15.Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                 Decyzją MON a następnie wykonawczym Rozkazem Dowódcy Garnizonu Warszawa Nr Pf-6/Org. z dnia 8 stycznia 2002 r. od 1 stycznia 2003 r. rozpoczęła funkcjonowanie 15.Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia, jednostka ta to kontynuatorka historii 15.Brygady Radioliniowo-Kablowej, która jest jej bezpośrednią poprzedniczką. Rok 2004 to między innymi udział żołnierzy brygady w misji pokojowej w Bośni i Hercegowinie oraz misji stabilizacyjnej w Iraku. Do tych misji w roku 2005 dołączyła również  misja w Syrii oraz misje w Afganistanie w latach późniejszych. Brygada także regularnie uczestniczy w corodznych ćwiczeniach NATO „Combined Endeavor”. Brygada jest jednostką podlegającą Dowództwu Garnizonu Warszawa, i jest największą i najnowocześniejszą jednostką łączności i dowodzenia w siłach zbrojnych.
 
Żołnierze brygady na zajęciach w terenie
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 49/ MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie nadania tytułu honorowego „Znak Honorowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”.

Na podstawie § 17 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 września 2002 r. w sprawie wyróżniania pododdziałów i oddziałów wojskowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 162, poz. 1340), po rozpatrzeniu propozycji kandydatur przedstawionych przez Komisję Kwalifikacyjną, postanawiam:
 
1. Za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych w 2002 roku wyrazić uznanie i nadać tytuł honorowy „Znak Honorowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” następującym oddziałom wojskowym:
 
d) 15 Brygadzie Wsparcia Dowodzenia z Sieradza;
 
DECYZJA Nr 288/MON/PSSS MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia
 
Na podstawie § 4 ust.1 i 2 zarządzenia Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie odznak pamiątkowych i odznak absolwentów oraz oznak dla celów rozpoznawczych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz.178 oraz z 1998 r. poz. 64), w związku z § 3 pkt 4 lit. p zarządzenia Nr 2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie rozszerzenia zakresu czynności osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 2 i Nr 11, poz. 113 oraz z 2005 r. Nr 4, poz.19) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do spraw Symboliki Wojskowej — ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką” i oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu.
2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
Decyzją Nr 43/MON z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie nadania oddziałom wojskowym tytułu honorowego „Znak Honorowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” wyróżniono brygadę tym znakiem za działalność w roku 2008.
 
oznaka rozpoznawcza brygady
 
DECYZJA Nr 106/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia proporczyka na beret 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 4 lit. b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia.
§ 2. Zatwierdza się wzór proporczyka, stanowiący załącznik do decyzji.
§ 3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
proporczyk na beret 15.BWD
 
DECYZJA Nr 294/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 października 2016 r. w sprawie przyjęcia nazwy wyróżniającej i ustanowienia Święta 15. Brygady Wsparcia Dowodzenia
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej ( Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932), art. 2 ust 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. poz. 303), oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 5 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315) oraz pkt 2 decyzji Nr 432/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 387, z 2014 r. poz. 234 oraz z 2015 r. poz. 92), ustala się, co następuje:
 
§ 1. 15. Brygada Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu przyjmuje nazwę wyróżniającą „Sieradzka”.
§ 2. Ustanawia się Święto 15. Brygady Wsparcia Dowodzenia w dniu 19 października.
§ 3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo
  - sztab 15.BWD
  - Pion Szkolenia
  - Pion Ochrony Informacji Niejawnych
  - Sekcja Wychowawcza
  - Sekcja Wsparcia Teleinformatycznego
 - 1.batalion łączności
 - 1.batalion dowodzenia
 - batalion logistyczny
 - kompania dowodzenia
 - Grupa Zabezpieczenia Medycznego
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - gen. bryg. dr inż. Andrzej Szymonik (1.I.2003 – 2004)
 - płk Jan Sobotka (2004 – 2007)
 - gen. bryg. Mirosław Siedlecki (2007 – 30.VIII.2011)
 - cz. p.o. płk Andrzej Pochopień (30.VIII.2011 – 15.XII.2011)
 - płk Roman Januszewski (15.XII.2011 – 21.XI.2016)
 - płk Robert Krupa (21.XI.2016 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Garnizonu Warszawa (1.I.2003 – obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.