49.Baza Lotnicza
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                49.Baza Lotnicza została sformowana w terminie do 31 grudnia 2011 roku i rozpoczęła oficjalne funkcjonowanie z dniem 1 stycznia 2012 roku, bazę formowano na podstawie Decyzji MON Nr Z-48/Org./P1 z dnia 15 marca 2011 roku, która określiła terminy formowania jednostki, jej strukturę etatową i zakres działania. Bazę formowano w oparciu o przeznaczony do rozformowania w terminie do 31 grudnia 2011 roku na podstawie tej samej decyzji 49.Pułk Śmigłowców Bojowych, który stał się bazą do sformowania nowej jednostki. 49. Baza Lotnicza jest jednostką przeznaczoną do działań na współczesnym polu walki w ścisłym współdziałaniu z wojskami lądowymi.
 
Do podstawowych zadań jednostki należy:
 - wsparcie związków taktycznych i oddziałów na polu walki
 - zabezpieczenie dowodzenia
 - realizacja zadań transportowo-łącznikowych
 - rozpoznanie wzrokowe , obrazowe oraz chemiczno-radiologiczne terenu
 - rozpoznanie i korygowanie ognia artylerii
 - zabezpieczenie przerzutu grup specjalnych i desantów taktycznych
 - prowadzenie operacji bojowego przeszukiwania i ratownictwa
                
49.Baza Lotnicza rozlokowana jest na lotnisku w Pruszczu Gdańskim.
W roku 2012 żołnierze 49.BLot zostali wytypowani do sformowania Samodzielnej Grupy Powietrzno-Szturmowej w Ghazni w ramach XI zmiany PKW Afganistan.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 498/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru rozformowanego 49. Pułku Śmigłowców Bojowych w Pruszczu Gdańskim oraz ustanowienia dorocznego Święta 49. Bazy Lotniczej
 
1. 49. Baza Lotnicza:
 
  1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
   a) 25. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego (1952-1967),
   b) 49. Pułku Śmigłowców Dowództwa Wojsk Lotniczych (1967-1973),
   c) 49. Pułku Lotnictwa Wojsk Lądowych (1973-1978),
   d) 49. Pułku Śmigłowców Bojowych (2000-2011);
 
  2) przejmuje sztandar rozformowanego 49. Pułku Śmigłowców Bojowych.
 
2. Ustanawia się doroczne święto 49. Bazy Lotniczej w dniu 15 czerwca.
 
 
 
Nieoficjalne oznaki rozpoznawcze eskadry dowodzenia i eskadry zabezpieczenia
 
DECYZJA Nr 429/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 49. Bazy Lotniczej

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, 49. Bazy Lotniczej.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
49. BAZY LOTNICZEJ    / WYCIĄG /
 
2. Odznaka 49. Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim, zwanej dalej „Bazą” ma kształt stylizowanego krzyża. W centralnej części odznaki znajduje się liczba „49”, a po jej bokach stylizowane fragmenty (kadłub i wirnik nośny) śmigłowca Mi-24 oraz litery „BLot” – skrót nazwy jednostki. Dolną cześć odznaki stanowi biało-czerwona szachownica lotnicza. W górnej części, na tle łopat wirnika nośnego, znajduje się godło herbowe Pruszcza Gdańskiego – nawiązujące do miejsca stacjonowania Bazy.
 
DECYZJA Nr 27/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniająca decyzję w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i przyjęcia imienia patrona przez 49. Bazę Lotniczą

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315), w celu zachowania chlubnych tradycji polskich jednostek
lotniczych – ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji Nr 498/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i przyjęcia imienia patrona przez 49. Bazę Lotniczą (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 423) w pkt 1 w ppkt 1 dodaje się lit. e w brzmieniu:
„e) 663. Dywizjonu Samolotów Artylerii (1944-1946).”.
§ 2.Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
Co ciekawe w decyzji tej napisano błędnie tytuł decyzji nr 498/MON z dnia 20 grudnia 2011 r., gdyż 49.Baza Lotnicza nie miała nadanego imienia patrona a opis tamtej decyzji był inny.
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo 49.BLot
  - Sztab
    - Sekcja Personalna S-1
    - Sekcja Rozpoznania S-2
    - Sekcja Operacyjna S-3
    - Sekcja Logistyki S-4
    - Sekcja Wsparcia Dowodzenia i Łączności S-6
  - Pion Ochrony Informacji Niejawnych
  - Logistyka
  - Sekcja WF i Sportu
  - Sekcja Bezpieczeństwa Lotów
  - Sekcja Szkoleniowa
  - Sekcja Wychowawcza
  - Wojskowy Port Lotniczy – Pruszcz Gdański
  - Stacja Diagnostyczna
  - Wojskowa Straż Pożarna
  - Ambulatorium z Izbą Chorych
  - Grupa Działań Lotniczych
     - Eskadra Wsparcia
     - Eskadra Śmigłowców Szturmowych
     - Eskadra Śmigłowców
     - Eskadra Śmigłowców
  - Grupa Obsługi Technicznej
     - Eskadra Wsparcia
     - Eskadra Obsługi
     - Eskadra Obsługi
     - Eskadra Techniczna
  - Grupa Wsparcia i Zabezpieczenia
     - Eskadra Dowodzenia
     - Eskadra Zabezpieczenia
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- płk dypl. pil. Piotr Saniuk ( - 9.V.2016)
- płk pil. Paweł Smereka (9.V.2016 - 31.III.2017)
- płk pil. Grzegorz Matejuk (1.IV.2017 - 11.V.2018)
- cz. p.o. ppłk nawig. Robert Kietliński (11.V.2018 - 11.VI.2018)
- płk pil. Zbigniew Mitura (11.VI.2018 - 31.III.2021)
- płk pil. Piotr Kowalski (31.III.2021 - 4.III.2023)
- cz. p.o. płk pil. Grzegorz Pomykała (4.III.2023 - 26.VII.2023)
- płk pil. Mirosław Guzdek (26.VII.2023 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
1.Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych (1.I.2012 – obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.