Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi im. płk pil. Szczepana Ścibiora
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                 Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi została sformowana w terminie do 31 grudnia 2010 roku na bazie 31.Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania w Poznaniu-Babkach. MJDOP jest mobilnym komponentem dowodzenia sił powietrznych, odpowiada także za zadania naprowadzania i kontroli powietrznej w rejonie odpowiedzialności. Do wykonywania swoich zadań jednostka używa m.in. systemu „Dunaj”. Do zadań jednostki należy przede wszystkim kontrola przestrzeni powietrznej, a co za tym idzie wykrywa lecące statki powietrzne, identyfikuje je, klasyfikuje oraz kontroluje czy lecą one zgodnie ze swoim planem lotu. MJDOP swoim obszarem obejmuje sporą część zachodnią kraju, co ważne pod jej kontrolą są strefy lotów samolotów F-16, w jej gestii leżą bazy lotnicze w Krzesinach, Łasku i Powidzu. Oprócz współpracy z eskadrami z tych baz, jednostka ma także cały czas kontakt z jednostkami rakietowymi obrony powietrznej na swoim kontrolowanym obszarze. MJDOP podlega bezpośrednio Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwu Komponentu Powietrznego, któremu przekazuje swoje informacje. Jest także jednostką w której realizowane są najnowsze zamierzenia dotyczące dowodzenia i naprowadzania w Siłach Powietrznych RP.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 342/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Mobilnej Jednostki Dowodzenia Operacjami Powietrznymi
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, Mobilnej Jednostki Dowodzenia Operacjami Powietrznymi.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
MOBILNEJ JEDNOSTKI DOWODZENIA OPERACJAMI POWIETRZNYMI   / W Y C I Ą G /
 
6. Odznaka pamiątkowa Jednostki jest w kształcie tarczy w kolorze granatowym obwiedzionej srebrnym brzegiem. Symbolika odznaki nawiązuje do roli i głównego zadania realizowanego przez Jednostkę — obrony granic powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej. Na tarczy znajdują się odwzorowania linii azymutu i odległości — elementy zaczerpnięte ze wskaźnika radiolokacyjnego — symbolizujące Wojska Radiotechniczne. Na tym tle widnieją symbole: w części centralnej — złoty orzeł nawigatora, w lewym górnym rogu — symbol Sojuszu — czteroramienna gwiazda, w prawym górnym rogu — szachownica Sił Powietrznych. Po obu stronach orła znajdują się białe, stylizowane symbole Wojsk Lotniczych: samolot, rakieta i błyskawica Obrony Przeciwlotniczej i Wojsk Radiotechnicznych, których jednostki organizacyjne kierowane są w operacyjne podporządkowanie Jednostki. W dolnej części odznaki znajduje się skrót nazwy Jednostki „MJDOP” — w kolorze złotym oraz dwa koziołki koloru srebrnego — symbol miasta Poznania, które jest miejscem dyslokacji Jednostki. Wykonana jest z metalu.
 
DECYZJA Nr 451/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji 31. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania przez Mobilną Jednostkę Dowodzenia Operacjami Powietrznymi
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 3 i 6b decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 9, poz. 105, z 2011 r. Nr 22, poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315) ustala się, co następuje:
 
1. Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji 31. Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania (2003-2010).
2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
DECYZJA Nr 21/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania imienia patrona i ustanowienia Święta Mobilnej Jednostki Dowodzenia Operacjami Powietrznymi
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138) i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. poz. 303) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 3-5 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315) i pkt 2 decyzji Nr 432/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 387 oraz z 2015 r. poz. 92) – ustala się, co następuje:
 
§ 1. Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi:
1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji 305. Dywizjonu Bombowego Ziemi Wielkopolskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego;
2) otrzymuje imię płk. pil. Szczepana Ścibiora.
 
§ 2. Ustanawia się Święto Mobilnej Jednostki Dowodzenia Operacjami Powietrznymi w dniu 25 kwietnia.
§ 3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo i sztab MJDOP
   - Stanowisko Dowodzenia
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk dypl. pil Rafał Nowak (1.I.2011 – 1.X.2013)
 - płk pil. Jacek Zygmanowski (1.X.2013 - X.2016)
 - cz. p.o. ppłk Krzysztof Jakrzewski (X.2016 - 16.I.2017)
 - płk dypl. pil. Mirosław Nawrocki (16.I.2017 - 31.I.2020)
 - cz. p.o. ppłk Krzysztof Jakrzewski (31.I.2020 - 1.VII.2020)
 - płk pil. Andrzej Witak (1.VII.2020 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Centrum Operacji Powietrznych (1.I.2011 – 30.VI.2013)
Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego (1.VII.2013 - obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.