22.Wojskowy Oddział Gospodarczy
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                22.WOG jest jednostką sformowaną do zabezpieczenia finansowego i logistycznego jednostek wojskowych w przydzielonym mu rejonie odpowiedzialności, w przypadku 22.WOG jest to garnizon Olsztyn. Podstawą prawną do formowania jednostki była Decyzja MON Nr Z-105/Org./P1 z dnia 9 grudnia 2010 roku oraz wykonawczy Rozkaz Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ Nr PF-19/Org. z dnia 9 marca 2011 roku. 22.WOG sformowany został w roku 2011, jednostka rozpoczęła oficjalne funkcjonowanie z dniem 1 stycznia 2012 roku. Dodatkowo zadania WOG to: zabezpieczenie materiałowo-techniczne, zabezpieczenie medyczne poprzez sieć Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (PZOZ), zadania mobilizacyjne jednostek nowo formowanych, opieka nad infrastrukturą wojskową, ochrona obiektów wojskowych. Na podstawie Decyzji Nr 244/MON z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie połączenia jednostek budżetowych, przydzielono jednostki które 22.WOG zabezpiecza: 8.Batalion Radiotechniczny, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie.
                
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 20/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 22. Wojskowego Oddziału Gospodarczego
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, 22. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
2. Zatwierdza się :
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji,
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
22. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO    /w y c i ą g/
 
3. Odznakę o wymiarach 40 x 40 mm stanowi krzyż równoramienny o wypukłych ramionach pokrytych błękitną emalią, zakończony krawędziami barwy amarantowej nawiązującej do barw odznaki pamiątkowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Kolor emalii na ramionach krzyża nawiązuje do barw jednostek kwatermistrzowskich i intendentury. Na ramionach pionowych umieszczono srebrne napisy: na ramieniu górnym cyfra „22” (numer organizacyjny jednostki), na ramieniu dolnym litera „O”. Na ramionach poziomych umieszczono litery barwy srebrzystej: na ramieniu lewym literę „W” , na ramieniu prawym literę „G”. Napisy nawiązują do skrótu nazwy jednostki tj. „22 WOG”. Pomiędzy ramionami krzyża znajdują się symbole oddające charakter i zadania jednostki: miecz jako symbol męstwa i honoru oraz kłos - symbol służb materiałowych. Symbole obwiedzione są od góry wieńcem zębatym, co nawiązuje do pododdziałów logistycznych, a u dołu wieńcem laurowym symbolem wiedzy i zwycięstwa. Miecz, kłos oraz koło zębate są barwy szarej. W centrum odznaki umieszczono herb województwa warmińsko-mazurskiego nawiązujący do miejsca stacjonowania i obszaru działania jednostki. Poszczególne elementy odznaki nakładane są warstwowo.
 
 
DECYZJA Nr 116/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 22. Wojskowego Oddziału Gospodarczego
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 22. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
§ 2. Zatwierdza się wzory oznaki, stanowiące załączniki Nr 1 i 2 do decyzji.
§ 3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
22. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO
NA MUNDUR WYJŚCIOWY
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
22. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO
NA MUNDUR POLOWY
 
STRUKTURA
 
 - komenda 22.WOG
 - pion głównego księgowego
 - pion logistyki
 - pion ochrony informacji niejawnych
 - wydział administracyjno-personalny
 - wydział zabezpieczenia logistycznego
 - wydział medyczny
 - wydział infrastruktury
 - sekcja zamówień publicznych
 - sekcja inwentaryzacji
 - Ambulatorium z Izbą Chorych
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk Paweł Czubkowski (1.IV.2011 – 7.IV.2017)
 - cz. p.o. mjr Jacek Witkowski (7.IV.2017 - 3.VII.2017)
 - ppłk Jarosław Jastrzębowski (3.VII.2017 - 19.VI.2019)
 - ppłk Wojciech Zych (19.VI.2019 - 22.IV.2022)
 - cz. p.o. ppłk Arkadiusz Mroczek (22.IV.2022 - 3.X.2022)
 - ppłk Piotr Sobański (3.X.2022 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (1.IV.2011-31.XII.2011)
2.Regionalna Baza Logistyczna (1.I.2012-obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.