21.Batalion Logistyczny im. gen. bryg. Jerzego Kazimierza Dobrodzickiego
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                 21.Batalion Logistyczny został sformowany na podstawie rozkazu Dowódcy Wojsk Lądowych Nr PF-15/Org. z dnia 14 kwietnia 2011 roku, rozkaz ten nakazywał rozformowanie dotychczas samodzielnych 21.kompanii zaopatrzenia, 21.Grupy Zabezpieczenia Medycznego oraz 21.kompanii remontowej i na ich podbudowie sformowanie 21.Batalionu Logistycznego – wszystko to w terminie do 31 grudnia 2011 roku. Jednostka rozlokowała się w koszarach w Rzeszowie przy ulicy Langiewicza i do jej głównych zadań należy obecnie logistyczne zabezpieczenie Dowództwa i jednostek brygady.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 1/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia proporca rozpoznawczego dowódcy oraz oznaki rozpoznawczej 21. batalionu logistycznego 21. Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 4 lit. a oraz § 30 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się co następuje:
 
1. Wprowadza się proporzec rozpoznawczy dowódcy, zwany dalej „proporcem”, oraz oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 21. batalionu logistycznego 21. Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza.
2. Zatwierdza się :
1) wzór proporca, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
DECYZJA Nr 16/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia proporczyków na beret 21. Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 4 lit. b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się proporczyki na beret, zwane dalej „proporczykami”, 21. Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza.
2. Zatwierdza się :
5) wzór proporczyka 21. Batalionu Logistycznego, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji;
3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
DECYZJA Nr 171/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 21. Batalionu Logistycznego
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, 21. Batalionu Logistycznego.
2. Zatwierdza się :
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
21. BATALIONU LOGISTYCZNEGO  == W Y C I A G ==
 
2. Odznakę pamiątkową 21. Batalionu Logistycznego stanowi stylizowany stalowy orzeł (jest on symbolem podkreślającym związek Batalionu z 21. Brygadą Strzelców Podhalańskich) trzymający w szponach herb miasta Rzeszowa. Orzeł umieszczony jest na krzyżu kawalerskim barwy białej z żółtą oblamówką (barwa żółta nawiązuje do barw pododdziałów logistycznych 21. BSP),. Na ramionach krzyża umieszczone są czarnej barwy: liczba „21” – określająca numer batalionu (górne ramię), litery „b” i „log” – określające nazwę batalionu (lewe i prawe ramię).
 
DECYZJA Nr 199/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania imienia patrona i ustanowienia dorocznego święta 21. Batalionu Logistycznego
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z pkt 3 i 4 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) i § 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON, poz. 1971)), w celu zachowania chlubnego dziedzictwa zapisanego w tradycjach orężnych – ustala się, co następuje:
 
1. 21. Batalion Logistyczny przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji 2. Pułku Strzelców Podhalańskich (1918-1939).
2. Przyjmuje imię gen. bryg. Jerzego Kazimierza Dobrodzickiego.
3. Ustanawia się doroczne święto 21. Batalionu Logistycznego w Rzeszowie w dniu 23 września.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
Oznaka rozpoznawcza 21.blog
 
Proporzec dowódcy 21.blog
 
 
proporczyk na beret 21.blog
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo i sztab 21.blog
 - pluton dowodzenia
 - kompania zaopatrzenia
 - kompania remontowa
 - zespół zabezpieczenia medycznego
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
- ppłk Jarosław Piasny (2011 – 2.VI.2020)
- cz. p.o. mjr Zbigniew Wasylów (2.VI.2020 - 20.VIII.2020)
- ppłk Radosław Kozielewicz (20.VIII.2020 - 30.VI.2023)
- ppłk Michał Pietrzyk (30.VI.2023 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
21.Brygada Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza (2011 – obecnie)
 
DANE ADRESOWE
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.