1.Brzeski Pułk Saperów im. Tadeusza Kościuszki
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                 1.Pułk Saperów został sformowany na podstawie Decyzji MON Nr Z-28/Org./P1 z dnia 10 marca 2011 roku, na podstawie tego dokumentu z dniem 1 lipca 2011 roku rozpoczęto formowanie nowej jednostki na bazie 1.Brygady Saperów oraz 2.Batalionu Ratownictwa Inżynieryjnego, formowanie pułku ukończono w terminie do 31 grudnia 2011 roku. Jednostka przejęła sprzęt, ludzi oraz infrastrukturę rozformowywanej 1.Bsap oraz 2.bratinż. Do podstawowych zadań jednostki należy wykonywanie zadań sapersko-inżynieryjnych na rzecz Wojsk Lądowych. Pułk wystawia również żołnierzy do wykonywania zadań w ramach Kontyngentów Wojskowych poza granicami kraju. Jednostka stacjonuje w garnizonie Brzeg. W składzie pułku funkcjonuje również Patrol Rozminowania Nr 26 zajmujący się oczyszczaniem terenu z niewybuchów w czasie pokoju.                 
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 417/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru rozformowanej 1. Brzeskiej Brygady Saperów, nadania wyróżniającej nazwy i imienia patrona oraz ustanowienia dorocznego święta 1. pułku saperów
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) i § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 690), w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) i § 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON, poz.197, z późn. zm.1)) oraz pkt 3-5 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105), w celu zachowania chlubnego saperskiego dziedzictwa zapisanego w tradycjach orężnych — ustala się, co następuje:
 
1. 1. pułk saperów:
1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
a) 1. kompanii saperów 1. Brygady Legionów Polskich (1914-1917),
b) 1. kompanii saperów Polskiej Siły Zbrojnej (1917-1918),
c) 1. pułku inżynieryjnego I Korpusu Polskiego w Rosji (1917-1918),
d) 1. pułku inżynieryjnego im. gen. Tadeusza Kościuszki (1918-1919),
e) 1. pułku saperów Legionowych im. gen. Tadeusza Kościuszki (1921-1929),
f) 1. batalionu saperów Legionowych im. gen. Tadeusza Kościuszki (1929-1939),
g) 1. batalionu saperów Nadwiślańskich im. gen. Tadeusza Kościuszki 1. Dywizji Grenadierów we Francji (1939-1940),
h) 1. Inżynieryjnej Brygady Saperów (1944-1945),
i) 1. Warszawskiej Brygady Saperów (1945-1946),
j) 1. Warszawskiego pułku pontonowego (1946-1949),
k) 1. Warszawskiego zmotoryzowanego pułku pontonowego (1949-1967),
l) 1. Warszawskiego pułku pontonowego (1967-1971),
m) 1. Warszawskiej Brygady Saperów (1971-1992),
n) 1. Brygady Saperów (1992-1994),
o) 1. Brzeskiej Brygady Saperów im. Tadeusza Kościuszki (1994-2011);
2) przejmuje sztandar rozformowanej 1. Brzeskiej Brygady Saperów im. Tadeusza Kościuszki;
3) przyjmuje wyróżniającą nazwę „Brzeski”;
4) otrzymuje imię Tadeusza Kościuszki.
 
2. Ustanawia się doroczne Święto 1. pułku saperów w dniu 2 sierpnia.
 
DECYZJA Nr 462/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, oznaki rozpoznawczej oraz proporczyka na beret 1. Brzeskiego Pułku Saperów im. Tadeusza Kościuszki
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. a-b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej — ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką” oraz proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem”, 1. Brzeskiego Pułku Saperów im. Tadeusza Kościuszki.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
1. BRZESKIEGO PUŁKU SAPERÓW IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI / W Y C I Ą G /
 
2. Odznaka pamiątkowa 1. Pułku Saperów ma kształt koła. Obwód koła jest emaliowany, dwubarwny. Górna część koła jest barwy czerwonej, dolna czarnej. Na obwodzie koła — z lewej strony — umieszczony jest srebrny wieniec laurowy, natomiast — z prawej strony — umieszczony jest srebrny wieniec dębowy. Ramiona wieńców oplata wstęga Orderu Wojennego Virtuti Militari. Koło nałożone jest na trójramienną kotwicę (herb Brzegu), który symbolizuje więź żołnierzy pułku z regionem. Obrys kotwicy jest koloru srebrnego. W centrum odznaki znajduje się mina saperska osadzona na złotej jedynce symbolizującej 1. pułk saperów. W centrum miny umieszczono płomienie koloru czerwonego. Pomiędzy ramionami wieńców u podstawy znajdują się trzy kamienie oznaczające trzy dziedziny sztuki saperskiej: minerstwo, przeprawy, fortyfikacje. Powierzchnia rewersu odznaki jest gładka z przytwierdzoną śrubą i nakrętką do mocowania.
 
