decyzja nr 301

DECYZJA Nr 301/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 sierpnia 2011 r.
 
w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2012 r.
 
Na podstawie § 1 pkt 9 lit. a i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w celu zorganizowania i przeprowadzenia rekrutacji do uczelni wojskowych w 2012 r., ustala się, co następuje:
 
1. W 2012 r. nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów prowadzą następujące uczelnie wojskowe, zwane dalej "uczelniami":
1) Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu;
2) Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie.
 
2. Nabór na szkolenie wojskowe w uczelni przeprowadzi się spośród:
1) absolwentów uczelni posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, niebędących żołnierzami zawodowymi;
2) podoficerów zawodowych posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunkach i w specjalnościach przydatnych w określonym korpusie osobowym, albo posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych i kwalifikacje oraz doświadczenie w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym,
3) absolwentów krajowych uczelni medycznych.
 
3. Limit miejsc na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów przygotowujące do pełnienia służby w określonych korpusach (grupach osobowych) określa załącznik.
 
4. Osoby, o których mowa w pkt 2 ppkt 1 oraz ppkt 3, ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelni składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego wojskowego komendanta uzupełnień w następujących terminach:
1) do 30 września 2011 r. na 8,5-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupach osobowych: obsługi prawnej, ekonomiczno-finansowej, wywiadu wojskowego, orkiestr i zespołów estradowych,
2) do 31 stycznia 2012 r. na 3-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w korpusach osobowych: medycznym i duszpasterstwa,
3) do 15 maja 2012 r.:
a) na 12-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej służby wojskowej w grupach osobowych: eksploatacji systemów łączności, ogólnowychowawczej, radiotechnicznej,
b) na 24-miesięczne szkolenie przygotowujące do zawodowej słuzby wojskowej w grupie osobowej pilotów.
 
5. Tryb składania wniosków osób wymienionych w pkt 4 ppkt 1 nie dotyczy kandydatów w grupie osobowej wywiadu wojskowego, osoby te składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Szefa Służby Wywiadu Wojskowego.
 
6. Osoby, o których mowa w pkt 2 ppkt 2, ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelni składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr w terminie do 10 listopada 2011 r.
 
7. Dopuszcza się możliwość składania wniosków przez osoby, które w dniu składania wniosku nie uzyskały tytułu zawodowego. Warunkiem dopuszczenia ich do egzaminów wstępnych jest przedłożenie komisji rekrutacyjnej dyplomu ukończenia studiów wyższych (zaświadczenia wydanego przez uczelnię o zdanym egzaminie kończącym studia wyższe), najpóźniej w dniu rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego w uczelni.
 
8. Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego monitoruje przygotowanie uczelni oraz przebieg procesu rekrutacji w uczelniach.
 
9. Podstawę przyjęcia osób na szkolenie wojskowe w uczelni stanowią wyniki postępowania rekrutacyjnego. Osoby posiadające kwalifikacje właściwe dla danego korpusu osobowego lub ich przedstawiciele zobowiązani są do uczestnictwa w procesie postępowania rekrutacyjnego na szkolenie wojskowe.
 
10. Egzaminy ze sprawności fizycznej w ramach postępowania rekrutacyjnego dla podoficerów zawodowych realizuje się zgodnie z normami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 50a ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r., Nr 90, poz. 593, z późn. zm.).
 
11. Za przeprowadzenie naboru kandydatów na szkolenie wojskowe w uczelni w 2012 r. odpowiadają:
1) Dyrektor Departamentu Kadr - w zakresie określenia i nadzoru nad przestrzeganiem limitów przyjęć ujętych w załączniku do niniejszej decyzji;
2) Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego - w zakresie opracowania i nadzorowania przestrzegania terminów egzaminów;
3) Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, w odniesieniu do terenowych organów administracji wojskowej - w zakresie przestrzegania zasad, trybu i terminów organizacji oraz prowadzenia postępowania rekrutacyjnego;
4) rektorzy-komendanci uczelni - za prawidłowy przebieg postępowania rekrutacyjnego oraz w zakresie powołania do służby kandydackiej.
 
