Jednostka Wojskowa Komandosów
 
JWK odz
 
RYS HISTORYCZNY
 
                   Jednostka Wojskowa "Komandosów" jest bezpośrednim kontynuatorem tradycji, historii i dorobku 1.Pułku Specjalnego Komandosów. 1.Pułk Specjalny został sformowany w roku 1993 na podstawie zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 079/Org. z 8 października 1993 roku, pułk był formowany na bazie 1.batalionu szturmowego. Formowaniem nowej jednostki zajął się ostatni dowódca 1.batalionu szturmowego płk dypl. Zbigniew Kwintal. W roku 1994 osiągnęła zdolność bojową, a w roku następnym przejęła dziedzictwo tradycji swoich poprzedników. Garnizonem stacjonowania jednostki jest Lubliniec.   Obecnie jak sama nazwa wskazuje pułk jest jednostką przeznaczoną do zadań specjalnych, program jego szkolenia obejmuje taktykę zieloną, czarną oraz niebieską. Pułk może być zastosowany do zadań rozpoznania specjalnego, wsparcia oraz do walki bezpośredniej, przy wykorzystaniu dużego wachlarza możliwości jednostki od skoków spadochronowych do nurkowania. Żołnierze pułku są elitą Polskich Sił Zbrojnych wobec czego często są wykorzystywani do realizacji zadań poza granicami kraju, wystarczy wspomnieć że żołnierze 1.psk brali udział w misjach m.in. w Macedonii w latach 2001-2003, Iraku w latach 2003-2008, Kongo w 2006 roku, Pakistan w latach 2005-2006 no i obecnie żołnierze tej jednostki biorą udział w misji w Afganistanie. Obecnie jednostka jest podporządkowana Dowództwu Wojsk Specjalnych. Swoją obecną nazwę jednostka przyjęła z dniem 30 września 2011 roku na mocy Decyzji MON Nr PF-60/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie przeformowania jednostek organizacyjnych Wojsk Specjalnych, zmiana nazwy jest konsekwencją zmiany struktury organizacyjnej jednostki na bardziej elastyczną, oraz z wprowadzenia ujednoliconego nazewnictwa w jednostkach podległych Dowództwu Wojsk Specjalnych.
 
Żołnierze JWK podczas zajęć z taktyki zielonej ( fot. ze strony www.wojskaspecjalne.mil.pl )
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 50/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji przez Jednostkę Wojskową Komandosów
 
1. Jednostka Wojskowa Komandosów w Lublińcu przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:

1) Polskiego Samodzielnego Batalionu Specjalnego (1943-1944);
2) Batalionu Armii Krajowej „Parasol” (1944);
3) 1. Samodzielnej Kompanii „Commando” (1942-1944);
4) Batalionu Armii Krajowej „Zośka” (1942-1944);
5) Batalionu Armii Krajowej „Miotła” (1944);
6) 62. Kompanii Specjalnej „Commando” w Bolesławcu (1967-1994);
7) 1. Batalionu Szturmowego w Dziwnowie (1964-1993);
8) 1. Pułku Specjalnego Komandosów w Lublińcu (1993-2011).

2. Traci moc pkt 1. Decyzji nr 308/MON z dnia 7 września 2009 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji oraz ustanowienia dorocznego święta 1. Pułku Specjalnego Komandosów w Lublińcu.
 
  
nieoficjalna oznaka rozpoznawcza Zespołu Bojowego "B" Jednostki Wojskowej Komandosów (wersje wyjściowa i polowa)
 
  
nieoficjalna oznaka rozpoznawcza Zespołu Bojowego "C" Jednostki Wojskowej Komandosów (wersje wyjściowa i polowa)
 
DECYZJA Nr 157/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia oznaki rozpoznawczej Jednostki Wojskowej Komandosów
 
1. Wprowadza się oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, Jednostki Wojskowej Komandosów.
2. Zatwierdza się wzór oznaki, stanowiący załącznik Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do decyzji.
 
    
Od lewej: oznaka rozpoznawcza JWK na mundur wyjściowy, oznaka rozpoznawcza JWK na mundur polowy i kombinezon ćwiczebny, oznaka rozpoznawcza JWK na mundur polowy i kombinezon ćwiczebny w kamuflażu pustynnym (wzór 157/MON z 2014 roku)
 
DECYZJA Nr 132/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie ustanowienia dorocznego Święta Jednostki Wojskowej Komandosów
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196), art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 1992 r. o ustanowieniu Święta Wojska Polskiego (Dz. U. poz. 303) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 2-7 decyzji Nr 432/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 387, z 2014 r. poz. 234, z 2015 r. poz. 92 oraz z 2018 r. poz. 110), ustala się, co następuje:
 
§ 1. Ustanawia się doroczne Święto Jednostki Wojskowej Komandosów w dniu 8 października.
§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 

DECYZJA Nr 25/MON  MINISTRA OBRONY NARODOWEJ  z dnia 17 lutego 2020 r.  w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej  Jednostki Wojskowej Komandosów

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych, ustala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się odznakę pamiątkową Jednostki Wojskowej Komandosów, zwaną dalej „odznaką”.
§ 2. Zatwierdza się:

1) wzór odznaki określony w załączniku Nr 1;
2) wzór legitymacji odznaki określony w załączniku Nr 2.

§ 3. Nadaje się regulamin odznaki określony w załączniku Nr 3.
§ 4. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ
JEDNOSTKI WOJSKOWEJ KOMANDOSÓW ==w y c i ą g==

2. Odznaka, o wymiarach 35x45 mm, przedstawia nóż wojsk specjalnych skierowany ostrzem ku górze. Nad nim rozwinięta jest czasza spadochronu, stanowiącego środek przerzutu powietrzno-desantowego. Po prawej i lewej stronie noża znajdują się stylizowane skrzydła z odznaki skoczka spadochronowego, a u podstawy odznaki liście dębu. Nóż oznacza gotowość do walki i przelania krwi, a skrzydła nawiązują do historycznego rodowodu JWK i więzi z pokoleniami spadochroniarzy zwiadowców. Liście dębowe u podstawy odznaki symbolizują odwagę, siłę, dzielność i odporność na przeciwności losu. Cała odznaka jest wykonana z metalu barwy srebrzystej, którego elementy wypukłe są polerowane. Odznaka nawiązuje do odznaki pamiątkowej 1. Pułku Specjalnego Komandosów.

 
STRUKTURA
 
 - dowództwo i sztab JWK
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk Ryszard Pietras (30.IX.2011 – 04.IX.2012) poprzednio Dowódca 1.psk
 - cz. p.o. ppłk Sławomir Drumowicz (04.IX.2012 - 26.XI.2012)
 - płk Wiesław Kukuła (26.XI.2012 - 28.X.2016)
 - płk Michał Strzelecki (28.X.2016 - 14.V.2021)
 - cz. p.o. ppłk Wojciech Danisiewicz (14.V.2021 - 10.I.2022)
 - płk Wojciech Danisiewicz (10.I.2022 - 11.XII.2023)
 - płk Marcin Suszko (11.XII.2023 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Dowództwo Wojsk Specjalnych (30.IX.2011 - 31.XII.2013)
Dowództwo Sił Specjalnych (1.I.2014 - 10.I.2014)
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (10.I.2014 - VIII.2015)
Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych (VIII.2015 - obecnie)
 
 © Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.pl objęte są prawami autorskimi.

Please publish modules in offcanvas position.