15.Wojskowy Oddział Gospodarczy im. gen. bryg. Aleksandra Litwinowicza
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                15.WOG jest jednostką sformowaną do zabezpieczenia finansowego i logistycznego jednostek wojskowych w przydzielonym mu rejonie odpowiedzialności, w przypadku 15.WOG jest to garnizon Szczecin. Podstawą prawną do formowania jednostki była Decyzja MON Nr Z-105/Org./P1 z dnia 9 grudnia 2010 roku oraz wykonawczy Rozkaz Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ Nr PF-19/Org. z dnia 9 marca 2011 roku.
 
Podstawowe zadania WOG to: zabezpieczenie materiałowo-techniczne, zabezpieczenie medyczne poprzez sieć Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (PZOZ), zadania mobilizacyjne jednostek nowo formowanych, opieka nad infrastrukturą wojskową, ochrona obiektów wojskowych.
 
Na podstawie Decyzji Nr 244/MON z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie połączenia jednostek budżetowych, połączono pod względem gospodarczym 15.WOG z 12.Brygadą Zmechanizowaną, 5.Pułkiem Inżynieryjnym, Garnizonowym Ośrodkiem Mobilizacyjnym w Szczecinie, 2.Batalionem Saperów, 12.Batalionem Dowodzenia, 12.Batalioniem Zaopatrzenia i Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Szczecinie, następnie Decyzją Nr 72/MON z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie połączenia jednostek budżetowych z Narodowym Elementem Wsparcia Dowództwa Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 428/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej 15. Wojskowego Oddziału Gospodarczego

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oraz oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 15. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) wzory oznaki, stanowiące załączniki Nr 3 i Nr 4 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
15. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO     /WYCIĄG/
 
2. Podstawę odznaki 15. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, zwanego dalej „15. WOG”, stanowi krzyż kawalerski. Ramiona krzyża pokryte są szafirową emalią ze złotym obrzeżem. Na górnym ramieniu krzyża umieszczona jest liczba „15” – numer oddziału, na dolnym, lewym i prawym ramieniu znajdują się litery „WOG” – skrót nazwy oddziału. Cyfry i litery są barwy złocistej. Pomiędzy ramionami krzyża umieszczony jest stylizowany kłos i miecz. Barwy nawiązują do historycznych barw służby intendentury Wojska Polskiego, a symbole do charakteru wykonywanych zadań. W centralnym miejscu krzyża umieszczona jest głowa gryfa – element herbu Szczecina – miejsca stałej dyslokacji 15. WOG.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
15. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO NA MUNDUR WYJŚCIOWY
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
15. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO NA MUNDUR POLOWY
 
DECYZJA Nr 80/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie nadania imienia patrona 15. Wojskowemu Oddziałowi Gospodarczemu
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138), § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) oraz pkt 4, 5 – 6b decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315) ustala się, co następuje:
 
§ 1. 15. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Szczecinie otrzymuje imię gen. bryg. Aleksandra Litwinowicza.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
STRUKTURA
 
 - komenda 15.WOG
 - pion głównego księgowego
 - logistyka
 - sekcja wychowawcza
 - sekcja zabezpieczenia teleinformatycznego
 - sekcja inwentaryzacji
 - sekcja medyczna
 - wydział administracyjny
 - wydział infrastruktury
 - wydział planowania
 - wydział materiałowy
 - wydział techniczny
 - służba łączności i informatyki
 - grupa transportowa
 - grupa zabezpieczenia
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk Ryszard Konefał (1.IV.2011 – 31.III.2017)
 - cz. p.o. ppłk Andrzej Rybacki (31.III.2017 - 2.VIII.2017)
 - płk Mieczysław Spychalski (2.VIII.2017 - 9.V.2019)
 - cz. p.o. ppłk Andrzej Rybacki (9.V.2019 - 14.X.2019)
 - płk Dariusz Krajewski (14.X.2019 - 31.I.2022)
 - płk mgr Bogusław Pisała (31.I.2022 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (1.IV.2011 - 31.XII.2011)
1.Regionalna Baza Logistyczna (1.I.2012 - obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.