Uchwała Nr 8/III/2011

Senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych

imienia generała Tadeusza Kościuszki

z dnia 24 marca 2011 r.

 

w sprawie: wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku „Zarządzanie” w roku akademickim 2012/2013
 
Działając na podstawie art. 169 ust. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.) Senat Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, zwraca się z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia w Uczelni w roku akademickim 2012/2013 na zasadach określonych w załączniku do niniejszej uchwały.
 
 

PRZEWODNICZĄCY SENATU

(-) płk prof. dr hab. Mariusz WIATR

 

Załącznik do Uchwały Senatu
Nr 8/III/2011 z dnia 24 marca 2011 roku

 

Warunki i tryb
przyjmowania kandydatów na żołnierzy zawodowych
na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia
na kierunek „Zarządzanie” w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych
w roku akademickim 2012/2013

I. WARUNKI FORMALNE

1. O przyjęcie na studia w WSOWL w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego może ubiegać się osoba spełniająca określone w art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych warunki:
— niekarana sądownie,
— posiadająca obywatelstwo polskie,
— posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej,
— w wieku co najmniej osiemnaście lat,
— posiadająca świadectwo dojrzałości (dopuszcza się możliwość przyjęcia wniosku od kandydata, który nie złożył egzaminu dojrzałości, warunkiem dopuszczenia do egzaminów wstępnych jest przedłożenie komisji rekrutacyjnej świadectwa dojrzałości w dniu egzaminów wstępnych).
 
2. Korpusy i grupy osobowe oraz limity przyjęć ustala Minister Obrony Narodowej.
 
3. Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego Rektor — Komendant powołuje Wydziałową Komisję Rekrutacyjną oraz Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną.
 
4. Do 31 marca 2012 r. osoba ubiegająca się o przyjęcie do Uczelni ma obowiązek:
dokonać rejestracji na stronie internetowej Uczelni,
dostarczyć do Wyższej Szkoły Oficerskiej (osobiście lub za pośrednictwem poczty) :
— wniosek do Rektora — Komendanta o przyjęcie na studia wraz z kwestionariuszem o powołanie do służby kandydackiej (do pobrania ze strony internetowej Uczelni),
a także:
a. życiorys,
b. świadectwo dojrzałości (dotyczy osób, które zdawały egzamin dojrzałości),
c. skrócony odpis aktu urodzenia,
 
Uwaga: Niespełnienie powyższych warunków skutkuje nierozpatrywaniem kandydatury w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.

5. Po dokonaniu rejestracji elektronicznej i złożeniu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami,

o których mowa w pkt 4, uczelnia powiadamia wojskowego komendanta uzupełnień

o złożeniu przez osobę wniosku. Wojskowy Komendant Uzupełnień kieruje osobę ubiegającą

się o przyjęcie do WSOWL — do wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności

fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz do wojskowej pracowni

psychologicznej w celu wydania orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań do

pełnienia zawodowej służby wojskowej.

6. Wojskowy komendant uzupełnień po otrzymaniu orzeczeń lekarskich, o których mowa w pkt 5,

przesyła je do Rektora — Komendanta uczelni.

II. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

1. O terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (etapu II i III) kandydaci zostaną

poinformowani co najmniej 14 dni przed terminem postępowania rekrutacyjnego.

2. Przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego, najpóźniej w dniu stawiennictwa na

egzamin kandydat ma obowiązek przedstawić następujące dokumenty:

a) świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis), o ile nie zostało dostarczone wraz

z wnioskiem,

b) aktualną informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (tzw. zaświadczenie

o niekaralności — w oryginale). Dokument uważa się za ważny miesiąc od dnia

wystawienia,

c) potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych (opłata powinna być

wniesiona co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego),

d) kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Polski

składa dodatkowo zaświadczenie wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na

miejsce zamieszkania kandydata nostryfikujące równoważność świadectwa uzyskanego za

granicą z polskim świadectwem dojrzałości oraz tłumaczenie świadectwa dojrzałości

potwierdzone przez tłumacza przysięgłego,

e) inne dokumenty (poświadczenia), które mogą być rozpatrywane w trakcie rozmowy

kwalifikacyjnej, np.: certyfikaty znajomości języków obcych, świadectwa instruktorskie,

tytuł skoczka spadochronowego, dyplomy, prawo jazdy.

3. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego ustala przewodniczący Wydziałowej Komisji

Rekrutacyjnej. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje trzy etapy:

5. Po dokonaniu rejestracji elektronicznej i złożeniu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami,

o których mowa w pkt 4, uczelnia powiadamia wojskowego komendanta uzupełnień

o złożeniu przez osobę wniosku. Wojskowy Komendant Uzupełnień kieruje osobę ubiegającą

się o przyjęcie do WSOWL — do wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności

fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz do wojskowej pracowni

psychologicznej w celu wydania orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań do

pełnienia zawodowej służby wojskowej.

6. Wojskowy komendant uzupełnień po otrzymaniu orzeczeń lekarskich, o których mowa w pkt 5,

przesyła je do Rektora — Komendanta uczelni.

II. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

1. O terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (etapu II i III) kandydaci zostaną

poinformowani co najmniej 14 dni przed terminem postępowania rekrutacyjnego.

2. Przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego, najpóźniej w dniu stawiennictwa na

egzamin kandydat ma obowiązek przedstawić następujące dokumenty:

a) świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis), o ile nie zostało dostarczone wraz

z wnioskiem,

b) aktualną informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (tzw. zaświadczenie

o niekaralności — w oryginale). Dokument uważa się za ważny miesiąc od dnia

wystawienia,

c) potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych (opłata powinna być

wniesiona co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego),

d) kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Polski

składa dodatkowo zaświadczenie wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na

miejsce zamieszkania kandydata nostryfikujące równoważność świadectwa uzyskanego za

granicą z polskim świadectwem dojrzałości oraz tłumaczenie świadectwa dojrzałości

potwierdzone przez tłumacza przysięgłego,

e) inne dokumenty (poświadczenia), które mogą być rozpatrywane w trakcie rozmowy

kwalifikacyjnej, np.: certyfikaty znajomości języków obcych, świadectwa instruktorskie,

tytuł skoczka spadochronowego, dyplomy, prawo jazdy.

3. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego ustala przewodniczący Wydziałowej Komisji

Rekrutacyjnej. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje trzy etapy:

5. Po dokonaniu rejestracji elektronicznej i złożeniu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami,

o których mowa w pkt 4, uczelnia powiadamia wojskowego komendanta uzupełnień

o złożeniu przez osobę wniosku. Wojskowy Komendant Uzupełnień kieruje osobę ubiegającą

się o przyjęcie do WSOWL — do wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności

fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz do wojskowej pracowni

psychologicznej w celu wydania orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań do

pełnienia zawodowej służby wojskowej.

6. Wojskowy komendant uzupełnień po otrzymaniu orzeczeń lekarskich, o których mowa w pkt 5,

przesyła je do Rektora — Komendanta uczelni.

II. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

1. O terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (etapu II i III) kandydaci zostaną

poinformowani co najmniej 14 dni przed terminem postępowania rekrutacyjnego.

2. Przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego, najpóźniej w dniu stawiennictwa na

egzamin kandydat ma obowiązek przedstawić następujące dokumenty:

a) świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis), o ile nie zostało dostarczone wraz

z wnioskiem,

b) aktualną informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (tzw. zaświadczenie

o niekaralności — w oryginale). Dokument uważa się za ważny miesiąc od dnia

wystawienia,

c) potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych (opłata powinna być

wniesiona co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego),

d) kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Polski

składa dodatkowo zaświadczenie wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na

miejsce zamieszkania kandydata nostryfikujące równoważność świadectwa uzyskanego za

granicą z polskim świadectwem dojrzałości oraz tłumaczenie świadectwa dojrzałości

potwierdzone przez tłumacza przysięgłego,

e) inne dokumenty (poświadczenia), które mogą być rozpatrywane w trakcie rozmowy

kwalifikacyjnej, np.: certyfikaty znajomości języków obcych, świadectwa instruktorskie,

tytuł skoczka spadochronowego, dyplomy, prawo jazdy.

3. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego ustala przewodniczący Wydziałowej Komisji

Rekrutacyjnej. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje trzy etapy:

 

5. Po dokonaniu rejestracji elektronicznej i złożeniu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami,

o których mowa w pkt 4, uczelnia powiadamia wojskowego komendanta uzupełnień

o złożeniu przez osobę wniosku. Wojskowy Komendant Uzupełnień kieruje osobę ubiegającą

się o przyjęcie do WSOWL — do wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności

fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz do wojskowej pracowni

psychologicznej w celu wydania orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań do

pełnienia zawodowej służby wojskowej.

6. Wojskowy komendant uzupełnień po otrzymaniu orzeczeń lekarskich, o których mowa w pkt 5,

przesyła je do Rektora — Komendanta uczelni.

5. Po dokonaniu rejestracji elektronicznej i złożeniu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami,

o których mowa w pkt 4, uczelnia powiadamia wojskowego komendanta uzupełnień

o złożeniu przez osobę wniosku. Wojskowy Komendant Uzupełnień kieruje osobę ubiegającą

się o przyjęcie do WSOWL — do wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności

fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz do wojskowej pracowni

psychologicznej w celu wydania orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań do

pełnienia zawodowej służby wojskowej.

6. Wojskowy komendant uzupełnień po otrzymaniu orzeczeń lekarskich, o których mowa w pkt 5,

przesyła je do Rektora — Komendanta uczelni. 

5. Po dokonaniu rejestracji elektronicznej i złożeniu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w pkt 4, uczelnia powiadamia wojskowego komendanta uzupełnień o złożeniu przez osobę wniosku. Wojskowy Komendant Uzupełnień kieruje osobę ubiegającą się o przyjęcie do WSOWL — do wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz do wojskowej pracowni psychologicznej w celu wydania orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań do pełnienia zawodowej służby wojskowej.
 
6. Wojskowy komendant uzupełnień po otrzymaniu orzeczeń lekarskich, o których mowa w pkt 5, przesyła je do Rektora — Komendanta uczelni.
 
II. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
 
1. O terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (etapu II i III) kandydaci zostaną poinformowani co najmniej 14 dni przed terminem postępowania rekrutacyjnego.
 
2. Przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego, najpóźniej w dniu stawiennictwa na egzamin kandydat ma obowiązek przedstawić następujące dokumenty:
a) świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis), o ile nie zostało dostarczone wraz z wnioskiem,
b) aktualną informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego (tzw. zaświadczenie o niekaralności — w oryginale). Dokument uważa się za ważny miesiąc od dnia wystawienia,
c) potwierdzenie dokonania opłaty z tytułu egzaminów wstępnych (opłata powinna być wniesiona co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego),
d) kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Polski składa dodatkowo zaświadczenie wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata nostryfikujące równoważność świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości oraz tłumaczenie świadectwa dojrzałości potwierdzone przez tłumacza przysięgłego,
e) inne dokumenty (poświadczenia), które mogą być rozpatrywane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, np.: certyfikaty znajomości języków obcych, świadectwa instruktorskie, tytuł skoczka spadochronowego, dyplomy, prawo jazdy.
 
3. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego ustala przewodniczący Wydziałowej Komisji
Rekrutacyjnej. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje trzy etapy:
  
ETAP I postępowanie wstępne
Postępowanie wstępne obejmuje analizę dokumentów związanych z postępowaniem.
Uwaga:
Kandydat(ka) nie zostanie zakwalifikowany(-a) do egzaminów w przypadku:
a) braku lub negatywnego orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej bądź wojskowej pracowni psychologicznej, w dniu egzaminu,
b) zamieszczenia nieprawdziwych informacji w rejestracji elektronicznej,
c) niedostarczenia dokumentów określonych w pkt II 2 a-d.
 
ETAP II postępowanie kwalifikacyjne
Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter analizy wyników na świadectwie dojrzałości, polega na określeniu punktów wniesionych z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym. Podstawę przyjęcia, z uwzględnieniem limitów miejsc, stanowią punkty kwalifikacyjne obejmujące:
— wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów:
matematyka lub fizyka, lub chemia, lub informatyka, język angielski
— test z języka angielskiego dla kandydatów, którzy nie zdawali go na egzaminie maturalnym, (podstawą do naliczenia punktów za język są wyniki testu znajomości języka angielskiego),
— pozytywne zaliczenie testu sprawności fizycznej,
— pozytywne zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej.
 
1. Zasady naliczania punktów kwalifikacyjnych
 
A. Dla kandydatów z nową maturą:
 
a) analiza świadectw dojrzałości polegająca na określeniu „punktów wniesionych” z dwóch przedmiotów objętych zewnętrznym egzaminem maturalnym (wyłącznie wyniki części pisemnej)1:
— z matematyki (lub fizyki, lub informatyki, lub chemii),
— z języka angielskiego.
Sumowanie punktów przy określeniu „punktów wniesionych” odbywa się według zasady:
dla przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym wynik procentowy jest równy liczbie punktów wniesionych, dla przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym wynik procentowy
mnoży się przez 0,4.
 
Uwaga:
- kandydaci zdający na maturze więcej niż jeden ze wskazanych powyżej przedmiotów określają, który przedmiot uwzględnić w postępowaniu rekrutacyjnym,
- jeżeli kandydat na świadectwie dojrzałości w części pisemnej, z przedmiotu wymienionego w pkt 1.1, posiada wynik z poziomu rozszerzonego i podstawowego, podstawą naliczenia „punktów wniesionych” za ten przedmiot jest wynik dający większą liczbę „punktów wniesionych”,
- jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym był zwolniony ze zdawania określonego przedmiotu, to otrzymuje za ten przedmiot maksymalną liczbę „punktów wniesionych”,
- kandydatowi — absolwentowi klasy dwujęzycznej zdającemu na egzaminie maturalnym określony przedmiot w języku polskim i angielskim, podstawą naliczenia „punktów wniesionych” jest wynik dający większą liczbę „punktów wniesionych”,
- kandydat otrzymuje maksymalną liczbę „punktów wniesionych” za język angielski, jeśli spełnia co najmniej jeden z warunków,
— jest laureatem stopnia centralnego olimpiady z języka angielskiego,
— jest absolwentem klasy dwujęzycznej z wykładowym językiem angielskim,
 
b) test znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego:
- egzamin z języka angielskiego odbywa się na poziomie B1 (Common European Framework),
- egzamin składa się z testu wielokrotnego wyboru i obejmuje ocenę znajomości języka angielskiego kandydata w zakresie materiału leksykalno-gramatycznego,
- test zawiera 100 pytań z czterema wariantami odpowiedzi. Zadaniem egzaminowanego jest wskazanie poprawnej odpowiedzi. Za prawidłowe rozwiązanie testu można uzyskać w sumie 100 punktów (po 1 punkcie za poprawnie udzieloną odpowiedź),
- czas przeprowadzenia egzaminu – 120 minut,
- warunkiem zaliczenia egzaminu z języka angielskiego jest uzyskanie co najmniej 60 punktów. Poniżej wskazanej punktacji kandydat uzyskuje 0 punktów,
 
c) test sprawności fizycznej, który zawiera elementy sprawdzające siłę, szybkość i wytrzymałość kandydata, obejmuje następujące konkurencje:
- dla mężczyzn:
bieg na dystansie 1000 m,
bieg 10×10 m,
podciąganie (siłowe) na drążku wysokim (wykonywane siłą bez dodatkowych ruchów ciała - nachwytem),
pływanie 50 m stylem dowolnym,
- dla kobiet:
bieg na dystansie 800 m,
bieg po „kopercie”,
zwis na ramionach ugiętych,
pływanie 50 m stylem dowolnym.
 
