45.Wojskowy Oddział Gospodarczy
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                45.WOG jest jednostką sformowaną do zabezpieczenia finansowego i logistycznego jednostek wojskowych w przydzielonym mu rejonie odpowiedzialności. Podstawą prawną do formowania jednostki była Decyzja MON Nr Z-105/Org./P1 z dnia 9 grudnia 2010 roku oraz wykonawczy Rozkaz Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ Nr PF-19/Org. z dnia 9 marca 2011 roku. Po czym z dniem 1 kwietnia 2011 roku rozpoczęto formowanie jednostki. 45.WOG sformowany został w terminie do 31 grudnia 2011, jednostka rozpoczęła oficjalne funkcjonowanie z dniem 1 stycznia 2012 roku. Dodatkowo zadania WOG to: zabezpieczenie materiałowo-techniczne, zabezpieczenie medyczne poprzez sieć Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (PZOZ), zadania mobilizacyjne jednostek nowo formowanych, opieka nad infrastrukturą wojskową, ochrona obiektów wojskowych. Na podstawie Decyzji Nr 244/MON z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie połączenia jednostek budżetowych, połączono finansowo 45.WOG z jednostkami: 17.Brygadą Zmechanizowaną w Międzyrzeczu oraz Ośrodkiem Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie. Jednostka stacjonuje w m.Wędrzyn.
                
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 322/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 45. Wojskowego Oddziału Gospodarczego
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz z pkt 3 decyzji 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się co następuje:
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową zwaną dalej „odznaką” oraz oznakę rozpoznawczą zwaną dalej „oznaką” 45. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
2. Zatwierdza się :
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
45. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
45. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO    / w y c i ą g /
 

3. Odznaka Pamiątkowa 45 WOG wykonana jest na bazie krzyża maltańskiego o wymiarach 40 mm x 40 mm. Całość krzyża wykona jest z metalu w kolorze srebrnym. Ramiona są barwy jasnoniebieskej z amarantowymi obrzeżami, barwy te nawiązują do barw służb logistycznych oraz barw używanych przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych. W centralnej części krzyża znajduje się herb powiatu sulęcińskiego, na terenie którego stacjonuje 45 WOG. Herb jako symbol społeczności lokalnej ma na celu pokazanie więzi i tożsamości ze środowiskiem, w którym funkcjonuje jednostka. Krzyż otaczają dwa złotej barwy symbole: kłos i tryb. Są to znaki nawiązujące do zadań jakie realizuje 45 WOG. Na ramionach krzyża widnieją napisy: „45” (na górnym ramieniu), „W” (na lewym ramieniu), „O” (na dolnym ramieniu), „G” (na prawym ramieniu). Napisy te – barwy srebrzystej - są skrótem nazwy jednostki – 45. Wojskowy Oddział Gospodarczy.

DECYZJA Nr 126/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 kwietnia 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 45. Wojskowego Oddziału Gospodarczego
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) oraz z pkt 3 decyzji 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i  kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 9, poz. 105, z 2011 r. Nr 22, poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się co następuje:
 
§ 1. W decyzji Nr 322/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 45. Wojskowego Oddziału Gospodarczego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 395), wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 2 ppkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) wzory oznaki, stanowiące załączniki Nr 3 i 3a do decyzji.”;
2) załącznik Nr 3 do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji;
3) po załączniku Nr 3 do decyzji dodaje się załącznik Nr 3a do decyzji w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
45. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO
NA MUNDUR WYJŚCIOWY I POLOWY
 
DECYZJA Nr 161/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez 45. Wojskowy Oddział Gospodarczy

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) oraz § 1 pkt 7 lit d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 3 i 5 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z  2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315), ustala się, co następuje:

§ 1 . 45. Wojskowy Oddział Gospodarczy przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji 316. Kompanii Transportowej Pomocniczej Służby Kobiet 2. Korpusu Polskiego (1943-1946).
§ 2 . Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
STRUKTURA
 
 - komenda 45.WOG
  - pion głównego księgowego
  - pion ochrony informacji niejawnych
  - logistyka
     - wydział planowania
     - wydział materiałowy
     - wydział techniczny
     - grupa transportowa
  - sekcja wychowawcza
  - sekcja zamówień publicznych
  - sekcja zabezpieczenia teleinformatycznego
  - sekcja inwentaryzacji
  - sekcja medyczna
  - wydział administracyjny
  - wydział infrastruktury
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk Sławomir Lewicki (14.III.2011 – 10.VII.2015)
 - ppłk Władysław Ostrowski (10.VII.2015 - 24.I.2017)
 - ppłk Waldemar Kliszczak (24.I.2017 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (14.III.2011 - 31.XII.2011)
4.Regionalna Baza Logistyczna (1.I.2012 - obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.