozpoznawczy dysponuje quadami Arctic Cat 400. Batalion jest pododdziałem który jako jeden z pierwszych w Polsce był w pełni uzawodowiony, pododdział ten posiada bardzo duże doświadczenie wyniesione z udziału w misjach poza granicami kraju. Żołnierze batalionu brali udział w misjach w Iraku, Afganistanie i Czadzie, dodatkowo 1.bpzmot stanowił trzon Grupy Bojowej UE w pierwszej połowie 2010 roku. Jednym z bardzo odpowiedzialnych zadań w ostatnim okresie stanowiło sformowanie Zgrupowania Bojowego ”Bravo” dla IX zmiany PKW Afganistan, gdzie batalion udowodnił swoją wartość, niestety podczas służby w ramach IX zmiany poniosło śmierć w trakcie działań bojowych dwóch żołnierzy batalionu: mł. chor. Jarosław Maćkowiak oraz sierż. Rafał Nowakowski. Wysoki stopień wyszkolenia i bardzo dobre wyniki doprowadziły do tego że batalion został wyróżniony tytułem „Przodującego Pododdziału Wojsk Lądowych” za działalność służbową w 2011 roku. Batalion stacjonuje w garnizonie Międzyrzecz.
 

KTO „Rosomak” z 4.kpzmot na poligonie – wrzesień 2013 (fot. z archiwum 17.WBZ)
 

Żołnierze 1.bpzmot podczas zajęć w terenie zurbanizowanym – wyposażenie podstawowe kbk 5.56mm „Beryl” (fot. z archiwum 17.WBZ)
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 343/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania imienia i nazwy wyróżniającej 1 batalionowi piechoty zmotoryzowanej 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie  szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) oraz w związku z pkt 3-5 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) — dla zachowania w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej chlubnych tradycji orężnych — ustala sie, co następuje:
 
1. 1 batalion piechoty zmotoryzowanej 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej:
1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji 17 pułku piechoty Ziemi Rzeszowskiej;
2) przyjmuje imię płk dypl. Beniamina Piotra KOTARBY;
3) przyjmuje nazwę wyróżniającą „Ziemi Rzeszowskiej”.
 
DECYZJA Nr 282/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych w 17. Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 27, § 31 i § 33 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689), oraz z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 237) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się proporce rozpoznawcze dowódców, zwane dalej „proporcami”, w 17. Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego.
 
2. Zatwierdza się wzory graficzne proporca:
5) Dowódcy Batalionu Piechoty Zmotoryzowanej Ziemi Rzeszowskiej im. płk. dypl. Beniamina Piotra Kotarby 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji;
 

proporzec rozpoznawczy Dowódcy 1.bpzmot
 
DECYZJA Nr 508/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret 1. Batalionu Piechoty Zmotoryzowanej Ziemi Rzeszowskiej im. płk. dypl. Beniamina Piotra Kotarby 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 oraz pkt 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, oraz proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, 1. Batalionu Piechoty Zmotoryzowanej Ziemi Rzeszowskiej im. płk. dypl. Beniamina Piotra Kotarby 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni. Józefa Dowbor-Muśnickiego.
 
2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) wzory oznaki, stanowiące załączniki Nr 3 i 4 do decyzji;
4) wzór proporczyka, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 6 do decyzji.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 1. BATALIONU PIECHOTY ZMOTORYZOWANEJ ZIEMI RZESZOWSKIEJ
IM. PŁK. DYPL. BENIAMINA PIOTRA KOTARBY 17. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ
IM. GEN. BRONI JÓZEFA DOWBOR-MUŚNICKIEGO NA MUNDUR WYJŚCIOWY
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ 1. BATALIONU PIECHOTY ZMOTORYZOWANEJ ZIEMI RZESZOWSKIEJ
IM. PŁK. DYPL. BENIAMINA PIOTRA KOTARBY 17. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ
IM. GEN. BRONI JÓZEFA DOWBOR-MUŚNICKIEGO NA MUNDUR POLOWY
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET 1. BATALIONU PIECHOTY ZMOTORYZOWANEJ ZIEMI RZESZOWSKIEJ
IM. PŁK. DYPL. BENIAMINA PIOTRA KOTARBY 17. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ
IM. GEN. BRONI JÓZEFA DOWBOR-MUŚNICKIEGO
 
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 1. BATALIONU PIECHOTY ZMOTORYZOWANEJ ZIEMI RZESZOWSKIEJ
IM. PŁK. DYPL. BENIAMINA PIOTRA KOTARBY 17. WIELKOPOLSKIEJ BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ
IM. GEN. BRONI JÓZEFA DOWBOR-MUŚNICKIEGO / W Y C I Ą G /
 
2. Odznaka Batalionu jest wzorowana na odznace pamiątkowej 17. Pułku Piechoty Ziemi Rzeszowskiej, którego tradycje kultywuje Batalion. Odznaka jest wielowarstwowa. Pierwszą warstwę stanowi oksydowana tarcza, na której znajdują są dwa emaliowane pasy barwy granatowej i żółtej, rozdzielone srebrzystą linią. Na tarczę nałożony jest biały emaliowany krzyż o ostro ściętych ramionach, zakończonych srebrzystym obrzeżem. Na ramionach krzyża: górnym, lewym i prawym - znajduje się skrót nazwy Batalionu – „1 bp zmot”. Na dolnym ramieniu umieszczony jest skrót nazwy 17. Pułku Piechoty - „17 pp” i cyfry „1918” - rok jego powstania. W centrum krzyża umieszczony jest wizerunek orła w koronie, od którego do rogów tarczy biegną cztery stylizowane płomienie. Wizerunek orła i płomienie są oksydowane.
 
STRUKTURA
 
 - Dowództwo i sztab 1.bpzmot
  - kompania dowodzenia
  - 1.kompania piechoty zmotoryzowanej
  - 2.kompania piechoty zmotoryzowanej
  - 3.kompania piechoty zmotoryzowanej
  - 4.kompania piechoty zmotoryzowanej
  - kompania wsparcia
  - kompania logistyczna
  - pluton rozpoznawczy
 
KTO "Rosomak" z 1.bpzmot podczas zajęć zimą
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk Tomasz Biedziak (1.VII.2009 - ?)
 - ppłk Michał Kuraczyk (? – 29.X.2015)
 - ppłk Jarosław Mosur (29.X.2015 - 16.II.2018)
 - ppłk Damian Kidawa (16.II.2018 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
17.Wielkopolska Brygada Zmechanizowana im. gen. broni Józefa Dowbora-Muśnickiego (? – obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.