6.Ośrodek Przeciwdziałania Radioelektronicznego (1961 - 1968)
6.Ośrodek Radioelektroniczny (1968 - 1978)
6.Pułk Rozpoznania Radioelektronicznego (1978 - 1991)
6.Oliwski Ośrodek Radioelektroniczny im. adm. Arendta Dickmana (1992 - obecnie)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
                6.ORel został sformowany na podstawie Zarządzenia Szefa SG Nr 027/Org. z dnia 9 lutego 1961 roku pod nazwą 6.Ośrodek Przeciwdziałania Radioelektronicznego, za sformowania jednostki odpowiedzialny był Szefa Obserwacji i Łączności MW, jednostka sformowana miała być w terminie do 31 maja 1961 roku, jednak ze względu na problemy kadrowe i sprzętowe sformowanie ośrodka nastąpiło dopiero 30 października 1961 r., jednostkę ulokowano w obiekcie po Centrali Radio-Nadawczej w Jelitkowie. Początkowo rozkazem Dowódcy MW Nr 021/Org. z dnia 5 kwietnia 1961 roku jednostka została podporządkowana Szefowi Obserwacji i Łączności MW. Do głównych zadań jednostki należało głównie prowadzenie rozpoznania sił potencjalnych przeciwników, prowadzenie nasłuchów i zagłuszania radiowego. W 1963 roku ustalono zasady współpracy pomiędzy 6.OPRel a ośrodkami innych rodzajów wojsk tj. 1.Ośrodkiem Rozpoznania Radioelektronicznego z Grójca i 2.Ośrodkiem Rozpoznania Radioelektronicznego z Przasnysza. W międzyczasie dyslokowano dowództwo jednostki do Gdańska-Oliwy (przy ul. Polanki), w Jelitkowie pozostały jednak pododdziały jednostki. Pod koniec roku 1964 rozkazem Dowódcy MW z dnia 23 listopada 1964 roku, zmieniono podporządkowanie jednostki i z dniem 31 stycznia 1965 roku jednostka weszła w podporządkowanie Szefa Oddziału Operacyjnego MW. Kolejnym ważnym momentem w historii jednostki był rok 1968, wtedy to na podstawie zarządzenia Szefa SG z dnia 26 lutego 1968 roku, w terminie do 30 czerwca 1968 r. przeformowano 6.OPRel na 6.Ośrodek Radioelektroniczny. Dwa lata później Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 042/Org. z dnia 14 maja 1970 r. ośrodek został przeformowany z etatu Nr 35/001 na nowy etat Nr 35/015 o etatowym stanie osobowym 484 żołnierzy i 33 pracowników cywilnych. W czasie tym ośrodek do wykonywania swoich zadań dysponował namiernikami R-359 oraz blisko współpracował z posterunkami Floty Bałtyckiej ZSRR i Ludowej Marynarki NRD. W kolejnych latach następowały drobne korekty w strukturze i etacie jednostki, aż do roku 1978 kiedy to w grudniu 1978 przeformowano 6.ORel w 6.Pułk Rozpoznania Radioelektronicznego o stanie osobowym 621 żołnierzy i 23 pracowników cywilnych, w strukturze pułku były m.in. batalion zakłóceń radiowych, batalion rozpoznania radioelektronicznego, Centrum Radiowe. Swoją obecną nazwę jednostka otrzymała w roku 1992, kiedy to na mocy Zarządzenia Szefa SG Nr 058/Org. z dnia 29.07.1991 r. 6.prrel przeformowano na 6.Ośrodek Radioelektroniczny w terminie do 1.01.1992 r., jednostka pod tą nazwą istnieje do dnia dzisjejszego. Obecnie ośrodek znajduje się przy ul. Dickmana w Gdyni oraz posiada własne zamiejscowe pododdziały rozmieszczone wzdłuż wybrzeża.
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 234/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie nadania imienia patrona i nazwy wyróżniającej 6 Ośrodkowi Radioelektronicznemu Marynarki Wojennej w Gdyni
 
1. 6 Ośrodek Radioelektroniczny Marynarki Wojennej w Gdyni:
1) przyjmuje nazwę wyróżniającą „Oliwski”;
2) przyjmuje imię patrona — admirała Arendta Dickmana.
 
DECYZJA Nr 38/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej 6. Oliwskiego Ośrodka Radioelektronicznego Marynarki Wojennej
 
1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 6. Oliwskiego Ośrodka Radioelektronicznego Marynarki Wojennej.
 
Oznaka rozpoznawcza 6.ORel (wzór zatw. Decyzją Nr 38/MON z 5.02.2009)
 
DECYZJA 192/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia proporczyka na beret żołnierzy Oliwskiego Ośrodka Radioelektronicznego im. Arendta Dickmana
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852, z 2014 r. poz. 932 oraz z 2016 r. poz. 2138) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 4 lit. b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się proporczyk na beret żołnierzy, zwany dalej „proporczykiem”, Oliwskiego Ośrodka Radioelektronicznego im. Arendta Dickmana.
§ 2. Zatwierdza się wzór graficzny proporczyka, stanowiący załącznik do decyzji.
§ 3. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
Proporczyk na beret
 
STRUKTURA
 
 - Dowództwo i sztab 6.ORel
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - kmdr Józef Jeżewski (1961 - 1979)
 - kmdr Kazimierz Anolik (1979 - 1987)
 - kmdr Zbigniew Boguś (1987 - 2001)
 - kmdr Stanisław Zarychta (2001 - 2004)
 - kmdr Józef Zawadzki (2004 - 2007)
 - kmdr Marek Gilarski (2007 - XII.2010)
 - cz. p.o. kmdr por. Krzysztof Naumowicz (XII.2010 - 1.II.2011)
 - kmdr Dariusz Kochaniak (1.II.2011 - 27.XII.2013)
 - kmdr Mirosław Jurkowlaniec (27.XII.2013 - 15.X.2015)
 - kmdr Artur Czajkowski (15.X.2015 - ?)
 - cz. p.o. kmdr por. Bogusław Postek (? - 1.III.2018)
 - kmdr Maciej Kasprzak (1.III.2018 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Szef Obserwacji i Łączności MW (5.IV.1961 – 31.I.1965)
Szef Oddziału Operacyjnego MW (31.I.1965 - ?)
Dowództwo Marynarki Wojennej (? – 31.XII.2013)
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (1.I.2014 - obecnie)
 
Materiał przygotowany na podstawie książki „Rozpoznanie w Polskiej Marynarce Wojennej w latach 1945-1980”, wyd. Marszałek, Toruń 2002 autorstwa Pana Piotra Dygasa
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.