13.Wojskowy Oddział Gospodarczy
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                13.WOG jest jednostką sformowaną do zabezpieczenia finansowego i logistycznego jednostek wojskowych w przydzielonym mu rejonie odpowiedzialności, w przypadku 13.WOG są to garnizony Grudziądz, Chełmno i Brodnica. Podstawą prawną do formowania jednostki była decyzja MON Nr Z-105/Org./P1 z dnia 9 grudnia 2010 roku oraz wykonawczy Rozkaz Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ Nr PF-19/Org. z dnia 9 marca 2011 roku. 13.WOG sformowany został w roku 2011, jednostka rozpoczęła oficjalne funkcjonowanie z dniem 1 stycznia 2012 roku. Dodatkowo zadania WOG to: zabezpieczenie materiałowo-techniczne, zabezpieczenie medyczne poprzez sieć Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (PZOZ), zadania mobilizacyjne jednostek nowo formowanych, opieka nad infrastrukturą wojskową, ochrona obiektów wojskowych.
 
Na podstawie Decyzji Nr 244/MON z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie połączenia jednostek budżetowych:
 
§ 1. 2. Łączy się jednostkę budżetową — 13 Wojsko­wy Oddział Gospodarczy w Grudziądzu z jednostkami budżetowymi:
 
1) 4 Pułkiem Chemicznym w Brodnicy;
2) 3 Pułkiem Drogowo-Mostowym w Chełmnie przeformowywanym w 3 Batalion Drogowo-Mo­stowy w Chełmnie;
3) 1 Ośrodkiem Szkolenia Kierowców w Grudziądzu;
4) 8 Batalionem Walki Radioelektronicznej w Gru­dziądzu.                  
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 96/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 13. Wojskowego Oddziału Gospodarczego
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oraz oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 13. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
§ 2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 3 i Nr 4 do decyzji.
§ 3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.
§ 4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
13. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO  == W Y C I Ą G ==
 
2. Odznaka 13. WOG barwą i kształtem nawiązuje do odznaki pamiątkowej 18. Pułku Ułanów Pomorskich, który do wybuchu II wojny światowej stacjonował w grudziądzkiej cytadeli. Zaprojektowana została na bazie krzyża maltańskiego barwy niebieskiej, pomiędzy ramionami krzyża przechodzi miecz skrzyżowany ze stylizowanym kłosem. Elementy te odnoszą się do zasadniczych zadań realizowanych przez 13. WOG. W centralnym miejscu krzyża umieszczony został herb Grudziądza – miejsca stacjonowania 13. WOG. Na górnym ramieniu krzyża umieszczona jest liczba „13” – numer WOG zaś na lewym, dolnym i prawym ramieniu krzyża znajdują się litery „WOG” – skrót nazwy Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
 
 
oznaka rozpoznawcza 13.WOG
 
STRUKTURA
 
 - komenda 13.WOG
  - pion głównego księgowego
  - logistyka
  - sekcja wychowawcza
  - sekcja zabezpieczenia teleinformatycznego
  - sekcja inwentaryzacji
  - sekcja medyczna
  - wydział administracyjny
  - wydział infrastruktury
  - wydział planowania
  - wydział materiałowy
  - wydział techniczny
  - służba łączności i informatyki
  - Grupa Zabezpieczenia – Grudziądz
  - Grupa Zabezpieczenia – Chełmno
  - Grupa Zabezpieczenia – Brodnica  
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk Grzegorz Mosiołek (14.III.2011 – 2012)
 - płk Marian Piłat (2012 – 20.X.2014)
 - płk Wojciech Marglarczyk (20.X.2014 - 30.III.2018)
 - cz. p.o. ppłk Andrzej Paszek (30.III.2018 - 26.XI.2018)
 - płk Robert Szumny (26.XI.2018 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (14.III.2011 - 31.XII.2011)
1.Regionalna Baza Logistyczna (1.I.2012 - obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.