Oddział Zabezpieczenia Dowództwa Garnizonu Warszawa


 
RYS HISTORYCZNY
 
                 Oddział Zabezpieczenia Dowództwa Garnizonu Warszawa rozpoczął funkcjonowanie od 1 stycznia 2003 r., jednostkę sformowano na bazie Oddziału Zabezpieczenia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Oddział podporządkowany jest Dowódcy Garnizonu Warszawa i zabezpiecza logistycznie jednostki i instytucje Ministerstwa Obrony Narodowej zgodnie z wytycznymi Dowódcy Garnizonu Warszawa.
 
Na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej oddział ten pełni funkcje jednostki budżetowej dla wybranych jednostek stacjonujących w garnizonie Warszawa.
 
DECYZJA Nr 244/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych
 
16. Łączy się jednostkę budżetową - Oddział Zabezpieczenia Dowództwa Garnizonu Warszawa z jednostką budżetową - Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Warszawie.
 
DECYZJA Nr 72/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych
 
§ 1. Łączy się jednostki budżetowe:
 
19) Oddział Zabezpieczenia Dowództwa Garnizonu Warszawa z jednostkami budżetowymi:
a) Wojskowym Centrum Geograficznym w Warszawie,
b) Wojskowym Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w Warszawie;
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 40/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Oddziału Zabezpieczenia Dowództwa Garnizonu Warszawa
 
1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, Oddziału Zabezpieczenia Dowództwa Garnizonu Warszawa.
 
  
oznaka rozpoznawcza OZ DGW (wersje wyjściowa i polowa)
 
DECYZJA Nr 252/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Oddziału Zabezpieczenia Dowództwa Garnizonu Warszawa
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki i Tradycji Orężnych –
ustala się, co następuje:
 
§ 1 . Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką” Oddziału Zabezpieczenia Dowództwa Garnizonu Warszawa.
§ 2 . Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
§ 3 . Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
§ 4 . Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ ODDZIAŁU ZABEZPIECZENIA
DOWÓDZTWA GARNIZONU WARSZAWA  / W Y C I Ą G /
 
3. Odznaka jest wykonana w kształcie krzyża maltańskiego, którego ramiona wypełnione są granatową emalią ze srebrzystym obrzeżem – barwy nawiązują do tradycyjnych barw piechoty. Pomiędzy ramionami krzyża umieszczony jest skrzyżowany kłos i nabój karabinowy w barwie oksydowanego srebra. W centralnej części krzyża znajduje się srebrzyste koło zębate, na które nałożony jest herb miasta Warszawy. Poniżej herbu umieszczone są złociste litery „OZ DGW” – skrót nazwy jednostki. Barwy i symbole nawiązują do wykonywanych zadań, charakteru oraz miejsca stacjonowania jednostki.
 
 
Logo starego typu
 
STRUKTURA
 
(Struktura – rok 2013)
 
 - Dowódca OZDGW
  - Z-ca Dowódcy
  - Szef Logistyki
   - Sekcja Planowania
   - Sekcja Materiałowa
   - Sekcja Techniczna
  - Główny Księgowy – Szef Finansów
   - Sekcja Planowania Finansów
   - Sekcja Księgowości
   - Dział Rozliczeń
   - Dział Rachuby
   - Sekcja Ewidencji Ilościowo-Wartościowej
   - Kasa
  - Pion Ochrony Informacji Niejawnych
   - Kancelaria Tajna
   - Sekcja Ochrony
   - CPND
  - Sekcja Planowania
  - Sekcja Mobilizacyjna
  - Sekcja Zamówień Publicznych
  - Sekcja Wsparcia Teleinformatycznego
  - Ambulatorium PZOZ
  - Sekcja Personalna
  - Sekcja Inwentaryzacji
  - Audyt Wewnętrzny
  - Radca Prawny
  - Starszy Inspektor BHP
  - Starszy Inspektor PPOŻ
  - Inspektor ds. Szkód
  - Wydział Infrastruktury
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- płk dypl. Krzysztof Kseń (? – 30.XI.2009)
- cz. p.o. ppłk mgr Marek Gochna (30.XI.2009 – 11.I.2010)
- płk Grzegorz Wlazłowski (11.I.2010 – 25.XI.2016)
- płk Andrzej Ryniak (25.XI.2016 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Garnizonu Warszawa (1.I.2003 – obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.