Uwaga:
Test sprawności fizycznej uważa się za pozytywnie zaliczony, jeżeli kandydat(ka) uzyska co najmniej 5 punktów z każdej konkurencji objętej sprawdzianem.
 
Z testu można uzyskać w sumie 100 punktów. Za wynik poniżej minimum w danej próby kandydat uzyskuje „0” (zero) punktów. Szczegółowy wynik punktowy ustala się na podstawie tabel 1 i 2.
 
B. Dla kandydatów z maturą międzynarodową (IB) proces kwalifikacyjny obejmuje:
 
a) analizę wyników na świadectwie dojrzałości polegającą na określeniu „punktów wniesionych” (według zasad jak dla kandydatów z nową maturą).
Zasady przeliczania oceny na punkty za przedmioty (matematyka lub fizyka, lub informatyka, lub chemia i j. angielski) zdawane na maturze międzynarodowej (IB):
— dla przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym (SL )
6, 7 - 100 pkt,
5 - 70 pkt,
4 - 60 pkt,
3 - 50 pkt,
2 - 40 pkt,
sumowanie punktów przy określeniu „punktów wniesionych” odbywa się według zasady — sumę uzyskanych punktów mnoży się przez 0,4,
— dla przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym (HL) suma uzyskanych
punktów jest równa liczbie punktów wniesionych:
6, 7 - 100 pkt,
5 - 70 pkt,
4 - 60 pkt,
3 - 50 pkt,
2 - 40 pkt
 
Uwaga:
Kandydat za język angielski otrzymuje maksymalną liczbę „punktów wniesionych”, jeżeli
egzamin maturalny zdawany był w języku angielskim,
b) test znajomości języka angielskiego (według zasad jak dla maturzystów z nową maturą),
c) test sprawności fizycznej – jak dla maturzystów z nową maturą.
 
C. Dla kandydatów ze starą maturą oraz posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą proces kwalifikacyjny obejmuje:
 
a) dokonuje się przeliczenia oceny na świadectwie maturalnym2 z matematyki lub fizyki, lub chemii, lub informatyki i języka angielskiego objętych egzaminem maturalnym (wyłącznie wyniki części pisemnej) według następujących zasad:
ocena celująca - 100 pkt,
ocena bardzo dobra - 70 pkt,
ocena dobra - 50 pkt,
ocena dostateczna - 30 pkt,
ocena dopuszczająca - 0 pkt,
b) test znajomości języka angielskiego (według zasad jak dla maturzystów z nową maturą),
c) test sprawności fizycznej (według zasad jak dla maturzystów z nową maturą).
 
2. Laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych stopnia centralnego ubiegającym się o przyjęcie na studia w WSOWL — w procesie rekrutacji zalicza się maksymalną ilość punktów (tj. 100)3 za przedmiot:
matematyka Olimpiady Matematycznej,
fizyka Olimpiady Fizycznej,
informatyka Olimpiady Informatycznej,
chemia Olimpiady Chemicznej,
język angielski — Olimpiady Języka Angielskiego.
 
