1.Batalion Czołgów im. płk Józefa Koczwary
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                 1.Batalion Czołgów został sformowany na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 056/Org. z dnia 24 czerwca 1993 roku i wykonawczego Zarządzenia Dowódcy KOW Nr 053 z dnia 26 lipca 1993 roku, batalion został sformowany jako jednostka podległa 14.Brygadzie Pancernej i jego miejscem postoju została Żurawica. Batalion był początkowo wyposażony w czołgi T-55, jednak z biegiem czasu jednostkę przezbrojono w czołgi T-72, które posiada na wyposażeniu do dziś. W czasach funkcjonowania jednostki w strukturach 14.Bpanc batalion odnosił duże sukcesy we współzawodnictwie z innymi jednostkami, np. w 1997 roku 1.bcz zajął I miejsce w ramach współzawodnictwa KOW w grupie oddziałów ogólnowojskowych. W roku 2000 w związku z decyzją Ministerstwa ON o rozformowaniu 14.BPanc, zdecydowano o przekazaniu części jej jednostek w skład 21.BSP, w tej grupie znajdował się również 1.bcz. Obecnie batalion jest jedną z najdalej wysuniętych na południowy-wschód jednostek pancernych, jednostka realizuje szkolenie oraz wystawia żołnierzy do składów Polskich Kontyngentów Wojskowych (np. do VI zmiany ISAF w Afganistanie). W roku 2012 dla batalionu największym wysiłkiem szkoleniowym jest udział w ćwiczeniu "Anakonda-12"
 
Czołg T-72M1 z 1.bcz pokonuje przeszkodę wodną na promie zbudowanym z bloków pontonowych
(fot. kpt. Konrad Radzik)
 
Wóz Zabezpieczenia Technicznego z 1.bcz "ewakuuje" BWP-1 (fot. kpt. Konrad Radzik)
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
Sztandar jednostka otrzymała w dniu 11.05.1996 r.
 
DECYZJA Nr 129/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 1. batalionu czołgów 21. Brygady Strzelców Podhalańskich
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z § 34 pkt 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej — ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 1. batalionu czołgów 21. Brygady Strzelców Podhalańskich.
 
DECYZJA Nr 235/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, nadania imienia patrona i ustanowienia dorocznego święta 1. batalionu czołgów 21. Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z pkt 3 i 4 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywo­wania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. Nr 60, poz. 303) i § 2 zarządzenia Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Rozk. MON, poz.197, z późn. zm.1)) w celu zachowania chlubnych tradycji orężnych oddziałów i pododdziałów pancernych — ustala się, co następuje:
 
1. 1 batalion czołgów 21. Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty- Spiechowicza:
1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
a) 1. pułku czołgów (1919-1921),
b) 2. batalionu czołgów (1921-1923),
c) 1. pułku czołgów (1923-1930),
d) 2. batalionu czołgów (1930-1931),
e) 2. pułku pancernego (1931-1933),
f) 2. batalionu czołgów i samochodów pancer­nych (1933-1935),
g) 2. batalionu pancernego (1935-1939);
2) przyjmuje imię płk. Józefa Koczwary.
 
2. Ustanawia się doroczne święto 1. batalionu czołgów 21. Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza w dniu 11 maja.
 
 
Oznaka rozpoznawcza (zatw. Decyzją Nr 129/MON z 18.04.2011)
 
Oznaka rozpoznawcza z czasów funkcjonowania jednostki w strukturach 14.BPanc
 
DECYZJA Nr 263/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych 21. Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z § 26 i 30 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej — ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się proporce rozpoznawcze, zwane dalej „proporcami”, 21. Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza.
 
