1.Batalion Logistyczny „Ziemi Nakielskiej”
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                 1.Batalion Logistyczny sformowano na podstawie Decyzji MON Nr PF-57/Org./P1 z dnia 22 października 2003 roku następnie na podstawie Rozkazu Szefa Sztabu Generalnego WP Nr PF-376/Org./P1 z dnia 7 listopada 2003 roku oraz Rozkazu Dowódcy Wojsk Lądowych Nr PF-222 z dnia 11 grudnia 2003 roku wraz ze sformowaniem 1.Brygady Logistycznej, której to pododdziałem batalion się stał. Termin sformowania jednostki określono na 30 czerwca 2004 roku. Batalion na stałe stacjonuje w Bydgoszczy. Do głównych zadań jednostki należy zabezpieczenie logistyczne jednostek wydzielonych do działań poza granicami kraju, batalion również zabezpiecza logistycznie siły wydzielane do zwalczania skutków klęsk żywiołowych, katastrof. Jednostka realizuje również zadania transportowe dla jednostek w jej regionie odpowiedzialności.
                
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
1.blog otrzymał Sztandar Wojskowy w dniu 21 maja 2005 roku na Rynku w Nakle.
 
DECYZJA Nr 89/MON/PSSS MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania nazwy wyróżniającej 1 batalionowi logistycznemu 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 
Na podstawie pkt 3 ppkt 1 lit. c i pkt 5-6 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105), w związku z § 3 pkt 4 lit. p zarządzenia Nr 2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie rozszerzenia zakresu czynności osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 2 i Nr 11, poz.113 oraz z 2005 r. Nr 4, poz. 19) — dla podkreślenia więzi łączących żołnierzy 1 batalionu logistycznego ze społeczeństwem Ziemi Nakielskiej — ustala się, co następuje:
 
1. 1 batalion logistyczny 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy przyjmuje nazwę wyróżniającą — „Ziemi Nakielskiej”.
 
DECYZJA Nr 120/MON/PSSS MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 1 batalionu logistycznego Ziemi Nakielskiej 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 
Na podstawie § 4 ust. 1 i 2 zarządzenia Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie odznak pamiątkowych i odznak absolwentów oraz oznak dla celów rozpoznawczych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz.178 oraz z 1998 r. poz. 64), w związku z § 3 pkt 4 lit. p zarządzenia Nr 2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie rozszerzenia zakresu czynności osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 2 i Nr 11, poz. 113 oraz z 2005 r. Nr 4, poz. 19) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, 1 batalionu logistycznego Ziemi Nakielskiej 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 
DECYZJA Nr 158/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie ustanowienia dorocznego Święta 1 batalionu logistycznego Ziemi Nakielskiej 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 
Na podstawie § 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON, poz.197 oraz Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 2, poz. 2) — dla upamiętnienia daty wręczenia sztandaru 1 batalionowi logistycznemu Ziemi Nakielskiej — ustala się, co następuje:
 
1. Ustanawia się doroczne Święto 1 batalionu logistycznego Ziemi Nakielskiej 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy — w dniu 21 maja.
 
DECYZJA Nr 241/MON/PSSS MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 1 batalionu dowodzenia i zabezpieczenia 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 
Na podstawie § 4 ust.1 i 2 zarządzenia Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie odznak pamiątkowych i odznak absolwentów oraz oznak dla celów rozpoznawczych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz.178 oraz z 1998 r. poz. 64), w związku z § 3 pkt 4 lit. p zarządzenia Nr 2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie rozszerzenia zakresu czynności osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 2, Nr 11, poz. 113 oraz z 2005 r. Nr 4, poz. 19) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do spraw Symboliki Wojskowej — ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, 1 batalionu dowodzenia i zabezpieczenia 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
DECYZJA Nr 487/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 1. Batalionu Logistycznego Ziemi Nakielskiej
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej — ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 1. Batalionu Logistycznego Ziemi Nakielskiej.
 
 
Oznaka rozpoznawcza (wersja wyjściowa i polowa, dec. 487/MON z 16.12.2011)
 
STRUKTURA
 
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk Jerzy Przepióra (2004 – 30.VI.2007)
 - ppłk Krzysztof Tokarczyk (1.VII.2007 – 27.VI.2008)
 - ppłk Piotr Kónikowski (28.VI.2008 – 31.III.2011)
 - ppłk Piotr Lewandowski (1.IV.2011 – 23.VIII.2015)
 - cz. p.o. mjr Paweł Lech (24.VIII.2015 - 16.XI.2015)
 - ppłk Andrzej Kondrat (17.XI.2015 - 28.IX.2018)
 - cz. p.o. kpt. Paweł Zabłocki (28.IX.2018 - 11.X.2018)
 - ppłk Tomasz Krzeszewski (12.X.2018 - 26.III.2021)
 - cz. p.o. mjr Mariusz Rybski (26.III.2021 - 17.V.2021)
 - ppłk Marcin Urbański (17.V.2021 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
1.Pomorska Brygada Logistyczna im. Króla Kazimierza Wielkiego (2004 – obecnie)
 
DANE ADRESOWE
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.