23.Śląski Pułk Artylerii im. gen. broni Tadeusza Jordana-Rozwadowskiego
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                 23.Pułk Artylerii rozpoczęto formować w 2011 roku na podstawie Decyzji MON Nr Z-20/Org./P1 z dnia 9 marca 2011 roku, następnie Decyzji MON Nr PF-41/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 14 marca 2011 roku i ostatecznie Rozkazu Dowódcy Wojsk Lądowych Nr PF-12/Org. z 8 kwietnia 2011 roku. Pułk formowano na bazie 23.Śląskiej Brygady Artylerii która została przeznaczona do rozformowania w terminie do 31 grudnia 2011 roku, w tym samym terminie miano też sformować pułk, w zasadzie pułk jest kontynuatorem historii i tradycji brygady. Pułk po sformowaniu był jednostką artylerii podporządkowaną pod Dowództwo Wojsk Lądowych, jednak w związku z reformą systemu dowodzenia i kierowania w Siłach Zbrojnych RP pułk przeszedł pod koniec 2013 roku w skład 11. Dywizji Kawalerii Pancernej, pułk jest wyposażony głównie w samobieżne armato-haubice 152mm „Dana”, wyrzutnie rakietowe WR-40 „Langusta” oraz wyrzutnie rakietowe starszego typu RM-70. Pułk bierze udział aktywnie również w misjach poza granicami kraju, wystawiając między innymi Grupy Wsparcia Ogniowego dla PKW Afganistan. W czasie pokoju pułk pełni również zadania wspierające lokalną społeczność wydzielając swoje siły w razie powstania klęsk żywiołowych, w składzie pułku jest również Patrol Rozminowania Nr 23, którego rejon odpowiedzialności rozciąga się na siedem powiatów województwa dolnośląskiego. Pułk stacjonuje w m. Bolesławiec.
                  
 
WR-40 "Langusta" na stanowisku ogniowym [fot. www.23spa.wp.mil.pl]
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 495/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru rozformowanej 23. Śląskiej Brygady Artylerii oraz nadania wyróżniającej nazwy i ustanowienia dorocznego święta 23. Pułku Artylerii
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) i § 11 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r.
w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 690), w związku z art. 2 ust.1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) i § 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON, poz. 197, z późn. zm.1)) oraz pkt 3 i 5 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327), w celu zachowania chlubnego dziedzictwa zapisanego w tradycjach orężnych jednostek artyleryjskich — ustala się, co następuje:
 
1. 23. Pułk Artylerii w Bolesławcu:
1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
a) 214. Wielkopolskiego Ochotniczego Pułku Artylerii Polowej (1920-1939),
b) 23. Pułku Artylerii Lekkiej 23. Śląskiej Dywizji Piechoty (1921-1939),
c) 23. Kołobrzeskiego Pułku Artylerii Lekkiej 6. Pomorskiej Dywizji Piechoty (1944-1957),
d) 23. Kołobrzeskiego Dywizjonu Artylerii Armat (1957-1984),
e) 23. Śląskiej Brygady Artylerii (1985-2011);
2) przejmuje sztandar rozformowanej 23. Śląskiej Brygady Artylerii w Bolesławcu;
3) przyjmuje wyróżniającą nazwę „Śląski”.
2. Ustanawia się doroczne Święto 23. Pułku Artylerii w dniu 18 marca.
3. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
 
DECYZJA Nr 87/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret 23. Śląskiego Pułku Artylerii
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, oraz proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, 23. Śląskiego Pułku Artylerii.
2. Zatwierdza się :
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji;
4) wzór proporczyka, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
23. ŚLĄSKIEGO PUŁKU ARTYLERII
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCZYKA NA BERET
23. ŚLĄSKIEGO PUŁKU ARTYLERII
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
23. ŚLĄSKIEGO PUŁKU ARTYLERII  == W Y C I Ą G ==
 
2. Odznaka pamiątkowa 23. Śląskiego Pułku Artylerii jest wzorowana na wizerunku odznaki pamiątkowej 23. Śląskiej Brygady Artylerii. Ma kształt krzyża o wymiarach 40 x 40 mm, nałożonego na skrzyżowane lufy armatnie. Lufy armatnie wykonane są z metalu barwy oksydowanego srebra. Ramiona krzyża pokryto emalią w kolorze zielonym i czarnym z czerwonym pasem w środku. Barwy odznaki nawiązują do barw artylerii okresu międzywojennego. Na ramionach krzyża widnieje napis 23 ŚPA. W środku krzyża znajduje się herb Bolesławca. Sposób przymocowania - gwintowany z nakrętką.
 
DECYZJA Nr 63/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania imienia patrona 23. Śląskiemu Pułkowi Artylerii
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 1, 4, 5-6b decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315), ustala się, co następuje:
 
§ 1. 23. Śląski Pułk Artylerii otrzymuje imię gen. broni Tadeusza Jordan -Rozwadowskiego.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
efektowna salwa rakietowa w wykonaniu WR-40 "Langusta" [fot. www.23spa.wp.mil.pl]
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo i sztab
  - dywizjon dowodzenia
  - batalion logistyczny
  - 1.dywizjon artylerii samobieżnej (ahs Krab)
  - 2.dywizjon artylerii samobieżnej (ahs Dana)
  - 3.dywizjon artylerii rakietowej
  - 4.dywizjon artylerii rakietowej
  - kompania inżynieryjna
  - Patrol Rozminowania Nr 23
 
WR-40 "Langusta" w drodze na stanowiska ogniowe [fot. www.23spa.wp.mil.pl]
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk Andrzej Lorenc (2011 – 23.XII.2014)
 - płk Paweł Świtalski (23.XII.2014 - 14.XI.2017)
 - płk Grzegorz Potrzuski (14.XI.2017 - 3.IV.2020)
 - cz. p.o. ppłk Marek Wasielewski (3.IV.2020 - ?)
 - płk Marek Wasielewski (? - 1.IV.2022)
 - płk Krzysztof Malankiewicz (1.IV.2022 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Wojsk Lądowych (2011 – 17.X.2013)
11.Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej im.Króla Jana III Sobieskiego (17.X.2013 - obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.