38.Sochaczewski Dywizjon Zabezpieczenia Obrony Powietrznej im. mjr Feliksa Kozubowskiego
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                 38.Dywizjon Zabezpieczenia Obrony Powietrznej sformowano w oparciu o Decyzję Ministra Obrony Narodowej Nr Z-5/Org./P1 z dnia 28 stycznia 2011 roku oraz wykonawczy Rozkaz Dowódcy Sił Powietrznych Nr PF-95 z dnia 31 marca 2011 roku. Termin sformowania jednostki wyznaczono na 31 grudnia 2011 roku, w tym terminie miano rozformować 83.Dywizjon Dowodzenia Obrony Powietrznej, a na jego bazie sformować 38.dzab OP. Dywizjon jest jednostką której zadaniem jest zabezpieczanie logistyczne, zaopatrzeniowe Dowództwa 3.Warszawskiej Brygady Rakietowej OP, w czasie wojennym do zadań dywizjonu jest rozwinięcie Stanowiska Dowodzenia Brygady, jego ochrona i zabezpieczenie. Dywizjon jako jednostka obrony powietrznej wyposażony jest również w zestawy rakietowe krótkiego zasięgu S-2M „Strzała” oraz „Grom”.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 232/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret 38. Dywizjonu Zabezpieczenia Obrony Powietrznej

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 oraz pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, oraz proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, 38. Dywizjonu Zabezpieczenia Obrony Powietrznej.
2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) wzory oznak, stanowią załącznik Nr 3 i Nr 4 do decyzji;
4) wzór proporczyka, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 6 do decyzji.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
38. DYWIZJONU ZABEZPIECZENIA OBRONY POWIETRZNEJ
NA MUNDUR WYJŚCIOWY
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
38. DYWIZJONU ZABEZPIECZENIA OBRONY POWIETRZNEJ
NA MUNDUR POLOWY
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET
38. DYWIZJONU ZABEZPIECZENIA OBRONY POWIETRZNEJ
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
38. DYWIZJONU ZABEZPIECZENIA OBRONY POWIETRZNEJ  /W Y C I Ą G/
 
2. Odznaka 38 dzab OP jest wykonana na planie krzyża maltańskiego nałożonego na wieniec laurowy. Ramiona krzyża pokryte są emalią barwy niebieskiej i obwiedzione bordiurą barwy żółtej. Na górnym ramieniu krzyża umieszczona jest cyfra „38”, na dolnym na szarfie znajdują się litery „dzab OP” - tworzące skrót nazwy dywizjonu. Cyfry i litery są barwy żółtej. Pomiędzy ramionami krzyża znajdują się skrzyżowane w barwach oksydowanego srebra: kłos oraz stylizowany wizerunek przenośnej przeciwlotniczej rakiety, typu GROM. Pośrodku krzyża umieszczono herb miasta Sochaczewa – miejsca stacjonowania dywizjonu. Odznaka symboliką i barwami odzwierciedla charakter zadań i specyfikę służby.
 
DECYZJA Nr 169/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia nazwy wyróżniającej przez 38. Dywizjon Zabezpieczenia Obrony Powietrznej

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 3 i 5 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w spawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego ( Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:

§ 1 . 38. Dywizjon Zabezpieczenia Obrony Powietrznej przyjmuje nazwę wyróżniającą „Sochaczewski”.
§ 2 . Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
DECYZJA Nr 13/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie nadania imienia patrona i ustanowienia Święta 38. Sochaczewskiego Dywizjonu Zabezpieczenia Obrony Powietrznej

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 oraz z 2016 r. poz. 2138) i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowienia Święta Wojska Polskiego (Dz. U. poz. 303) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 4 i 5 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315) – ustala się, co następuje:

§ 1. 38. Sochaczewski Dywizjon Zabezpieczenia Obrony Powietrznej przyjmuje imię mjr. Feliksa Kozubowskiego.
§ 2. Ustanawia się Święto 38. Sochaczewskiego Dywizjonu Zabezpieczenia Obrony Powietrznej w dniu 6 czerwca.
§ 3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
Logo starego wzoru
 
STRUKTURA
 
 - Dowództwo 38.dzab OP
 - sztab
  - pion techniczny
  - pion informacji niejawnych
  - sekcja wychowawcza
  - sekcja personalna
  - sekcja operacyjna
  - sekcja dowodzenia i łączności
  - sekcja planowania logistycznego
  - zespół zabezpieczenia medycznego
 - bateria dowodzenia
 - bateria zabezpieczenia
 - 1.bateria przeciwlotnicza
 - 2.bateria przeciwlotnicza
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk Maciej Majkowski (1.I.2012 – 31.I.2017)
 - ppłk Wiesław Żbikowski (31.I.2017 - 20.XII.2019)
 - cz. p.o. mjr Andrzej Mańkowski (20.XII.2019 - ?)
 - ppłk Andrzej Mańkowski (? - 10.XI.2021)
 - ppłk Andrzej Kujawa (10.XI.2021 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
3.Warszawska Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej (1.I.2012 – obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.