1.Lęborski Batalion Zmechanizowany im. gen. Jerzego Jastrzębskiego
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                 1. Lęborski Batalion Zmechanizowany został sformowany na podstawie Rozkazu Dowódcy Wojsk Lądowych PF-21/Org. z dnia 10 czerwca 2008 roku na bazie 1.Batalionu Obrony Terytorialnej, formowanie jednostki rozpoczęto z dniem 1 lipca 2008 roku, a termin sformowania batalionu określono na 31 grudnia 2008. Równocześnie jednostka została włączona w skład 7.Brygady Obrony Wybrzeża pozostając jednak pododdziałem samodzielnym z odrębnym numerem jednostki wojskowej i z własnym etatem. Jednostka jest typowym batalionem zmechanizowanym przeznaczonym do działań obronnych, batalion wyposażony jest w Bojowe Wozy Piechoty – BWP-1, samochody ciężarowe.
 
Pododdziały 1.Lbz podczas zajęć poligonowych na OC „Sokołówka”
                  
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 195/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania wyróżniającej nazwy i imienia patrona oraz ustanowienia dorocznego święta 1. batalionu zmechanizowanego 7. Pomorskiej Brygady Obrony Wybrzeża im. gen. bryg. Stanisława Grzmot-Skotnickiego

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z pkt 3-5 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) i § 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz. 197, z późn. zm.1)), w celu zachowania chlubnych tradycji orężnych — ustala się, co następuje:

1. 1. batalion zmechanizowany 7. Pomorskiej Brygady Obrony Wybrzeża im. gen. bryg. Stanisława Grzmot-Skotnickiego:
1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
a) 8. pułku strzelców konnych z Chełmna (1921-1939),
b) 4. Samodzielnego Pomorskiego pułku czołgów ciężkich (1951-1956),
c) 4. Pomorskiego pułku desantowego 7. Łużyckiej Dywizji Desantowej (1967-1989),
d) 4. batalionu obrony wybrzeża 7. Brygady Obrony Wybrzeża (1989-1994),
e) 8. Lęborskiego batalionu rozpoznawczego im. gen. Jerzego Jastrzębskiego 8. Bałtyckiej Dywizji Obrony Wybrzeża im. Bartosza Głowackiego (1994-2001),
f) 18. batalionu saperów 7. Łużyckiej Dywizji Desantowej (1958-1994),
g) 19. batalionu saperów im. „Ziemi Lęborskiej” 8. Bałtyckiej Dywizji Obrony Wybrzeża im. Bartosza Głowackiego (1994-2002),
h) 1. Gdańskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. Józefa Wybickiego (1994-2007),
i) 1. Gdańskiego batalionu obrony terytorialnej im. gen. Józefa Wybickiego (2007-2008);
2) przyjmuje wyróżniającą nazwę „Lęborski”;
3) przyjmuje imię gen. Jerzego Jastrzębskiego.
2. Ustanawia się doroczne święto 1. batalionu zmechanizowanego 7. Brygady Obrony Wybrzeża imienia gen. bryg. Stanisława Grzmot-Skotnickiego w dniu 12 czerwca.
3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
DECYZJA Nr 410/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret  1. batalionu zmechanizowanego 7. Pomorskiej Brygady Obrony Wybrzeża 
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a i b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej — ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką” oraz proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, 1. batalionu zmechanizowanego 7. Pomorskiej Brygady Obrony Wybrzeża.
2. Zatwierdza się :
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) wzory oznaki, stanowiące załączniki Nr 3a i 3b do decyzji;
4) wzór proporczyka, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
1. BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO
7. POMORSKIEJ BRYGADY OBRONY WYBRZEŻA  / w y c i ą g /
 
2. Odznaka pamiątkowa 1. batalionu zmechanizowanego ma kształt krzyża maltańskiego o wymiarach 44 na 44 mm, z okrągłą tarczą pośrodku. Ramiona krzyża odznaki o złotych krawędziach wypełnione są szmaragdową emalią z białą obwódką, okrągła tarcza otoczona złotym wieńcem laurowym pokryta jest wewnątrz granatową emalią z nałożonymi złotymi inicjałami „b1z”. Ramiona krzyża połączone są złotym okręgiem, na którym widoczne są napisy: z lewej strony u góry wpisane są inicjały „8psk” oznaczające 8. Pułk Strzelców Konnych, z lewej strony u dołu okręgu data „1921” oznaczająca datę sformowania 8. Pułku Strzelców Konnych, z prawej strony u góry okręgu wpisany jest skrót „8br”, oznaczający 8. batalion rozpoznawczy, z prawej strony u dołu okręgu umieszczona jest data „1994” oznaczająca datę sformowania 8. batalionu rozpoznawczego.
 
