2.Inowrocławski Pułk Inżynieryjny im. gen. Jakuba Jasińskiego
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                 2.Pułk Inżynieryjny sformowano w roku 2011 na bazie 2.Pułku Komunikacyjnego, podstawą do tego przeformowania były: Decyzja MON Nr Z-29/Org./P1 z dnia 10 marca 2011 roku, Decyzja MON Nr PF-54/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 15 marca 2011 roku i wykonawczy Rozkaz Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ Nr PF-28/Org. z dnia 12 kwietnia 2011 roku. Termin przeformowania jednostki ustalono na 31 grudnia 2011 roku, 2.Pułk Inżynieryjny rozpoczął oficjalne funkcjonowanie 1 stycznia 2012 roku, równocześnie w drugiej połowie 2011 roku podczas przeformowania 2.pk w 2.pinż pułk przejął obiekty, sprzęt i ludzi z rozformowywanego 5.Ośrodka Przechowywania Sprzętu z Nowego Dworu Mazowieckiego. Pułk jest jednostką wojsk inżynieryjnych, do jej głównych zadań należy m.in.: inżynieryjne rozpoznanie terenu i przeciwnika, budowa przepraw mostowych, budowa i odbudowa dróg i mostów, inżynieryjne zabezpieczenie działania wojsk własnych, budowa fortyfikacji i zapór, rozminowywanie i minowanie terenu. W czasie pokoju jednostka pomaga w sytuacjach kryzysowych takich jak powodzie, klęski żywiołowe, pułk realizuje również zadania na rzecz lokalnego społeczeństwa np. poprzez budowę mostów, przepraw, kładek. W składzie pułku funkcjonują także Patrole Rozminowania zabezpieczające dużą część województwa mazowieckiego oraz kujawsko-pomorskiego. Jednostka rozlokowana jest w koszarach w Inowrocławiu oraz Nowym Dworze Mazowieckim.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 39/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru rozformowanego 2. Inowrocławskiego Pułku Komunikacyjnego, nadania wyróżniającej nazwy i imienia patrona oraz ustanowienia dorocznego święta 2. Pułku Inżynieryjnego

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) i § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 690),w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) i § 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON, poz.197, z późn. zm.1)) oraz pkt 3-5 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327), w celu zachowania chlubnego dziedzictwa zapisanego w tradycjach orężnych – ustala się, co następuje:

1. 2. Pułk Inżynieryjny:
1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
a) kadry wojsk kolejowych Nr 1 (1919-1920),
b) Batalionu Zapasowego 2. Pułku Wojsk Kolejowych (1920-1921),
c) III i IV Batalionu Kolejowego (1919-1921),
d) 2. Pułku Wojsk Kolejowych (1921-1924),
e) 2. Pułku Saperów Kolejowych (1924-1929),
f) 2. Batalionu Mostów Kolejowych (1929-1939),
g) Batalionu Saperów Kolejowych II Korpusu Polskiego (1942-1947),
h) 4. Samodzielnego Batalionu Roboczego 1. Armii Wojska Polskiego (1944-1946),
i) 2. Pułku Kolejowego (1957-1989),
j) 2. Wojskowych Zakładów Budownictwa Kolejowego (1989-1990),
k) 2. Pułku Mostów Kolejowych (1989-1995),
l) 2. Inowrocławskiego Pułku Komunikacyjnego (1995-2011);
2) przejmuje sztandar rozformowanego 2. Inowrocławskiego Pułku Komunikacyjnego;
3) przyjmuje wyróżniającą nazwę „Inowrocławski”;
4) otrzymuje imię gen. Jakuba Jasińskiego.
2. Ustanawia się doroczne święto 2. Pułku Inżynieryjnego w dniu 19 kwietnia.
 
DECYZJA 41/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego im. gen. Jakuba Jasińskiego

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a i b  Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, oraz proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem” 2. Inowrocławskiego Pułku Inżynieryjnego im. gen. Jakuba Jasińskiego.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ 2. INOWROCŁAWSKIEGO PUŁKU INŻYNIERYJNEGO
im. gen. Jakuba JASIŃSKIEGO / W Y C I Ą G /
 
2. Odznaka wykonana jest na bazie kwadratu o wymiarach 4 x 4 cm i ściętych rogach. Swoim kształtem  nawiązuje do odznaki 2. pułku saperów kolejowych (2. Batalionu mostów kolejowych) z Legionowa, którego tradycje pułk przejął i kultywuje. Odznaka jest trójwarstwowa. Pierwszą warstwę stanowi emaliowany krzyż barwy czerwonej z czarną obwódką i złoconych obrzeżach. Cyfra „2" barwy złocistej, na górnym ramieniu krzyża oraz na bocznych ramionach korpusówki. Druga warstwa to element przęsła składanego mostu kolejowego, na którym wsparty jest ponton PP-64. Elementy te są barwy srebrzystej, oksydowanej i stanowią tło dla herbu miasta Inowrocławia. Trzecią warstwą jest herb miasta Inowrocławia. Na rewersie odznaki umieszczony jest kolejny numer oraz mosiężna nakrętka i gwintowana śruba.
 
oznaka rozpoznawcza 2.pinż
 
proporczyk na beret 2.pinż
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo i sztab 2.pinz
  - batalion pontonowy
  - batalion drogowo-mostowy
  - batalion logistyczny
  - Skład – Nowy Dwór Mazowiecki
  - Skład Nr 1 – Soczewka
  - Patrol Rozminowania Nr 14 – Inowrocław
  - Patrol Rozminowania Nr 15 – Inowrocław
  - Patrol Rozminowania Nr 18 – Nowy Dwór Mazowiecki
  - Patrol Rozminowania Nr 19 – Nowy Dwór Mazowiecki
  - Patrol Rozminowania Nr 20 – Nowy Dwór Mazowiecki
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk dypl. mgr inż. Artur Talik (2011 – 3.IX.2012)
 - płk Piotr Sołomonow (3.IX.2012 - 8.X.2013)
 - płk Marek Wawrzyniak (8.X.2013 - 2.XII.2016)
 - płk Bogdan Prokop (2.XII.2016 - 15.IV.2020)
 - płk Artur Gruszczyk (15.IV.2020 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych (2011 – 28.II.2014)
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (1.III.2014 - obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.