decyzja nr 449

DECYZJA Nr 449/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 25 listopada 2011 r.
 
zmieniającą decyzję w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2012 r.
 
Na podstawie § 1 pkt 9 lit. a i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu zorganizowania i przeprowadzenia rekrutacji do uczelni wojskowych w 2012 r., ustala się, co następuje:
 
1. W decyzji Nr 301/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 sierpnia 2011 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2012 r. (Dz. Urz. MON Nr 17, poz. 241) załącznik do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.
 
2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
 
 
Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak
Załącznik 
 
ZESTAWIENIE
 
limitu miejsc na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów przygotowujące do pełnienia służby w określonych korpusach osobowych (grupach osobowych) w 2012 r.
   
WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH - WROCŁAW
Kod i nazwa korpusu osobowego Kod i nazwa grupy osobowej WL SP MW DGW ŻW IWSZ DP DWS DWiPO DB DIiT IWSZd SWW SKW O RAZEM Czas szkolenia
20 - Wojsk Lądowych B - pancerno-zmechanizowana 15     2   2                   19 6 mies.
 
D - rakietowa i artylerii 10                             10 6 mies.
26 - Wojsk Specjalnych A - ogólna               10               10 6 mies.
28 - Łączności i Informatyki B - eksploatacji systemów łączności 10 5 2 2   5   2     1         27 6 mies.
5 5       5         2         17 12 mies.
34 - Inżynierii Wojskowej A - saperska 5 1 1     3                   10 6 mies.
 
40 - Medyczny                         10       10 3 mies.
42 - Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego A - wywiadu wojskowego                         3     3 6 mies.
B - kontrwywiadu wojskowego                           3   3 6 mies.
44 - Żandarmerii Wojskowej A - dochodzeniowo-śledcza         2                     2 6 mies.
B - prewencji         6                     6 6 mies.
C - operacyjno-rozpoznawcza         2                     2 6 mies.
46 - Sprawiedliwości i obsługi prawnej C - obsługi prawnej             10                 10 8,5 mies.
48 - Duszpasterstwa A - teologiczna                             5 5 3 mies.
50 - Finansowy A - ekonomiczno-finansowa                   4/2           4/2 8,5 mies.
6 mies.
52 - Wychowawczy A - ogólnowychowawcza                 7/3             7/3 12 mies.
6 mies.
D - orkiestr i zespołów estradowych                 1             1 6 mies.
RAZEM W WSOWL 45 11 3 4 10 15 10 12 11 6 3 10 3 3 5

151

 
WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH - DĘBLIN
22 - Sił Powietrznych B - pilotów 10                             10 24 mies.
B - pilotów 2 1 3                         6 3/8 mies.
G - radiotechniczna 3 5                           8 6 mies.
J- Inżynieryjno-lotnicza  3                             3 6 mies.
RAZEM W WSOSP 18 6 3                         27  
OGÓŁEM W UCZELNIACH WOJSKOWYCH 63 17 6 4 10 15 10 12 11 6 3 10 3 5 178  

Kształcenie 6-miesięczne przeznaczone wyłącznie dla podoficerów - posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych.

 Zastosowane skróty: WL - Wojska Lądowe, SP - Siły Powietrzne, MW - Marynarka Wojenna, DGW - Dowództwo Garnizonu Warszawa, ŻW - Żandarmeria Wojskowa, IWSZ - Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, DP - Departament Prawny, DWS - Wojska Specjalne, DWiPO - Departament Wychowania i Promocji Obronności, DB - Departament Budżetowy, DIiT - Departament Informatyki i Telekomunikacji, IWSZd - Inpektorat Wojskowej Służby Zdrowia, SWW - Służba Wywiadu Wojskowego, SKW - Służba Kontrwywiadu Wojskowego, O - Ordynariaty Polowe WP 

Please publish modules in offcanvas position.