12. W przypadku niewykorzystania w pełni limitów miejsc w zasadniczych terminach egzaminów wstępnych dopuszcza się możliwość przeprowadzenia uzupełniającego postępowania rekrutacyjnego na szkolenie wojskowe w uczelni.
 
13. Termin przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w pkt 12, ustala rektor-komendant uczelni, informując o tym Dyrektora Departamentu Kadr oraz Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego.
 
14. Rektorzy-komendanci uczelni przesyłają Dyrektorowi Departamentu Kadr oraz Dyrektorowi Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego:
1) sprawozdanie z wyników postępowania rekrutacyjnego - w terminie do czternastu dni po dniu zakończenia tego postępowania;
2) meldunek o liczbie osób powołanych do służby kandydackiej - w terminie do siedmiu dni po zakończeniu procesu powołania.
 
15. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia podpisania.
 
 
Minister Obrony Narodowej: Tomasz Siemoniak
Załącznik 
 
ZESTAWIENIE
 
limitu miejsc na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów przygotowujące do pełnienia służby w określonych korpusach osobowych (grupach osobowych) w 2012 r.
   
WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA WOJSK LĄDOWYCH - WROCŁAW
Kod i nazwa korpusu osobowego Kod i nazwa grupy osobowej WL SP MW DGW ŻW IWSZ DP DWS DWiPO DB DIiT IWSZd SWW SKW O RAZEM Czas szkolenia
20 - Wojsk Lądowych B - pancerno-zmechanizowana 15     2   2                   19 6 mies.
 
D - rakietowa i artylerii 10                             10 6 mies.
26 - Wojsk Specjalnych A - ogólna               10               10 6 mies.
28 - Łączności i Informatyki B - eksploatacji systemów łączności 10 5 2 2   5   2     1         27 6 mies.
5 5       5         2         17 12 mies.
34 - Inżynierii Wojskowej A - saperska 5 1 1     3                   10 6 mies.
 
40 - Medyczny                         10       10 3 mies.
42 - Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego A - wywiadu wojskowego                         3     3 6 mies.
B - kontrwywiadu wojskowego                           3   3 6 mies.
44 - Żandarmerii Wojskowej A - dochodzeniowo-śledcza         2                     2 6 mies.
B - prewencji         6                     6 6 mies.
C - operacyjno-rozpoznawcza         2                     2 6 mies.
46 - Sprawiedliwości i obsługi prawnej C - obsługi prawnej             10                 10 8,5 mies.
48 - Duszpasterstwa A - teologiczna                             5 5 3 mies.
50 - Finansowy A - ekonomiczno-finansowa                   6           6 8,5 mies.
6 mies.
52 - Wychowawczy A - ogólnowychowawcza                 10             10 12 mies.
6 mies.
D - orkiestr i zespołów estradowych                 1             1 6 mies.
RAZEM W WSOWL 45 11 3 4 10 15 10 12 11 6 3 10 3 3 5

151

 
WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH - DĘBLIN
22 - Sił Powietrznych B - pilotów 10                             10 24 mies.
G - radiotechniczna   8                           8 12 mies.
G - radiotechniczna 3 10                           13 6 mies.
J- Inżynieryjno-lotnicza  3                             3 6 mies.
RAZEM W WSOSP 16 18                           34  
OGÓŁEM W UCZELNIACH WOJSKOWYCH 61 29 3 4 10 15 10 12 11 6 3 10 3 5 185  

Kształcenie 6-miesięczne przeznaczone wyłącznie dla podoficerów - posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych.

 Zastosowane skróty: WL - Wojska Lądowe, SP - Siły Powietrzne, MW - Marynarka Wojenna, DGW - Dowództwo Garnizonu Warszawa, ŻW - Żandarmeria Wojskowa, IWSZ - Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, DP - Departament Prawny, DWS - Wojska Specjalne, DWiPO - Departament Wychowania i Promocji Obronności, DB - Departament Budżetowy, DIiT - Departament Informatyki i Telekomunikacji, IWSZd - Inpektorat Wojskowej Służby Zdrowia, SWW - Służba Wywiadu Wojskowego, SKW - Służba Kontrwywiadu Wojskowego, O - Ordynariaty Polowe WP 

Please publish modules in offcanvas position.