12.Wojskowy Oddział Gospodarczy im. gen. dyw. Karola Otto Kniaziewicza
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                12.WOG jest jednostką sformowaną do zabezpieczenia finansowego i logistycznego jednostek wojskowych w przydzielonym mu rejonie odpowiedzialności, w przypadku 12.WOG są to garnizony Toruń i Inowrocław. Podstawą prawną do formowania jednostki była decyzja MON Nr Z-105/Org./P1 z dnia 9 grudnia 2010 roku oraz wykonawczy Rozkaz Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ Nr PF-19/Org. z dnia 9 marca 2011 roku. 12.WOG sformowany został w roku 2011, jednostka rozpoczęła oficjalne funkcjonowanie z dniem 1 stycznia 2012 roku. Dodatkowo zadania WOG to: zabezpieczenie materiałowo-techniczne, zabezpieczenie medyczne poprzez sieć Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (PZOZ), zadania mobilizacyjne jednostek nowo formowanych, opieka nad infrastrukturą wojskową, ochrona obiektów wojskowych. Na podstawie Decyzji Nr 244/MON z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie połączenia jednostek budżetowych, połączono 12.WOG z jednostkami: 2.Pułkiem Inżynieryjnym w Inowrocławiu, Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu, 6.Samodzielnym Oddziałem Geograficznym w Toruniu oraz 56.Pułkiem Śmigłowców Bojowych w Inowrocławiu (który z dniem 1 stycznia 2012 został przeformowany w 56.Bazę Lotniczą).
                
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 405/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 12. Wojskowego Oddziału Gospodarczego
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, 12. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
2. Zatwierdza się :
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
12. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO   == W Y C I Ą G ==
 
3. Odznaka pamiątkowa jest w kształcie krzyża maltańskiego barwy pomarańczowej w czarnym obramowaniem. Na ramionach krzyża umieszczone są: na górnym – cyfra „12”, na lewym litera „W”, na prawym litera „G” oraz na dolnym litera „O”, stanowiące skrót nazwy jednostki. Cyfra i litery są barwy srebrnej z czarnym obramowaniem. Na środku krzyża umieszczony jest herb powiatu toruńskiego, nawiązujący do terenu stacjonowania i działalności jednostki. Pomiędzy ramiona krzyża umieszczone są miecze barwy srebrnej, skrzyżowane ze stylizowanymi żółtymi kłosami u góry i srebrnym półwieńcem zębatym u dołu. Elementy te odzwierciedlają zasadniczą działalność 12 WOG. Odznaka przykręcana będzie na śrubę gwintowaną z nakrętką. Egzemplarze odznaki będą numerowane na odwrocie.
 
DECYZJA Nr 40/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 12. Wojskowego Oddziału Gospodarczego
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 12. Wojskowego Oddziału Gospodarczego.
2. Zatwierdza się wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 1 i 2 do decyzji.
3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
 
wzór oznaki rozpoznawczej 12.WOG (wyjściowa i polowa)
 
DECYZJA Nr 183/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i nadania imienia patrona 12. Wojskowemu Oddziałowi Gospodarczemu
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 3 i 4 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 9, poz. 105, z 2011 r. Nr 22, poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315) ustala się, co następuje:
 
1. 12. Wojskowy Oddział Gospodarczy:
1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
a) Pułku Manewrowego Artylerii Centrum Wyszkolenia Artylerii (1927-1932),
b) 31. Pułku Artylerii Lekkiej (1932-1939),
c) 59. Zapasowego Pułku Artylerii (1945),
d) 76. Warszawskiego Manewrowego Pułku Artylerii Centrum Wyszkolenia Artylerii i Wyższej Szkoły Artylerii (1945-1956),
e) 3. Składnicy Amunicji (1945-1965),
f) 14. Składnicy Sprzętu Łączności i Ubezpieczenia Lotów (1965-1969),
g) 14. Składnicy Uzbrojenia Sprzętu Radiotechnicznego i Łączności (1969-1978),
h) 14. Składnicy Technicznej (1978-1998),
i) 7. Warsztatów Technicznych (1981-1998),
j) 1. Bazy Materiałowo-Technicznej (1998-2011);
2) otrzymuje imię gen. dyw. Karola Otto Kniaziewicza.
2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
STRUKTURA
 
 - komenda 12.WOG
  - pion głównego księgowego
  - logistyka
  - sekcja wychowawcza
  - sekcja zabezpieczenia teleinformatycznego
  - sekcja inwentaryzacji
  - sekcja medyczna
  - wydział administracyjny
  - wydział infrastruktury
  - wydział planowania
  - wydział materiałowy
  - wydział techniczny
  - służba łączności i informatyki
  - grupa zabezpieczenia Nr 1 – Toruń
  - grupa zabezpieczenia Nr 2 – Toruń
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk dypl. mgr Eryk Hoffmann (14.III.2011 – 31.III.2015)
 - płk Mirosław Sowiński (31.III.2015 - 29.III.2018)
 - cz. p.o. ppłk Jan Lipiński (29.III.2018 - 21.V.2018)
 - płk Janusz Kryszpin (21.V.2018 - 26.I.2021)
 - cz. p.o. ppłk Robert Borzęcki (26.I.2021 - 31.III.2021)
 - płk Grzegorz Gotowicz (31.III.2021 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (14.III.2011 - 31.XII.2011)
1.Regionalna Baza Logistyczna (1.I.2012 - obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.