14.Wojskowy Oddział Gospodarczy
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                14.WOG jest jednostką sformowaną do zabezpieczenia finansowego i logistycznego jednostek wojskowych w przydzielonym mu rejonie odpowiedzialności, w przypadku 14.WOG jest to garnizon Poznań. Podstawą prawną do formowania jednostki była decyzja MON Nr Z-83/Org./P1 z dnia 20 września 2011 roku, do formowania jednostki z dniem 2 stycznia 2012 roku przystąpiła grupa organizacyjna w składzie:
 
- ppłk Rafał Smuszkiewicz (komendant 14.WOG)
- mjr Janusz Brzezicha (Szef Wydziału Administracyjnego)
- mjr Artur Danił (Szef Wydziału Technicznego)
- kpt. Marek Sochacki (Szef Służby Sprzętu Inżynieryjno-Saperskiego i OPBMR)
- por. Maciej Betka (oficer Sekcji Gotowości Bojowej i Mobilizacyjnej)
 
Podstawowe zadania WOG to: zabezpieczenie materiałowo-techniczne, zabezpieczenie medyczne poprzez sieć Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (PZOZ), zadania mobilizacyjne jednostek nowo formowanych, opieka nad infrastrukturą wojskową, ochrona obiektów wojskowych.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 98/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 14. Wojskowego Oddziału Gospodarczego
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oraz oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 14. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
§ 2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 3 i Nr 4 do decyzji.
§ 3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.
§ 4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
14. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO  /w y c i ą g/
 
2. Odznaka wykonana jest na planie krzyża maltańskiego emaliowanego ze srebrnymi krawędziami. Ramiona krzyża są barwy niebieskiej (szafirowej) z amarantową obwódką na obrzeżach rozdzielone srebrnym motywem. Barwy te nawiązują do barw jednostek intendentury oraz wywodzącej się z niej służby kwatermistrzowskiej. Na górnym ramieniu krzyża umieszczona jest cyfra „14” – numer Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Na pozostałych ramionach umieszczone są litery „WOG” – skrót od „Wojskowy Oddział Gospodarczy”. Cyfra i napis w barwach srebrnych. W centrum krzyża nałożono herb Poznania – miasta stacjonowania 14. WOG. Pomiędzy ramionami krzyża przechodzi miecz (symbol służby uzbrojenia) skrzyżowany z stylizowanym kłosem (symbol jednostek kwatermistrzowskich) w barwach srebra oksydowanego. W tle widnieje koło zębate symbol pododdziałów remontowych oraz służb technicznych w barwach srebra oksydowanego.
 
 
oznaka rozpoznawcza 14.WOG (wersja wyjściowa i polowa)
 
STRUKTURA
 
 - komenda 14.WOG
  - Pion Ochrony Informacji Niejawnych
  - Pion Głównego Księgowego
  - Sekcja Zamówień Publicznych
  - Wydział Administracyjny
      - Sekcja Personalna
      - Sekcja Ochrony Obiektów
  - Sekcja Zabezpieczenia Teleinformatycznego
  - Logistyka
      - Wydział Planowania
      - Wydział Materiałowy
          - Służba Żywnościowa
          - Służba Mundurowa
          - Służba MPS
          - Służba Środków Bojowych
      - Wydział Techniczny
          - Służba Uzbrojenia i Elektroniki
          - Służba Czołgowo-Samochodowa
          - Służba Sprzętu Łączności i Informatyki
          - Służba Sprzętu Inżynieryjno-Saperskiego i OPBMR
  - Grupa Zabezpieczenia – Poznań
  - Grupa Zabezpieczenia – Biedrusko
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk Rafał Smuszkiewicz (1.I.2012 – 12.XII.2013)
 - ppłk Marek Pawłowski (12.XII.2013 - 28.III.2018)
 - ppłk Marek Błachowiak (28.III.2018 - 28.V.2020)
 - cz. p.o. ppłk Adam Dąbrowski (28.V.2020 - 1.VII.2020)
 - ppłk Bogdan Kobylański (1.VII.2020 - 30.I.2023)
 - cz. p.o. ppłk Adam Dąbrowski (30.I.2023 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (1.I.2012 - 31.XII.2012)
1.Regionalna Baza Logistyczna (1.I.2013 - obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.