1.Batalion Piechoty Zmotoryzowanej "Legionów"
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                 1.Batalion Piechoty Zmotoryzowanej 12.Brygady Zmechanizowanej rozpoczęto formować w roku 2005 a zakończono proces formowania w roku 2006, było to pokłosiem decyzji o przeznaczeniu 12.Brygady Zmechanizowanej do przyjęcia nowego sprzętu w Siłach Zbrojnych jakim były Kołowe Transportery Opancerzone (KTO) „Rosomak”. Batalion formowany był na bazie batalionu czołgów który był organicznym pododdziałem 12.BZ przed przeformowaniem jej na nowy etat zakładający uzbrojenie jej w KTO „Rosomak”. W pierwszych latach istnienia batalionu nacisk był kładziony na uzawodowienie jednostki oraz szkolenie na nowych KTO „Rosomak”, początkowo batalion istniał w strukturze 3-kompanijnej, następnie w roku 2007 dodano czwartę kompanię piechoty zmotoryzowanej, która jako zwarty pododdział przeszła w podporządkowanie batalionu z byłego 1.batalionu zmechanizowanego "SHIRBRIG" (obecny 3.batalion piechoty zmotoryzowanej 12.BZ), nowa kompania utworzyła 4.kompanię piechoty zmotoryzowanej, której trzon kadry brał udział w I i VI zmianach PKW Irak. Pierwszym poważnym sprawdzianem dla batalionu były ćwiczenia Wojsk Lądowych pk. „Dragon 07”. Niedługo potem podjęto także decyzję o tym że batalion wystawi część sił do III zmiany PKW Afganistan, żołnierze 1.bpzmot wraz z żołnierzami innych jednostek stanowili trzon batalionu manewrowego kontyngentu, gdzie przebywali od maja do listopada 2008 r. W roku 2009 batalion skupiony był na odtworzeniu zdolności bojowej oraz uzupełnieniem swojego stanu osobowego, i od roku 2010 rozpoczęto wdrażać i realizować 36-cio miesięczny program szkolenia. W 2011 roku batalion brał udział w ćwiczeniu „Kuguar-11” po którym jako pierwszy w kraju otrzymał certyfikację zdolności do działania zgodnie z wojennym przeznaczeniem. Również za osiągnięte wyniki w 2011 roku batalion nagrodzony został tytułem „Przodującego Pododdziału Wojsk Lądowych” uroczystość wręczenia proporca odbyła się 16 kwietnia 2012. Podstawowym uzbrojeniem batalionu są m.in. KTO „Rosomak”, moździerze LM-60, wyrzutnie przeciwpancerne „Spike” i podstawowe wyposażenie żołnierzy karabinki 5.56mm „Beryl”. W roku 2012 batalion przygotowywał się do wystawienia składu do XII zmiany PKW Afganistan.
 
Akt nadania tytułu "Przodującego Pododdziału Wojsk Lądowych" (fot. Pan P.Puchała)
 
Żołnierze 1.bpzmot podczas zajęć poligonowych [fot. www.12bz.wp.mil.pl]
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 56/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez 1. i 3. Batalion 12. Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22 poz. 327), w celu zachowania chlubnych tradycji orężnych – ustala się, co następuje:
 
1.
1. Batalion Zmechanizowany 12. Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
1) 5. Pułku Piechoty 1. Brygady Legionów (1914-1917);
2) 5. Pułku Piechoty Legionów (1918-1939);
 
 
Co ciekawe w decyzji Nr 56/MON popełniono błąd pisząc o 1.batalionie „batalion zmechanizowany”, poprawna nazwa pododdziału to „batalion piechoty zmotoryzowanej”.
 
Błąd ten poprawiono Decyzją Nr 251/MON z dnia 20 sierpnia 2012 roku
 
DECYZJA Nr 251/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez 1. batalion piechoty zmotoryzowanej i 3. batalion zmechanizowany 12. Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera oraz nadania wyróżniającej nazwy 1. Batalionowi piechoty zmotoryzowanej

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 3 i 5 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327), w celu zachowania chlubnych tradycji orężnych – ustala się, co następuje:

1. 1. batalion piechoty zmotoryzowanej 12. Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera:
1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
a) 5. pułku piechoty 1. Brygady Legionów (1914-1917),
b) 5. pułku piechoty Legionów (1918-1939);
2) przyjmuje wyróżniającą nazwę „Legionów”.
 
3. Traci moc decyzja Nr 56/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez 1. i 3. batalion 12. Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera (Dz. Urz. MON poz. 79)
 
  
wzory oznaki rozpoznawczej 1.bpzmot
 
1.bpzmot podczas zajęć zimowych w górach [fot. www.12bz.wp.mil.pl]
 
DECYZJA Nr 22/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych 1. batalionu piechoty zmotoryzowanej 12. Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera
 
1. Wprowadza się proporce rozpoznawcze, zwane dalej „proporcami”, 1. Batalionu Piechoty Zmotoryzowanej 12. Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera.
 
proporzec rozpoznawczy Dowódcy 1.bpzmot
 
            
proporce rozpoznawcze pododdziałów batalionu
 
DECYZJA Nr 96/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret żołnierzy 1. Batalionu Piechoty Zmotoryzowanej Legionów 12. Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera w Szczecinie

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, oraz proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, żołnierzy 1. Batalionu Piechoty Zmotoryzowanej Legionów 12.Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera.

§ 2. Zatwierdza się:
1) wzory oznak, stanowiące załączniki Nr 1 i 2 do decyzji;
2) wzór proporczyka, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
§ 3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
1. BATALIONU PIECHOTY ZMOTORYZOWANEJ LEGIONÓW
12. BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ im. gen. broni Józefa Hallera
NA MUNDUR WYJŚCIOWY
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
1. BATALIONU PIECHOTY ZMOTORYZOWANEJ LEGIONÓW
12. BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ im. gen. broni Józefa Hallera
NA MUNDUR POLOWY
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET
1. BATALIONU PIECHOTY ZMOTORYZOWANEJ LEGIONÓW
12. BRYGADY ZMECHANIZOWANEJ im. gen. broni Józefa Hallera
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo
  - sztab
  - kompania dowodzenia
  - kompania logistyczna
  - 1.kompania piechoty zmotoryzowanej
  - 2.kompania piechoty zmotoryzowanej
  - 3.kompania piechoty zmotoryzowanej
  - 4.kompania piechoty zmotoryzowanej
  - kompania wsparcia
  - zespół ewakuacji medycznej
 
Ryngraf pamiątkowy 4.kompanii piechoty zmotoryzowanej
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk Krzysztof Ruciak (VI.2005 – VIII.2006)
 - ppłk Rafał Ostrowski (VIII.2006 – II.2007)
 - ppłk Marcin Szymański (II.2007 - VII.2009)
 - ppłk Sławomir Kocanowski (VII.2009 – IX.2013)
 - cz. p.o. mjr Mariusz Ostapiak (IX.2013 - X.2014)
 - ppłk Mariusz Ostapiak (X.2014 - 5.IX.2017)
 - ppłk Piotr Puchała (5.IX.2017 - 19.XI.2019)
 - cz. p.o. mjr Michał Kostrubiec (19.XI.2019 - 2020)
 - ppłk Leszek Frankowski (2020 - 2021)
 - ppłk Maciej Szpak (2021 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
12.Brygada Zmechanizowana im. gen. broni Józefa Hallera (2006 – obecnie)
 
Za uzupełnienia treści i fotografie dziękuję Panu kapitanowi Piotrowi Puchale (oficerowi 1.bpzmot)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.