Oddział Zabezpieczenia Garnizonu Stołecznego
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                 Oddział Zabezpieczenia Garnizonu Stołecznego został sformowany w 2012 roku na wskutek Decyzji Ministra Obrony Narodowej Nr 46/Org./P1 z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w jednostkach organizacyjnych podległych Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i Dowódcy Garnizonu Warszawa. Jednostka rozpoczęła funkcjonowanie z dniem 1 września 2012 roku, od 1 stycznia 2013 roku pełni funkcję oddziału gospodarczego.
 
DECYZJA Nr 256/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych
 
  §1. Łączy się jednostki budżetowe:
 
   1) Oddział Zabezpieczenia Garnizonu Stołecznego w Warszawie z jednostkami budżetowymi:
 
    a) 10 Pułkiem Samochodowym w Warszawie,
    b) Pułkiem Ochrony w Warszawie;
 
  § 4. Proces łączenia jednostek budżetowych zakończyć do dnia 31 grudnia 2012 r.
                  
ZARZĄDZENIE Nr 14/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie połączenia jednostek  budżetowych
 
  §1. Łączy się jednostki budżetowe:
 
   5) Oddział Zabezpieczenia Garnizonu Stołecznego w Warszawie z jednostką budżetową - Batalionem Dowodzenia Dowództwa Wojsk Lądowych w Warszawie.
 
  § 4. Proces łączenia jednostek budżetowych zakończyć do dnia 31 grudnia 2013 r.
 
Podstawowym zadaniem Oddziału jest realizacja zaopatrzenia finansowego i logistycznego jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej przydzielonych mu na zaopatrzenie. Główna siedziba jednostki to kompleks koszarowy przy ulicy Żwirki i Wigury 9/13. Oddział z końcem roku 2012 przejął także zadania i pracowników rozformowanych Wojskowych Administracji Koszar Nr 2, Nr 11 i Nr 20 w Warszawie.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 253/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Oddziału Zabezpieczenia Garnizonu Stołecznego

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:

§ 1 . Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką” oraz oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką” Oddziału Zabezpieczenia Garnizonu Stołecznego.
§ 2 . Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) wzór oznaki, stanowiący załączniki Nr 3 i Nr 4 do decyzji.
§ 3 . Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.
§ 4 . Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
ODDZIAŁU ZABEZPIECZENIA GARNIZONU STOŁECZNEGO
NA MUNDUR WYJŚCIOWY
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
ODDZIAŁU ZABEZPIECZENIA GARNIZONU STOŁECZNEGO
NA MUNDUR POLOWY
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
ODDZIAŁU ZABEZPIECZENIA GARNIZONU STOŁECZNEGO  / W Y C I Ą G /
 
3. Podstawę odznaki stanowią skrzyżowany miecz i kłos, na które centralnie, nałożone jest szafirowe koło zębate. Wnętrze koła zębatego wypełnia srebrzysta tarcza z czarnym obrzeżem, pośrodku której znajduje się herb miasta stołecznego Warszawy – miejsca stacjonowania jednostki. Poniżej herbu, na amarantowej szarfie umieszczone są srebrzyste litery „OZ GSt.” – skrót nazwy jednostki. Barwy nawiązują do historycznych barw taborowych Wojska Polskiego z okresu II Rzeczypospolitej oraz barw służb technicznych.
 
STRUKTURA
 
 - Kierownictwo OZGSt
  - Logistyka
  - Sekcja Personalna
  - Sekcje Zamówień Publicznych
  - Pion Głównego Księgowego
  - Warsztaty Techniczne
  - Grupa Zabezpieczenia Nr 1 /ul. Żwirki i Wigury 9/13/
  - Grupa Zabezpieczenia Nr 2 /ul. 29 listopada 1/
  - Grupa Zabezpieczenia Nr 3 /ul. Dymińska 13/
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk mgr inż. Marek Gochna (6.VIII.2012 – 30.V.2016)
 - cz. p.o. ppłk Andrzej Ryniak (30.V.2016 - ?)
 - płk Krzysztof Sikorski (? - 23.X.2017)
 - cz. p.o. ppłk Przemysław Makowski (23.X.2017 - 20.XI.2017)
 - płk Jarosław Musiał (20.XI.2017 - 31.I.2020)
 - cz. p.o. ppłk Przemysław Makowski (31.I.2020 - ?)
 - płk Przemysław Makowski (? - 11.II.2022)
 - cz. p.o. ppłk Tomasz Kania (11.II.2022 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Garnizonu Warszawa (1.IX.2012 – obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.