Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych im. gen. dyw. Zbigniewa Ohanowicza - Żagań
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                 Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Żagań pod swoją obecną nazwą funkcjonuje od 1967 roku, kiedy to na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 045/Org. z dnia 3 kwietnia 1967 roku zmieniono mu nazwę z nazwy Obóz Ćwiczeń i Poligon Artyleryjski oraz przeformowano z etatu nr 4/184 na etat nr 4/288 o etatowym stanie osobowym 91 wojskowych i 5 pracowników cywilnych. W 1969 roku w związku ze zmianą numeracji etatów w całych Siłach Zbrojnych numer etatu 4/288 zmieniono na 31/018. W tamtym czasie komenda poligonu znajdowała się w miejscowości Kliczków, jednak w roku 1979 komendę przeniesiono do obecnego miejsca jej dyslokacji czyli do miejscowości Dobre nad Kwisą. W ciągu swojego istnienia poligon był ciągle rozbudowywany, w latach 1979-85 oddano do użytku budynki Komendy Poligonu, w 1980 roku Obozowisko Wagonowe „Karliki”, w 1984 roku Obozowisko Trzebień. Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 010/Org. z dnia 31 marca 1980 roku ośrodek przeformowano z etatu 31/018 na nowy etat nr 31/054 zwiększając stan etatowy do stanu 139 wojskowych i 7 pracowników cywilnych. W 1985 roku OSPWLąd Żagań wyróżniono medalem „Za zasługi dla Śląskiego Okręgu Wojskowego”. Poligon jest jednostką przeznaczoną do zabezpieczenia procesu szkolenia wojsk własnych i NATO. Realizuje zadania przydzielone  w ramach zabezpieczenia funkcji państwa gospodarza (HNS). Zabezpiecza prowadzenie kompleksowych ćwiczeń taktycznych i szkolenia ogniowego wszystkich rodzajów sił zbrojnych od szczebla drużyny (załogi) do szczebla batalionu,  w tym także ćwiczeń taktycznych połączonych ze strzelaniem amunicją bojową. Na terenie poligonu są także prowadzone badania specjalne środków bojowych prowadzone przez wojskowe ośrodki naukowo-badawcze.                    
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 238/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie nadania imienia patrona Ośrodkowi Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Żaganiu

Dla zachowania w pamięci szczególnych zasług gen. dyw. Zbigniewa Ohanowicza, na podstawie postanowień rozkazu Nr 1/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 stycznia 1991 roku w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Rozk. MON poz. 1) ustalam, co następuje:

1. Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Żaganiu przyjmuje imię patrona — gen. dyw. Zbigniewa Ohanowicza.
 
DECYZJA Nr 497/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych im. gen. dyw. Zbigniewa Ohanowicza w Żaganiu

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 1 ust. 1 i § 4 ust. 1 zarządzenia Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie odznak pamiątkowych i odznak absolwentów oraz oznak dla celów rozpoznawczych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz.178 oraz z 1998 r. poz. 64), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do spraw Symboliki Wojskowej, ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych im. gen. dyw. Zbigniewa Ohanowicza w Żaganiu.
 
DECYZJA Nr 9/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie ustanowienia dorocznego święta Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych im. gen. dyw. Zbigniewa Ohanowicza w Żaganiu

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) oraz z § 2 zarządzenia Nr 52/MON  Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz. 197 oraz Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 2, poz. 2), ustala się, co następuje:

1. Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych im. gen. dyw. Zbigniewa Ohanowicza obchodzi doroczne święto w dniu 6 czerwca.
 
OSPWLąd otrzymał sztandar wojskowy w dniu 12 czerwca 2007 roku na dziedzińcu Pałacu w Żaganiu.
 
DECYZJA Nr 93/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Żaganiu

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 30 i 32 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się proporce rozpoznawcze, zwane dalej „proporcami”, w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Żaganiu.
§ 2. Zatwierdza się wzór graficzny proporca:
1) Komendanta Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Żaganiu, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) Dowódcy Kompanii (równorzędny) Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Żaganiu, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
 
proporzec rozpoznawczy Komendanta OSPWLąd w Żaganiu
 
proporzec rozpoznawczy Dowódcy Kompanii /równorzędny/ OSPWLąd w Żaganiu
 
STRUKTURA
 
 -
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk dypl. Franciszek Klepacz (1967 - 27.II.1979)
 - ?
 - ppłk Marek Gmurski (10.IV.2006 - 1.XI.2010)
 - ppłk Franciszek Fedczyszyn (2.XI.2010 – ?.2017)
 - cz. p.o. mjr Mariusz Hałatyn (?.2017 - 12.VII.2017)
 - ppłk Jacek Gaszak (12.VII.2017 - 2.VI.2023)
 - ppłk Marek Drabek (2.VI.2023 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Śląski Okręg Wojskowy (1967 – 1.VII.2007)
Dowództwo Wojsk Lądowych (1.VII.2007 - 31.XII.2013)
Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych - Drawsko Pomorskie (1.I.2014 - 31.I.2015)
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (1.II.2015 - obecnie)
 
DANE ADRESOWE
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.