2. Zatwierdza się:
6) wzór graficzny proporca dowódcy 1. batalionu czołgów, stanowiący załącznik Nr 6 do decyzji;
 
proporzec rozpoznawczy Dowódcy 1.bcz
 
DECYZJA Nr 414/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej 1. batalionu czołgów 21. Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105) — po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej — ustala się, co następuje:

1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, 1. batalionu czołgów 21. Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza.
2. Zatwierdza się :
1) wzór odznaki, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) wzór legitymacji odznaki, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji.
3. Nadaje się regulamin odznaki, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji.
4. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
1. BATALIONU CZOŁGÓW 21. BRYGADY STRZELCOW PODHALAŃSKICH
im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza   / w y c i ą g /
 
2. Odznaka pamiątkowa 1. batalionu czołgów ma kształt krzyża belkowego o wymiarach 4 cm na 4 cm. Ramiona krzyża wypełnione są czarną emalią i złotym obramowaniem. Na poziomym ramieniu krzyża umieszczono literę „b” oraz litery „cz” w kolorze złotym, natomiast u dołu pionowego ramienia krzyża cyfrę „1” w kolorze pomarańczowym, która jest numerem batalionu. W całości litery i cyfra „1 bcz” oznacza nazwę — 1. batalion czołgów. Na środku krzyża nałożony został stylizowany orzeł, w kolorze srebrnym, na wzór orła Jagiellońskiego z odznaki 1. Pułku Czołgów Armii Polskiej gen. Józefa Hallera, w skład którego wchodził 2. batalion pancerny, który w późniejszym okresie stacjonował w Żurawicy. Korona orła wystaje 5 mm poza górną krawędź krzyża. Na orła nałożono zbrojne ramię pancerne — „Znak pancerny” wykonany w postaci srebrnego oksydowanego, uskrzydlonego ramienia pancernego trzymającego miecz. Całość znaku umieszczono w kole zębatym wypełnionym pomarańczową emalią.
 
DECYZJA Nr 16/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia proporczyków na beret 21. Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z § 34 pkt 4 lit. b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689) oraz pkt 3 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. MON Nr 9, poz. 105 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 327) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej – ustala się, co następuje:
 
1. Wprowadza się proporczyki na beret, zwane dalej „proporczykami”, 21. Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza.
 
2. Zatwierdza się :
4) wzór proporczyka 1. Batalionu Czołgów, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji;
 
proporczyk na beret 1.bcz
 
Na pierwszym planie czołg T-72M1 z 2.kompanii czołgów batalionu - warto zwrócić uwagę na malowanie na reflektorze na wieży czołgu, jest to nieoficjalny znak rozpoznawczy 2.kompanii czołgów malowany na czołgach tego pododdziału (fot. archiwum 1.bcz)
 
STRUKTURA
 
 - dowództwo i sztab 1. bcz
  - kompania dowodzenia
  - kompania logistyczna
  - 1.kompania czołgów
  - 2.kompania czołgów
  - 3.kompania czołgów
  - 4.kompania czołgów
 
Podstawowe uzbrojenie 1.bcz - czołg T-72M1 na zajęciach poligonowych w Drawsku w 2012 r.
(fot. kpt. Konrad Radzik)
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - mjr/ppłk Robert Rettinger (1993 – 15.XII.2003)
 - mjr/ppłk Paweł Warda (15.XII.2003 - ?)
 - ppłk Bogdan Wójcik (2007 – 14.IX.2011)
 - ppłk Rafał Kowalik (14.IX.2011 – 6.X.2014)
 - ppłk Wiesław Szczepankiewicz (6.X.2014 - 29.III.2019)
 - cz. p.o. mjr Marcin Sudek (29.III.2019 - 17.V.2019)
 - ppłk Rafał Kluz (17.V.2019 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
14.Brygada Pancerna „Ziemi Przemyskiej” im. hetmana Jana Karola Chodkiewicza (1993 - 2000)
21.Brygada Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza (2000 - 31.XII.2022)
19.Lubelska Brygada Zmechanizowana im. gen. dyw. Franciszka Kleeberga (1.I.2023 - obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl   Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.