1.Baza Lotnictwa Transportowego
 

 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                 1.Baza Lotnictwa Transportowego została sformowana na podstawie Decyzji MON Nr Z-78/Org./P1 z dnia 5 sierpnia 2011 roku, decyzja ta nakazywała w terminie do 31 grudnia 2011 roku rozformować 1.Bazę Lotniczą oraz 36.Specjalny Pułk Lotnictwa Transportowego oraz na ich bazie sformować 1.Bazę Lotnictwa Transportowego. Formalnie jednostka rozpoczęła funkcjonowanie z dniem 1 stycznia 2012 roku. Nowo sformowana baza przejęła od rozformowywanych jednostek infrastrukturę, ludzi oraz sprzęt, przejęty sprzęt to śmigłowce Mi-8 oraz W-3 „Sokół”. Do podstawowych zadań bazy należy zabezpieczenie i realizacja transportu powietrznego na rzecz naczelnych organów władz państwa oraz Sił Zbrojnych, jednostka jest również oddziałem gospodarczym mającym na celu zabezpieczenie logistyczne siebie jak i jednostek przydzielonych na zabezpieczenie gospodarcze. Miejscem bazowania jednostki jest lotnisko Warszawa-Okęcie. W latach 2016-2017 roku doszło do ważnych decyzji dotyczących wprowadzenia nowych samolotów do przewożenia VIP-ów, które mają zastąpić stare konstrukcje. I tak 21 czerwca 2017 roku doszło do oficjalnego przyjęcia do służby pierwszego z dwóch małych samolotów do przewożenia VIP-ów Gulfstream G550. 
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 62/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i sztandaru przeformowanej 1. Bazy Lotniczej oraz ustanowienia dorocznego święta 1. Bazy Lotnictwa Transportowego
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) i § 11 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie sposobu używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 690), w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) i § 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON, poz.1971)) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22 poz. 327), w celu zachowania chlubnego dziedzictwa jednostek lotniczych zapisanego w tradycjach orężnych – ustala się, co następuje:
 
1. 1. Baza Lotnictwa Transportowego:
1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
a) 3. Eskadry Wywiadowczej (1918-1925),
b) 13. Eskadry Lotniczej 1. Pułku Lotniczego (1925-1934),
c) 13. Eskadry Towarzyszącej 1. Pułku Lotniczego (1934-1939),
d) 16. i 19. Eskadry Towarzyszącej 1. Pułku Lotniczego (1937-1939),
e) 301. Dywizjonu Bombowego Ziemi Pomorskiej (1940-1943),
f) 3. Eskadry Polskiej 138. Dywizjonu do Zadań Specjalnych RAF (1943),
g) 1586. Polskiej Eskadry Specjalnego Przeznaczenia (1943-1944),
h) 301. Dywizjonu Bombowego Ziemi Pomorskiej im. Obrońców Warszawy (1944-1946),
i) 6. Samodzielnej Lotniczej Eskadry Transportowej (1945-1946),
j) Rządowej Eskadry Transportowej (1946-1947),
k) Specjalnego Pułku Lotniczego (1947-1951),
l) 36. Specjalnego Pułku Lotniczego (1951-1955),
m) 36. Samodzielnego Specjalnego Pułku Lotniczego (1955-1974),
n) 36. Specjalnego Pułk Lotnictwa Transportowego „Obrońców Warszawy” (1974-2011),
o) Bazy Lotniczej AK „Łużyce” (1942-1944),
p) Batalionu Obsługi Dowództwa Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju (1959-1962),
q) Batalionu Obsługi Dowództwa Wojsk Obrony Powietrznej Obszaru Kraju (1962-1979),
r) Oddziału Zabezpieczenia Dowództwa Wojsk Obrony Powietrznej Kraju (1979-1990),
s) Odziału Zabezpieczenia Dowództwa Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej (1990-2001),
t) 1. Bazy Lotniczej „Bazy Lotniczej AK Łużyce” (2002-2011);
2) przejmuje sztandar rozformowanej 1. Bazy Lotniczej „Bazy Lotniczej AK Łużyce”;
 
2. Ustanawia się doroczne święto 1. Bazy Lotnictwa Transportowego w dniu 5 października.
 
DECYZJA Nr 189/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz godła 1. Bazy Lotnictwa Transportowego
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 i pkt 4 lit. d rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz z pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się co następuje:
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, oraz godło 1. Bazy Lotnictwa Transportowego.
 
2. Zatwierdza się:
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) wzór godła, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
 
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji.
 
4. Ustala się, że wielkość godła powinna być proporcjonalna do wielkości szachownicy lotniczej umieszczonej na kadłubie statku powietrznego i nie może przekraczać 2/3 wielkości szachownicy.
WZÓR GRAFICZNY GODŁA
1. BAZY LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
1. BAZY LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO  -- W Y C I Ą G --
 
2. Odznaka 1 BLTr, wykonana z metalu metodą tłoczenia, zgrzewania i emaliowania ma kształt stylizowanych skrzydeł, pomiędzy którymi, symetrycznie w części górnej umieszczona jest biało-czerwona szachownica lotnicza, a w części dolnej usytuowany jest owalny pierścień (częściowo zachodzący na szachownicę), na którym w górnej części umieszczono napis – „1 BLTr” – skrót od nazwy jednostki. Na pierścień nałożono tło z obrysem kuli ziemskiej, stylizowany śmigłowiec W-3W Sokół oraz strzałki pokazujące kontynenty, na które wykonywano loty.
 
DECYZJA Nr 47/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 1. Bazy Lotnictwa Transportowego
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki i Tradycji Orężnych – ustala się co następuje:
 
1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką” 1. Bazy Lotnictwa Transportowego.
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
1. BAZY LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO NA MUNDUR WYJŚCIOWY
 
WZÓR GRAFICZNY OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ
1. BAZY LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO NA MUNDUR POLOWY
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo  i sztab 1.BLotTr
 - Grupa Działań Lotniczych
   - eskadra śmigłowców
   - zespół wsparcia
 - Grupa Obsługi Technicznej
   - sekcja inżynieryjno-techniczna
   - eskadra eksploatacji śmigłowców
   - eskadra techniczna
   - klucz obsługi
 - Grupa Wsparcia
   - eskadra zabezpieczenia
   - zespół ochrony
 - Logistyka
   - sekcja techniczna
   - sekcja materiałowa
   - sekcja zaopatrzenia lotniczo-technicznego
   - sekcja planowania
 - Infrastruktura
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk pil. Sławomir Mąkosa (1.I.2012 – 23.V.2014) – decyzja pers. MON Nr 2192 z dnia 17.11.2011 r.
 - cz. p.o. ppłk Piotr Hojnacki (23.V.2014 - 9.VI.2014)
 - płk pil. Dariusz Tatarowski (9.VI.2014 - 6.V.2016) - decyzja pers. MON Nr 1046 z dnia 26.05.2014 r.
 - płk pil. Stanisław Kondrat (6.V.2016 - 3.I.2022)
 - płk pil. Mirosław Jakubowski (3.I.2022 - 16.VIII.2022)
 - gen. bryg. pil. Paweł Bigos (16.VIII.2022 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Sił Powietrznych (1.I.2012 – 25.X.2013)
3.Skrzydło Lotnictwa Transportowego (25.X.2013 - obecnie) 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.