ETAP III postępowanie końcowe polegające na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej i określeniu listy osób zakwalifikowanych
 
1. Do rozmów kwalifikacyjnych przystępują wszyscy kandydaci, którzy pozytywnie przejdą etapy I i II.
 
2. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja Rekrutacyjna. Rozmowa kwalifikacyjna ma charakter oceniający predyspozycje kandydata do kształcenia w uczelni wojskowej oraz predyspozycje do pełnienia zawodowej służby wojskowej w danym korpusie osobowym (grupie osobowej), jak również motywację do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja ocenia zainteresowania kandydata, a także inne dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia przydatne podczas nauki i służby wojskowej. Na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej komisja przyznaje kandydatowi od 0 do 10 punktów.
Rozmowę kwalifikacyjną uważa się za pozytywnie zaliczoną, jeżeli kandydat(ka) uzyska minimum 1 punkt.
 
3. Punkty kwalifikacyjne uzyskane przez kandydata(kę) w II etapie dodaje się do liczby punktów uzyskanych w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. Całość postępowania rekrutacyjnego realizowana jest w oparciu o skalę punktową przedstawioną w tabeli.
 
ETAP WYSZCZEGÓLNIENIE
MAKSYMALNA
ILOŚĆ PUNKTÓW
KWALIFIKACYJNYCH
II ETAP Matematyka (fizyka, informatyka, chemia) 100
Język angielski (wynik egzaminu maturalnego bądź testu) 100
Test sprawności fizycznej 100
III ETAP Rozmowa kwalifikacyjna 10
RAZEM 310
 
5. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia (zakwalifikowania do uczelni), bądź nieprzyjęcia  (niezakwalifikowania do uczelni) podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna (WKR), która sporządza listę rankingową według ilości uzyskanych przez kandydatów punktów kwalifikacyjnych. O zakwalifikowaniu do WSOWL decyduje miejsce na liście rankingowej w oparciu o limit miejsc określony przez Ministra Obrony Narodowej.
 
6. Podział do poszczególnych grup osobowych (specjalności) nastąpi po I semestrze, na podstawie deklaracji podchorążych oraz wyników kształcenia.
 
7. Osoby przyjęte na studia powinny dostarczyć w terminie 14 dni od otrzymania decyzji o przyjęciu do Uczelni:
— kserokopię dowodu osobistego,
— trzy aktualne zdjęcia legitymacyjne oraz jedno kolorowe zdjęcie legitymacyjne w formie elektronicznej.
 
8. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów — o przyjęciu na studia i zakwalifikowaniu kandydata w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego decyduje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, biorąc pod uwagę wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
 
9. Wyniki postępowania rekrutacyjnego ogłasza się w terminie do 7 dni od zakończenia procesu rekrutacji na stronie internetowej Uczelni, podając imienną listę kandydatów przyjętych na studia i zakwalifikowanych w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego oraz listę rezerwową.
 
10. Od decyzji WKR kandydatowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji. Odwołania wniesione po upływie 14 dni nie będą rozpatrywane.
 
11. Decyzję w sprawie odwołania podejmuje Rektor — Komendant po rozpatrzeniu wniosku przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną. Decyzja Rektora — Komendanta jest ostateczna.
 
12. Z osobą przyjętą na studia i powołaną do służby kandydackiej, w dniu stawiennictwa w Uczelni, Rektor — Komendant podpisuje umowę (o której mowa w art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2003 r., o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych) dla żołnierza pełniącego służbę kandydacką określającą warunki zwrotu poniesionych kosztów na jej utrzymanie i naukę w przypadku:
— zwolnienia ze służby kandydackiej na podstawie art. 134 ust.1 pkt 1 i 2 oraz 4-9,
— niestawienia się do zawodowej służby wojskowej lub niepodpisania kontraktu na pełnienie służby kontraktowej,
— zwolnienia z zawodowej służby wojskowej w okresie dwa razy dłuższym od czasu trwania nauki, na podstawie art. 111 pkt 1, 4, 6-7, 9 lit. a i pkt 11-16 oraz art. 112 ust. 1 pkt 1, w wysokości proporcjonalnej do czasu służby po zakończeniu nauki.
Uwaga:
Niepodpisanie umowy jest traktowane, jako rezygnacja ze służby kandydackiej w WSOWL.
 