 
Oznaka rozpoznawcza (wz. 417/MON z 8.11.2011, wersja wyjściowa i polowa)
 
Proporczyk pułku (wz. 417/MON z 8.11.2011)
 
DECYZJA Nr 162/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych dowódcy 1. Brzeskiego Pułku Saperów oraz jego pododdziałów
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138 i 2182) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 22, § 28, § 30 oraz § 32 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się:
1) proporzec rozpoznawczy Dowódcy 1. Brzeskiego Pułku Saperów, zwanego dalej „1.BPS”;
2) proporce rozpoznawcze dowódców batalionów 1.BPS;
3) proporzec rozpoznawczy Dowódcy kompanii dowodzenia 1.BPS.
§ 2. Zatwierdza się:
1) wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy 1.BPS, określony w załączniku Nr 1;
2) wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy 1. batalionu inżynieryjnego 1.BPS, określony w załączniku Nr 2;
3) wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy 2. batalionu inżynieryjnego 1.BPS, określony w załączniku Nr 3;
4) wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy 3. batalionu inżynieryjnego 1.BPS, określony w załączniku Nr 4;
5) wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy batalionu wsparcia inżynieryjnego 1.BPS, określony w załączniku Nr 5;
6) wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy batalionu logistycznego 1.BPS, określony w załączniku Nr 6;
7) wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy batalionu technicznego 1.BPS, określony w załączniku Nr 7;
8) wzór proporca rozpoznawczego Dowódcy kompanii dowodzenia 1.BPS, określony w załączniku Nr 8.
§ 3. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO
DOWÓDCY 1. BRZESKIEGO PUŁKU SAPERÓW
 
WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO
DOWÓDCY 1. BATALIONU INŻYNIERYJNEGO 1. BRZESKIEGO PUŁKU SAPERÓW
 
WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO
DOWÓDCY 2. BATALIONU INŻYNIERYJNEGO 1. BRZESKIEGO PUŁKU SAPERÓW
 
WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO
DOWÓDCY 3. BATALIONU INŻYNIERYJNEGO 1. BRZESKIEGO PUŁKU SAPERÓW
 
WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO
DOWÓDCY BATALIONU WSPARCIA INŻYNIERYJNEGO 1. BRZESKIEGO PUŁKU SAPERÓW
 
WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO
DOWÓDCY BATALIONU LOGISTYCZNEGO 1. BRZESKIEGO PUŁKU SAPERÓW
 
WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO
DOWÓDCY BATALIONU TECHNICZEGO 1. BRZESKIEGO PUŁKU SAPERÓW
 
WZÓR PROPORCA ROZPOZNAWCZEGO
DOWÓDCY KOMPANII DOWODZENIA 1. BRZESKIEGO PUŁKU SAPERÓW
 
STRUKTURA
 
Stan 2012-2013 rok
 
 - Dowództwo i Sztab 1.psap
   - sekcja personalna S-1
   - sekcja rozpoznawcza S-2
   - sekcja operacyjna S-3
   - sekcja logistyki S-4
   - sekcja wsparcia dowodzenia i łączności S-6
   - sekcja WF i sportu
   - sekcja wychowawcza
   - grupa wsparcia teleinformatycznego
 
pododdziały
 - kompania dowodzenia
 - batalion logistyczny
 - batalion wsparcia inżynieryjnego
 - 1.batalion inżynieryjny
 - 2.batalion inżynieryjny
 - 3.batalion inżynieryjny
 - batalion techniczny
 - grupa zabezpieczenia medycznego
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk dypl. Jan Pajestka (2011 – 9.X.2015)
 - płk Marek Golan (9.X.2015 - 30.XII.2020)
 - cz. p.o. ppłk Zbigniew Buganik (30.XII.2020 - 12.III.2021)
 - płk Grzegorz Oskroba (12.III.2021 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Wojsk Lądowych (1.VII.2011 – 31.XII.2013)
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (1.I.2014 - obecnie)
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.