14.Jarosławski Dywizjon Artylerii Samobieżnej im. gen. bryg. Wacława Wieczorkiewicza
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                    Dywizjon powstał na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 056/Org. z dnia 24 czerwca 1993 oraz zarządzenia dowódcy Krakowskiego Okręgu Wojskowego nr 053 z dnia 26 lipca 1993. Jednostka powstała na bazie zlikwidowanych pododdziałów 14 Pułku Zmechanizowanego i 14 Pułku Artylerii. Na miejsce dyslokacji jednostki wybrano garnizon Jarosław w którym jednostka stacjonuje do dziś. Od początku roku 1995 dywizjon był podporządkowany 14 Brygadzie Pancernej im. Jana Karola Chodkiewicza z Przemyśla. Po rozwiązaniu brygady, dywizjon przeszedł do 21 Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa i pod nią obecnie podlega. W roku 1997 jednostka otrzymała swój sztandar, który wręczono uroczyście w dniu 15 sierpnia 1997 roku.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 138/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 czerwca 2002 r. w sprawie przejęcia sztandaru i dziedzictwa tradycji 14 Jarosławskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej przez 14 Dywizjon Artylerii Samobieżnej w Jarosławiu.

W związku z rozformowaniem 14 Jarosławskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej, w celu zachowania tradycji orężnych tego oddziału, na podstawie ustawy z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 34, poz. 154 oraz z 1995 r. Nr 150, poz. 731 ) oraz postanowień rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz. 1 ), polecam:

1. Sztandar 14 Jarosławskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej przekazuje się 14 Dywizjonowi Artylerii Samobieżnej w Jarosławiu.
2. 14 Dywizjon Artylerii Samobieżnej w Jarosławiu przejmuje i z honorem kontynuuje tradycje 14 Jarosławskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej (1993-2001).
 
DECYZJA Nr 275/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i nadania imienia patrona 14. dywizjonowi artylerii samobieżnej
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 3 i 4 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105), w celu zachowania w pamięci chlubnych tradycji orężnych – ustala się, co następuje:

1. 14. dywizjon artylerii samobieżnej przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
1) 39. pułku piechoty strzelców lwowskich (1919-1939);
2) 21. pułku artylerii lekkiej (1920-1939);
3) 22. pułku artylerii lekkiej (1919-1939);
4) 24. pułku artylerii lekkiej (1921-1939);
5) 40. pułku artylerii lekkiej (1944-1988);
6) 21. dywizjonu artylerii mieszanej (1993-2000);
7) 14. dywizjonu artylerii rakietowej (1993-2006);
8) 14. dywizjonu artylerii przeciwpancernej (1993-2001).
2. Nadaje się 14. dywizjonowi artylerii samobieżnej imię gen. bryg. Wacława Wieczorkiewicza.
  
 
Oznaka rozpoznawcza 14. das (wersja nieaktualna, wersja aktualna)
  
DECYZJA Nr 132/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret 14. dywizjonu artylerii samobieżnej im. gen. bryg. Wacława Wieczorkiewicza 21. Brygada Strzelców Podhalańskich

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689), oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej — ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką” oraz proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, 14. dywizjonu artylerii samobieżnej im. gen. bryg. Wacława Wieczorkiewicza 21. Brygady Strzelców Podhalańskich.
 
DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych 21. Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z § 26 i 30 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej — ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się proporce rozpoznawcze, zwane dalej „proporcami”, 21. Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza.
2. Zatwierdza się:
7) wzór graficzny proporca dowódcy 14.dywizjonu artylerii samobieżnej, stanowiący załącznik Nr 7 do decyzji;
 
proporzec rozpoznawczy Dowódcy 14.das
 
DECYZJA Nr 9/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie ustanowienia Święta 14. Dywizjonu Artylerii Samobieżnej im. gen. bryg. Wacława Wieczorkiewicza
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 oraz z 2016 r. poz. 2138) i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowienia Święta Wojska Polskiego (Dz. U. poz. 303) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 2 decyzji Nr 432/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 387 oraz z 2015 r. poz. 92), ustala się, co następuje:
 
§ 1. Ustanawia się Święto 14. Dywizjonu Artylerii Samobieżnej im. gen. bryg. Wacława Wieczorkiewicza w dniu 25 czerwca.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo
 - bateria dowodzenia
 - 1.bateria artylerii samobieżnej
 - 2.bateria artylerii samobieżnej
 - 3.bateria artylerii samobieżnej
 - kompania logistyczna
 
Obecnie dywizjon jest wyposażony w haubice samobieżne 2S1 „Goździk”, pojazdy opancerzone BRDM z zestawami rakiet PPK.
 
2S1 „Goździk”
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk dypl. Jan Pacuła (21.IX.1993 - 31.VIII.1996)
 - mjr dypl. Wiesław Sanowski (1.IX.1996 - 1998)
 - cz. p.o. mjr Andrzej Kochmański (1998)
 - kpt. dypl. Krzysztof Błażowski (1998 - 5.IX.2001)
 - ppłk dypl. Kazimierz Piotrowicz (6.IX.2001 - 6.VII.2006)
 - cz. p.o. mjr mgr Kazimierz Powęska (2006)
 - ppłk dypl. Robert Matysek (2006 - 5.VI.2012)
 - ppłk mgr Ryszard Sugalski (5.VI.2012 - 14.IV.2015)
 - ppłk Dariusz Słota (14.IV.2015 - 4.V.2018)
 - cz. p.o. mjr Wojciech Drapała (4.V.2018 - 2.VII.2018)
 - ppłk Janusz Niedźwiedź (2.VII.2018 - 24.VIII.2020)
 - cz. p.o. mjr Mateusz Tomaszewski (24.VIII.2020 - 23.IX.2020)
 - ppłk Wojciech Drapała (23.IX.2020 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
21.Brygada Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza
 
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.