13. Osoba, która nie została zakwalifikowana na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może ubiegać się o przyjęcie na cywilne stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie w WSOWL na zasadach określonych dla danego kierunku studiów.
 
Załączniki — tabele wyników egzaminu z WF
 
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Tabela 1
 
TABELA WYNIKÓW EGZAMINU WSTĘPNEGO DO WSOWL (mężczyźni)
Bieg 1000 m Punkty 10x10 Punkty
Podciąganie
na drążku
Punkty Pływanie 50 m Punkty
3,40 5            
3,39            
3,38            
3,37            
3,36            
3,35            
3,34 10            
3,33            
3,32            
3,31            
3,30            
3,29            
3,28         60,0 5
3,27         59,0
3,26 30,6 5     58,0
3,25 15 30,5     57,0
3,24 30,4     56,0
3,23 30,3     55,0
3,22 30,2     54,0
3,21 30,1     53,0 10
3,20 30,0     52,0
3,19 29,9     51,0
3,18 29,8     50,0
3,17 29,7     49,0
3,16 29,6     48,0
3,15 20 29,5 10     47,0
3,14 29,4 6 5 46,0 15
3,13 29,3 7 45,0
3,12 29,2 8 44,0
3,11 29,1 9 10 43,0
3,10 29,0 10 42,0
3,09 28,9 11 41,0
3,08 28,8 12 15 40,0 20
3,07 28,7 13 39,0
3,06 28,6 14 38,0
3,05 25 28,5 15 15 20 37,0
3,04 28,4 16 36,0
3,03 28,3 17 35,0 25
3,02 28,2 18 25 34,0
3,01 28,1 19 33,0
3,00 28,0 20 32,0
poniżej 3,00 30     powyżej 20 30    

 

Tabela 2
 
TABELA WYNIKÓW EGZAMINU WSTĘPNEGO DO WSOWL (kobiety)
Bieg 800m Punkty
Bieg po
kopercie
Punkty
Zwis na
ramionach
ugiętych
Punkty Pływanie 50m Punkty
3,40 5     10 5    
3,39     11    
3,38     12    
3,37     13    
3,36     14    
3,35     15    
3,34 10     16 10    
3,33     17    
3,32     18    
3,31     19    
3,30     20    
3,29     21    
3,28     22    
3,27     23 15    
3,26     24    
3,25 15 27,5 5 25 65,0 5
3,24 27,4 26 64,0
3,23 27,3 27 63,0
3,22 27,2 28 62,0
3,21 27,1 29 61,0
3,20 27,0 30 60,0 10
3,19 26,9 31 59,0
3,18 26,8 32 20 58,0
3,17 26,7 33 57,0
3,16 26,6 34 56,0
3,15 20 26,5 10 35 55,0
3,14 26,4 36 54,0 15
3,13 26,3 37 53,0
3,12 26,2 38 52,0
3,11 26,1 39 51,0
3,10 26,0 40 50,0
3,09 25,9 41 49,0
3,08 25,8 42 25 48,0 20
3,07 25,7 43 47,0
3,06 25,6 44 46,0
3,05 25 25,5 15 45 45,0
3,04 25,4 46 44,0
3,03 25,3 47 43,0 25
3,02 25,2 48 42,0
3,01 25,1 49 41,0
3,00 25,0 50 40,0
poniżej 3,00 30     powyżej 50 30    

 

OPIS ĆWICZEŃ
 
Marszobieg na 800/1000 m prowadzi się w stroju sportowym na bieżni lekkoatletycznej, drodze lub ternie o równej i twardej nawierzchni (o równej sumie spadków i wzniesień terenowych).
Sposób prowadzenia: seriami (grupami) na czas, grupa powinna liczyć do 15 osób. Na komendę „Start” lub sygnał grupa rozpoczyna bieg. Czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety.
 