 
Proporczyk rozpoznawczy 1.Lbz
 
 
Oznaki rozpoznawcze 1.Lbz (wyjściowa i polowa)
 
DECYZJA Nr 82/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych w 1. Lęborskim Batalionie Zmechanizowanym im. gen. bryg. Jerzego Jastrzębskiego
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 31 i § 33 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się proporce rozpoznawcze dowódców, zwane dalej „proporcami”, w 1. Lęborskim Batalionie Zmechanizowanym im. gen. bryg. Jerzego Jastrzębskiego.
 
2. Zatwierdza się wzory graficzne proporca:
1) Dowódcy 1. Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego im. gen. bryg. Jerzego Jastrzębskiego, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) Dowódcy 5. Kompanii Zmechanizowanej 1. Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego im. gen. bryg. Jerzego Jastrzębskiego, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) Dowódcy 6. Kompanii Zmechanizowanej 1. Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego im. gen. bryg. Jerzego Jastrzębskiego, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji;
4) Dowódcy 7. Kompanii Zmechanizowanej 1. Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego im. gen. bryg. Jerzego Jastrzębskiego, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji;
5) Dowódcy 8. Kompanii Zmechanizowanej 1. Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego im. gen. bryg. Jerzego Jastrzębskiego, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji;
6) Dowódcy 2. Kompanii Wsparcia 1. Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego im. gen. bryg. Jerzego Jastrzębskiego, stanowiący załącznik Nr 6 do decyzji;
7) Dowódcy 4. Kompanii Dowodzenia 1. Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego im. gen. bryg. Jerzego Jastrzębskiego, stanowiący załącznik Nr 7 do decyzji;
8) Dowódcy 5. Kompanii Logistycznej 1. Lęborskiego Batalionu Zmechanizowanego im. gen. bryg. Jerzego Jastrzębskiego, stanowiący załącznik Nr 8 do decyzji.
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO
DOWÓDCY 1. LĘBORSKIEGO BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO im. gen. Jerzego JASTRZĘBSKIEGO
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO
DOWÓDCY 5. KOMPANII ZMECHANIZOWANEJ
1. LĘBORSKIEGO BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO im. gen. Jerzego JASTRZĘBSKIEGO
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO
DOWÓDCY 6. KOMPANII ZMECHANIZOWANEJ
1. LĘBORSKIEGO BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO im. gen. Jerzego JASTRZĘBSKIEGO
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO
DOWÓDCY 7. KOMPANII ZMECHANIZOWANEJ
1. LĘBORSKIEGO BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO im. gen. Jerzego JASTRZĘBSKIEGO
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO
DOWÓDCY 8. KOMPANII ZMECHANIZOWANEJ
1. LĘBORSKIEGO BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO im. gen. Jerzego JASTRZĘBSKIEGO
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO
DOWÓDCY 2. KOMPANII WSPARCIA
1. LĘBORSKIEGO BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO im. gen. Jerzego JASTRZĘBSKIEGO
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO
DOWÓDCY 4. KOMPANII DOWODZENIA
1. LĘBORSKIEGO BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO im. gen. Jerzego JASTRZĘBSKIEGO
 
WZÓR GRAFICZNY PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO
DOWÓDCY 5. KOMPANII LOGISTYCZNEJ
1. LĘBORSKIEGO BATALIONU ZMECHANIZOWANEGO im. gen. Jerzego JASTRZĘBSKIEGO
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo i sztab 1.Lbz
  - 4.kompania dowodzenia
  - 5.kompania logistyczna
  - 5.kompania zmechanizowana
  - 6.kompania zmechanizowana
  - 7.kompania zmechanizowana
  - 8.kompania zmechanizowana
  - 2.kompania wsparcia
  - zespół zabezpieczenia medycznego
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk Mirosław Polasik (1.VII.2008 – 21.I.2011)
 - cz. p.o. mjr Radosław Wojciechowicz (21.I.2011 – 27.V.2011)
 - ppłk Marcin Adamski (27.V.2011 – 19.XII.2014)
 - ppłk Radosław Wojciechowicz (19.XII.2014 - 25.VII.2017)
 - cz. p.o. mjr Dariusz Niewiadomy (25.VII.2017 - 1.IX.2017)
 - ppłk Roman Owczarek (1.IX.2017 - 18.IV.2018)
 - cz. p.o. mjr Dariusz Niewiadomy (18.IV.2018 - 20.XI.2018)
 - ppłk Kamil Hohm (20.XI.2018 - 14.IV.2021)
 - ppłk Michał Pietrzak (14.IV.2021 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
7.Pomorska Brygada Obrony Wybrzeża im. gen. bryg. Franciszka Grzmot-Skotnickiego (1.VII.2008 – obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.