Jednostka Wojskowa „Agat” im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                 Jednostka Wojskowa „Agat” została sformowana na podstawie Decyzji MON Nr PF-62/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 18 marca 2011 r. Jednostka ta została sformowana na bazie Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Gliwicach, przejmując jego kompleks koszarowy oraz część kadry, termin sformowania podstawowych komórek jednostki wyznaczono na 30 czerwca 2011 roku, tak by jednostka od 1 lipca 2011 roku mogła rozpocząć oficjalne funkcjonowane w składzie Wojsk Specjalnych. Jednostka ta przeznaczona jest do działań dywersyjnych i prowadzenia operacji na tyłach ugrupowań przeciwnika, jednostka ma prowadzić również zadania zaczepne i mające na celu spowolnienie sił przeciwnika. Proces uzyskiwania zdolności bojowej tego typu jednostki jest procesem mozolnym i rozłożonym w czasie, jeśli chodzi o „Agat” – zaplanowano że do końca 2012 roku zdolność bojową osiągnie Zespół Szturmowy „A”, kolejne Zespoły mają mieć następujące terminy zdolności bojowej i wyekwipowania – Zespół „B” wstępna gotowość w 2013 roku i całkowita w 2015 roku, Zespół „C” ma osiągnąć całkowitą zdolność bojową w 2016 roku. Aby jednostka mogła równać się z najlepszymi jednostkami specjalnymi w kraju i na świecie, bierze udział w ćwiczeniach z jednostkami specjalnymi innych krajów NATO – a najczęściej z żołnierzami Stanów Zjednoczonych.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Decyzją Nr 55/MON z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia dorocznego święta Jednostki Wojskowej AGATustalono że święto jednostka obchodziła będzie w dniu 30 czerwca.
 
Decyzją Nr 100/MON z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Jednostki Wojskowej AGAT wprowadzono oznakę rozpoznawczą jednostki.
 
Decyzją Nr 160/MON z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i nadania imienia patrona Jednostce Wojskowej AGAT jednostka dziedziczy tradycje następujących historycznych jednostek:
 
 - Oddział Dywersji Bojowej Agat (1943-1944)
 
oraz przyjęła imię patrona gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota”.
 
Decyzją Nr 172/MON z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Jednostki Wojskowej AGAT wprowadzono odznakę pamiątkową jednostki.
 
  
oznaka rozpoznawcza JW „Agat” (wersje: wyjściowa, polowa, pustynna)
 
Jednostka otrzymała sztandar wojskowy w dniu 5 lipca 2012 roku
 
Decyzją Nr 100/MON z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych w Jednostce Wojskowej AGAT
 
1. Wprowadza się proporce rozpoznawcze, zwane dalej "proporcami", w Jednostce Wojskowej AGAT
 
proporzec rozpoznawczy Dowódcy Jednostki Wojskowej AGAT
 
  
proporce rozpoznawcze Zespołów Szturmowych "A", "B", "C"
 
DECYZJA Nr 118/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Jednostki Wojskowej AGAT – „Grupy Szturmowe”
 
1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, Jednostki Wojskowej AGAT – „Grupy Szturmowe”.
 
    
oznaka rozpoznawcza "Grupy Szturmowe" w różnych wersjach
 
DECYZJA Nr 230/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia proporczyków na berety żołnierzy Jednostki Wojskowej AGAT
 
1. Wprowadza się proporczyki na berety, zwane dalej „proporczykami”, żołnierzy Jednostki Wojskowej AGAT.
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET JEDNOSTKI WOJSKOWEJ AGAT
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET JEDNOSTKI WOJSKOWEJ AGAT - ZESPOŁU SZTURMOWEGO „A”
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET JEDNOSTKI WOJSKOWEJ AGAT - ZESPOŁU SZTURMOWEGO „B”
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET JEDNOSTKI WOJSKOWEJ AGAT - ZESPOŁU SZTURMOWEGO „C”
 
DECYZJA Nr 97/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez Zespół Szturmowy „C” Jednostki Wojskowej AGAT
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196), § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) oraz pkt 1, 3 i 5-6b decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315), ustala się, co następuje:
 
§ 1. Zespół Szturmowy „C” Jednostki Wojskowej AGAT przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji „Oddziału Szturmowego kpt. Roberta Oszka” (1921).
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
DECYZJA Nr 98/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez Zespół Wsparcia Jednostki Wojskowej AGAT
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196), § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) oraz pkt 1, 3 i 5-6b decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315), ustala się, co następuje:
 
§ 1. Zespół Wsparcia Jednostki Wojskowej AGAT przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji „Grupy Destrukcyjnej Wawelberga” (1920-1921).
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo i sztab JW Agat
  - Grupa Dowodzenia
  - Zespół Zabezpieczenia Logistycznego
  - Grupa Zabezpieczenia Medycznego
  - Zespół Szturmowy „A”
  - Zespół Szturmowy „B”
  - Zespół Szturmowy „C”
  - Zespół Wsparcia Bojowego
 
Typowy kamuflarz dla jednostek specjalnych używany również w JW "Agat" (zdjęcie z zasobów MON)
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk Sławomir Berdychowski (2011 – 13.X.2014)
 - płk dr Sławomir Drumowicz (13.X.2014 - 8.X.2018)
 - płk Artur Kozłowski (8.X.2018 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Wojsk Specjalnych (1.VII.2011 – 31.XII.2013)
Dowództwo Sił Specjalnych (1.I.2014 - 10.I.2014)
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (10.I.2014 - VIII.2015)
Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych (VIII.2015 - obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.