Podciąganie się na drążku — minimalna wysokość drążka wysokiego do wykonania ćwiczenia 220 cm. Na komendę „Gotów” kontrolowana osoba wykonuje zwis nachwytem o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych — pozycja wyjściowa. Na komendę „Ćwicz” podciąga się tak, aby broda znalazła się powyżej prężnika drążka wysokiego i wraca do pozycji wyjściowej, następnie ponawia ćwiczenie. Oceniający (kontrolujący) głośno podaje ilość zaliczonych podciągnięć. Jeżeli kontrolowany nie wykona ćwiczenia zgodnie z opisem np.: „nie podciągnie się do wymaganej pozycji lub nie wróci do zwisu o ramionach wyprostowanych w stawach łokciowych” oceniający (kontrolujący) powtarza ostatnią liczbę zaliczonych podciągnięć.
 
Bieg wahadłowy 10×10 na komendę „Start” (sygnał dźwiękowy) kontrolowany rozpoczyna bieg w kierunku przeciwległej chorągiewki, obiega ją, wraca do chorągiewki na linii startu, obiega ją i pokonuje tę trasę pięciokrotnie. Czas mierzy się z dokładnością do 0,1 sekundy, od sygnału startu do momentu przekroczenia linii mety. Do ćwiczenia wykorzystujemy „chorągiewki” o parametrach: wysokość co najmniej 160 cm, średnica podstawy nieprzekraczająca 30 cm i wadze do 3,5 kg. Przewrócenie „chorągiewki”  powoduje powtórzenie próby (próbę można powtórzyć jednokrotnie).
 
Bieg zygzakiem „koperta” — przeprowadza się w miejscu, gdzie na podłożu oznacza się kredą lub farbą punkty prostokąta ABCD o bokach 3×5 m i środek przekątnych E, jak również strzałki wskazujące trasę biegu. Na punktach ustawia się „chorągiewki” o parametrach: wysokość co najmniej 160 cm, średnica podstawy nieprzekraczająca 30 cm i wadze do 3,5 kg.
Sposób prowadzenia: na komendę „Start” (sygnał dźwiękowy) kontrolowany rozpoczyna bieg zgodny z oznaczonym kierunkiem, omijając „chorągiewki” od strony zewnętrznej. Trasę przebiega trzykrotnie. Po każdym okrążeniu oceniający (kontrolujący) informuje o liczbie powtórzeń, np.: ”jeszcze dwa razy”, „jeszcze raz”. Przewrócenie „chorągiewki” powoduje powtórzenie próby (próbę można powtórzyć jednokrotnie).
 
Pływanie 50 m stylem dowolnym na czas — na długi sygnał dźwiękowy, kontrolowany wchodzi na słupek startowy. Na komendę „na miejsca”, zajmuje miejsce przy przedniej krawędzi słupka przyjmując pozycję dogodną do startu. Na krótki sygnał dźwiękowy wykonuje skok startowy (skacze na głowę) i pokonuje dystans 50 m stylem dowolnym (nie sposobem dowolnym) na czas. Dotknięcie nogą dna lub chwyt za linę torową powoduje niezaliczenie próby. Niedozwolony jest start z wody lub skok na nogi. Czas mierzy się z dokładnością 1 sek. od krótkiego sygnału (startowego) do dotknięcia ściany.
 
Zwis na ramionach ugiętych na czas — drążek umocowany na wysokości dosiężnej. Zadanie polega na jak najdłuższym utrzymaniu się w zwisie na drążku o kończynach górnych ugiętych w stawach łokciowych. Kontrolowana osoba chwyta drążek nachwytem (palce skierowane w górę, kciuki w dół) na szerokość barków tak, aby broda znalazła się powyżej drążka oraz odrywa stopy od podłoża. Próba rozpoczyna się od chwili, kiedy kontrolowana osoba wykona samodzielnie prawidłowy zwis i kończy się z  chwilą, kiedy broda znajdzie się poniżej drążka. Czas mierzy się z dokładnością do 1 sek. Próbę wykonuje się jednorazowo.