2.Batalion Logistyczny „Ziemi Żnińskiej”
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                 2.Batalion Logistyczny sformowano na podstawie Decyzji MON Nr PF-57/Org./P1 z dnia 22 października 2003 roku następnie na podstawie Rozkazu Szefa Sztabu Generalnego WP Nr PF-376/Org./P1 z dnia 7 listopada 2003 roku oraz Rozkazu Dowódcy Wojsk Lądowych Nr PF-222 z dnia 11 grudnia 2003 roku wraz ze sformowaniem 1.Brygady Logistycznej, której to pododdziałem batalion się stał. Termin sformowania jednostki określono na 30 czerwca 2004 roku. Batalion na stałe stacjonuje w Bydgoszczy. Do głównych zadań jednostki należy zabezpieczenie logistyczne jednostek wydzielonych do działań poza granicami kraju, batalion również zabezpiecza logistycznie siły wydzielane do zwalczania skutków klęsk żywiołowych, katastrof. Jednostka realizuje również zadania transportowe dla jednostek w jej regionie odpowiedzialności.
                
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
2.blog otrzymał Sztandar Wojskowy w dniu 10 września 2005 roku na Rynku w Żninie.
 
DECYZJA Nr 242/MON/PSSS MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 2 batalionu logistycznego 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 
Na podstawie § 4 ust.1 i 2 zarządzenia Nr 28/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 1996 r. w sprawie odznak pamiątkowych i odznak absolwentów oraz oznak dla celów rozpoznawczych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON poz.178 oraz z 1998 r. poz. 64), w związku z § 3 pkt 4 lit. p zarządzenia Nr 2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie rozszerzenia zakresu czynności osób zajmujących kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 1, poz. 2, Nr 11, poz. 113 oraz z 2005 r. Nr 4, poz. 19) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do spraw Symboliki Wojskowej — ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, 2 batalionu logistycznego 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 
DECYZJA Nr 278/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania nazwy wyróżniającej oraz ustanowienia dorocznego Święta 2 batalionu logistycznego 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego
 
W związku z § 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON, poz.197 oraz Dz. Urz. MON z 2005 r. Nr 2, poz. 2) oraz pkt 3 i 5 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) — dla podkreślenia więzi łączących żołnierzy 2 batalionu logistycznego ze społeczeństwem Ziemi Żnińskiej oraz dla upamiętnienia daty wręczenia sztandaru — ustala się, co następuje:
 
1. 2 batalion logistyczny 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy:
1) przyjmuje nazwę wyróżniającą — „Ziemi Żnińskiej”;
2) obchodzi doroczne Święto — w dniu 10 września.
 
DECYZJA Nr 488/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 2. Batalionu Logistycznego Ziemi Żnińskiej
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej — ustala się co, następuje:
 
1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 2. Batalionu Logistycznego Ziemi Żnińskiej.
 
Oznaka rozpoznawcza (wprowadzona dec. 488/MON z 16.12.2011 r., wersja wyjściowa i polowa)
 
STRUKTURA
 
 - Dowództwo i sztab 2.blog
 - 21.kompania dowodzenia
 - 22.kompania zabezpieczenia
 - 23.kompania transportowa
 - 24.kompania transportowa
 - 25.kompania transportowa
 - pluton remontowy
 - pluton zaopatrzenia
 - pluton medyczny
 - sekcja mobilnego lotniskowego modułu przeładunkowego
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - ppłk Mirosław Lis (2004 – 22.X.2007)
 - ppłk Tadeusz Burzyński (22.X.2007 – 16.X.2012)
 - ppłk Andrzej Zalewski (16.X.2012 - 4.I.2017)
 - cz. p.o. mjr Szymon Łagoda (4.I.2017 - 13.II.2017)
 - ppłk Jerzy Jędrasik (13.II.2017 - ?)
 - ppłk Jacek Kafka (? - 24.II.2023)
 - cz. p.o. mjr Romuald Morzycki (24.II.2023 - 12.IV.2023)
 - ppłk Maciej Marszał (12.IV.2023 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
1.Pomorska Brygada Logistyczna im. Króla Kazimierza Wielkiego (2004 – obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.