11.Wojskowy Oddział Gospodarczy
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
11.WOG jest jednostką sformowaną do zabezpieczenia finansowego i logistycznego jednostek wojskowych w przydzielonym mu rejonie odpowiedzialności. Podstawą prawną do formowania jednostki była decyzja MON Nr Z-83/Org./P1 z dnia 20 września 2011 roku oraz wykonawczy Rozkaz Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ Nr PF-46/Org. z dnia 16 lutego 2012 roku. Po czym w pierwszej połowie 2012 roku rozpoczęto formowanie jednostki. 11.WOG sformowany został w terminie do 31 grudnia 2012, jednostka rozpoczęła oficjalne funkcjonowanie z dniem 1 stycznia 2013 roku. Dodatkowo zadania WOG to: zabezpieczenie materiałowo-techniczne, zabezpieczenie medyczne poprzez sieć Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (PZOZ), zadania mobilizacyjne jednostek nowo formowanych, opieka nad infrastrukturą wojskową, ochrona obiektów wojskowych. Oddział stacjonuje w kompleksie w Bydgoszczy.
 
Na podstawie Decyzji Nr 72/MON z dnia 9 marca 2012 roku w sprawie połączenia jednostek budżetowych:
 
 § 1. Łączy się jednostki budżetowe:
 
ppkt 1) 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Bydgoszczy z jednostką budżetową – Batalionem
Dowodzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy;
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 281/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 11. Wojskowego Oddziału Gospodarczego
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oraz oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 11. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 3 i Nr 4 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
11. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO  == w y c i ą g ==
 
3. Odznaka ma kształt krzyża maltańskiego. W centralnym miejscu umieszczono herb miasta Bydgoszcz, symbolizujący powiązanie 11 Wojskowego Oddziału Gospodarczego z regionem Kujaw i Pomorza oraz miejscem stacjonowania 11 WOG. Pomiędzy ramionami krzyża umieszczone zostały: miecz, kłos, koło zębate oraz mur, elementy charakterystyczne dla jednostek kwatermistrzowskich, oddające charakter i zadania jednostki. Na dole odznaki umieszczona jest czerwona szarfa z numerem „11” oraz skrótem „WOG”. Barwa szarfy i napis 11 WOG nawiązują do barw zastosowanych w herbie Bydgoszczy. Wszystkie barwy naniesione zostaną emalią. Poszczególne elementy odznaki wykonane są w przestrzeni trójwymiarowej i nakładane są warstwowo.
 
 
oznaka rozpoznawcza 11.WOG (wersja wyjściowa i polowa)
 
STRUKTURA
 
 - komenda 11.WOG
  - pion głównego księgowego
  - pion ochrony informacji niejawnych
  - logistyka
     - wydział planowania
     - wydział materiałowy
     - wydział techniczny
     - grupa transportowa
  - sekcja wychowawcza
  - sekcja zamówień publicznych
  - sekcja zabezpieczenia teleinformatycznego
  - sekcja inwentaryzacji
  - sekcja zabezpieczenia medycznego
  - wydział administracyjny
  - wydział infrastruktury
  - Grupa Zabezpieczenia
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- ppłk mgr Piotr Calak (VI.2012 – 10.VI.2014)
- ppłk Grzegorz Gotowicz (10.VI.2014 - 29.III.2018)
- cz. p.o. ppłk Robert Borzęcki (29.III.2018 - 26.VI.2018)
- ppłk Jan Lipiński (26.VI.2018 - 27.XII.2020)
- ppłk Wiesław Zawiślak (27.XII.2020 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (2012 - 18.XII.2012)
1.Regionalna Baza Logistyczna (18.XII.2012 - obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.