14.Suwalski Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej im. marsz. Józefa Piłsudskiego (2010 - 2019)
14.Suwalski Pułk Przeciwpancerny im. marsz. Józefa Piłsudskiego (2019 - obecnie)
 

 
RYS HISTORYCZNY
 
                 14.Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej w Suwałkach powstał na bazie przeznaczonego do rozformowania 14.Pułku Artylerii Przeciwpancernej na podstawie Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr Z-44/Org./P1 z dnia 18 czerwca 2010 r. , jednostkę formowano w drugiej połowie 2010 roku, tak by w terminie do 31 grudnia 2010 roku była w stanie rozpocząć funkcjonowanie. Dywizjon ten jest unikalną jednostką w Wojsku Polskim, bo skupia w swoim wyposażeniu szereg uzbrojenia przeciwpancernego. Do głównego wyposażenia dywizjonu należą wyrzutnie 9P133 rakiet przeciwpancernych 9M14M „Malutka” oraz wyrzutnie 9P148 rakiet przeciwpancernych 9M113 „Konkurs” oraz 9M112 „Fagot”. Wyrzutnie są montowane na podwoziach BRDM-2. Jednostka ta stacjonuje w garnizonie Suwałki, w latach 2010-2019 podlegała strukturalnie pod 11.Mazurski Pułk Artylerii. Na mocy Decyzji Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lipca 2019 r. 14.Suwalski Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej im. marsz. Józefa Piłsudskiego w Suwałkach zostaje przeformowany w 14.Pułk Przeciwpancerny, równocześnie pułk został podporządkowany Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA

DECYZJA Nr 89/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, przyjęcia wyróżniającej nazwy inadania imienia patrona 14. Pułku Przeciwpancernego
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196)oraz§ 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz.933), w związku z pkt 3 i 4decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej zdnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315),ustala się, co następuje:
 
§1. 14. Pułk Przeciwpancerny:
1) przejmuje i z honorem kultywuje tradycje:
a) 4. Dywizjonu Artylerii Konnej (1919-1939),
b) 101. Pułku Artylerii Przeciwpancernej (1951-1967),
c) 121. Pułku Artylerii Lekkiej (1951-1956),
d) 80. Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej (1964-1994),
e) 14. Pułku Artylerii Przeciwpancernej (1967-2010),
f) 14. Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej (2011-2019);
2) przyjmuje wyróżniającą nazwę „Suwalski”;
3) otrzymuje imię Marszałka Józefa Piłsudskiego.
§2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
DECYZJA Nr 105/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia proporczyka na beret 14. Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 4 lit. b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, 14. Suwalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej.
§ 2. Zatwierdza się wzór proporczyka, stanowiący załącznik do decyzji.
§ 3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
Oznaka rozpoznawcza 14.dappanc
 
Proporczyk 14.dappanc
 
DECYZJA Nr 52/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, sztandaru, odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej przez 14. dywizjon artylerii przeciwpancernej oraz nadania nazwy wyróżniającej, imienia patrona i ustanowienia dorocznego święta
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z pkt 3-5 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) i § 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON, poz. 197, z późn. zm.1)) a także § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 690), w celu zachowania w pamięci chlubnych tradycji orężnych oddziałów i pododdziałów artyleryjskich — ustala się, co następuje:
 
1. 14. dywizjon artylerii przeciwpancernej:
1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
a) 4. dywizjonu artylerii konnej (1919-1939),
b) 101. pułku artylerii przeciwpancernej (1951-1967),
c) 121. pułku artylerii lekkiej (1951-1956),
d) 80. dywizjonu artylerii przeciwpancernej (1964-1994),
e) 14. pułku artylerii przeciwpancernej (1967-2010);
2) przejmuje sztandar rozformowanego 14. pułku artylerii przeciwpancernej;
3) przyjmuje wyróżniającą nazwę „Suwalski”;
4) otrzymuje imię Marszałka Józefa Piłsudskiego;
5) przejmuje odznakę pamiątkową i oznakę rozpoznawczą 14. pułku artylerii przeciwpancernej.
2. Ustanawia się doroczne święto 14. dywizjonu artylerii przeciwpancernej w dniu 10 września.
3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
STRUKTURA
 
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk dypl. Waldemar Siedlecki (24.IX.2010 – 6.III.2017)
 - ppłk Mariusz Cisek (6.III.2017 - 29.V.2017)
 - cz. p.o. mjr Krzysztof Świderski (29.V.2017 - 11.VII.2017)
 - ppłk Krzysztof Świderski (11.VII.2017 - ?)
 - cz. p.o. mjr Dariusz Kropiewnicki (? - 2.III.2020)
 - płk Ireneusz Król (2.III.2020 - 29.VI.2022)
 - płk Krzysztof Świderski (29.VI.2022 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
11.Mazurski Pułk Artylerii im. gen. Józefa Bema (2010 - 30.IX.2019)
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (30.IX.2019 - obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.