decyzja nr 430

DECYZJA Nr 430/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 15 listopada 2011 r.
 
zmieniająca decyzję w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2011 r.
 
Na podstawie § 1 pkt 5 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu zorganizowania i przeprowadzenia rekrutacji do uczelni wojskowych w 2011 r., ustala się, co następuje:
 
1. W decyzji Nr 431/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2011 r. (Dz. Urz. MON Nr 22, poz. 294 oraz z 2011 r. Nr 5, poz.62 i Nr 10, poz.138 i Nr 13, poz.193) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.
 
2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
 
 
 
Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak
Załącznik 
 
ZESTAWIENIE
 
liczby miejsc dla kandydatów na żołnierzy zawodowych na szkolenie wojskowe w 2011
 
WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH - WROCŁAW
Kod i nazwa korpusu osobowego Kod i nazwa grupy osobowej WL SP MW DGW ŻW IWSZ DP DWS DWiPO DB DIiT SWW SKW O RAZEM Czas szkolenia
20 - Wojsk Lądowych B - pancerno-zmechanizowana 15                   1       16 12 mies.
41     4 1 2                 48 6 mies.
D - rakietowa i artylerii 10                           10 6 mies.
26 - Wojsk Specjalnych A - ogólna               20             20 6 mies.
28 - Łączności i Informatyki B - eksploatacji systemów łączności 16     2   1         1       20 6 mies.
34 - Inżynierii Wojskowej A - saperska 9 1 1     7                 18 6 mies.
B - przeprawowa 4         2                 6 6 mies.
38 - Logistyki A - ogólnologistyczna 15 2 2 1   2   2             24 6 mies.
42 - Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego A - wywiadu wojskowego                       3     3 6 mies.
B - kontrwywiadu wojskowego                         6   6 6 mies.
44 - Żandarmerii Wojskowej A - dochodzeniowo-śledcza         6                   6 6 mies.
B - prewencji         7                   7 6 mies.
C - operacyjno-rozpoznawcza         3                   3 6 mies.
46 - Sprawiedliwości i obsługi prawnej C - obsługi prawnej             8               8 8,5 mies.
48 - Duszpasterstwa A - teologiczna                           5 5 3 mies.
50 - Finansowy A - ekonomiczno-finansowa                   2         2 8,5 mies.
1 1           1   1         4 6 mies.
52 - Wychowawczy A - ogólnowychowawcza                 10           10 12 mies.
                15           15 6 mies.
D - orkiestr i zespołów estradowych                 1           1 6 mies.
RAZEM W WSOWL 111 4 3 7 17 14 8 23 26 3 2 3 6 5

232

 
WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH - DĘBLIN
22 - Sił Powietrznych B - pilotów 10                           10 24 mies.
B - pilotów   6                         6 6 mies.
B - pilotów   1                         1 9 tyg.
G - radiotechniczna  3 7                         10 12 mies.
  G - radiotechniczna   25                         25
  J- Inżynieryjno-lotnicza 3                           3
RAZEM W WSOSP 16 39                         54  
OGÓŁEM W UCZELNIACH WOJSKOWYCH 127 43 3 7 17 14 8 23 26 3 2 3 6 5 287  

Kształcenie 6-miesięczne przeznaczone wyłącznie dla podoficerów - posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych.

 Zastosowane skróty: WL - Wojska Lądowe, SP - Siły Powietrzne, MW - Marynarka Wojenna, DGW - Dowództwo Garnizonu Warszawa, ŻW - Żandarmeria Wojskowa, IWSZ - Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, DP - Departament Prawny, DWS - Wojska Specjalne, DWiPO - Departament Wychowania i Promocji Obronności, DB - Departament Budżetowy, DIiT - Departament Informatyki i Telekomunikacji, SWW - Służba Wywiadu Wojskowego, SKW - Służba Kontrwywiadu Wojskowego, O - Ordynariat Polowy WP 

Please publish modules in offcanvas position.