UCHWAŁA Nr 6/2011
SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. BOHATERÓW WESTERPLATTE
z dnia 24 marca 2011 r.
 
w sprawie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjęcia kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok stacjonarnych studiów I stopnia w  Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w roku akademickim 2012/2013
 
  §1 Działając na podstawie art. 169 ust. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) Senat Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, zwraca się z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjęcia kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok studiów stacjonarnych  I stopnia w Akademii Marynarki Wojennej w roku akademickim 2012/2013 na zasadach określonych w załączniku do uchwały.
 
  §2 Niniejsza uchwała zostanie przekazana Ministrowi Obrony Narodowej w terminie do 22 kwietnia 2011 r.
 
Rektor-Komendant
Akademii Marynarki Wojennej
kontradmirał dr inż. Czesław Dyrcz
 
 
Załącznik do Uchwały Nr 6/2011
Senatu AMW z dnia 24 marca 2011 r.
 
 
WARUNKI I TRYB PRZYJĘCIA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH NA PIERWSZY ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA W AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013
 
  §1. 1. O przyjęcie na studia w Akademii Marynarki Wojennej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może ubiegać się osoba spełniająca warunki określone w art. 124 ust. 2 oraz art. 124a ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 179, poz. 51750, z późn. zm.).
 
   2. Kierunki studiów, specjalności oraz limity przyjęć ustala Minister Obrony Narodowej.
 
  §2. 1. Proces rejestracji w terminie do 31 marca obejmuje:
1) wypełnienie elektronicznego podania - ankiety dostępnej na stronie internetowej AMW;
2) dostarczenie do Akademii:
a) wniosku o przyjęcie na studia zawierającego kwestionariusz osobowy, według wzoru ustalonego w rozporządzeniu Ministra ON w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych,
b) świadectwa dojrzałości, jeśli zostało wydane przed rokiem ubiegania się o powołanie do służby kandydackiej,
c) życiorysu,
d) skróconego odpisu aktu urodzenia;
 
  2. Przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego, którego termin wyznacza Rektor, należy dostarczyć następujące dokumenty:
a) świadectwo dojrzałości,
b) informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (jej ważność upływa po trzech miesiącach od daty wystawienia),
c) potwierdzenie dokonania opłaty z tytuły egzaminów wstępnych,
d) inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności, w szczególności certyfikaty językowe, dyplomy.
 
  3. Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Polski składa dodatkowo zaświadczenie nostryfikujące, potwierdzające równoważność świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości, wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata. Wraz z zaświadczeniem jest zobowiązany złożyć oryginał świadectwa uzyskanego za granica albo jego duplikat, a także tłumaczenie dokumentu sporządzone przez tłumacza przysięgłego. 
 
  4. Osoby, które otrzymały decyzję o przyjęciu na studia, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania zobowiązane są dostarczyć dodatkowo świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. 
 
  5. Niezłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 2 a/-c/ traktowane jest jako rezygnacja z udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
  §3. 1.  W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, Rektor powołuje komisję rekrutacyjną.
 
  2. Harmonogram rekrutacji ustala Rektor. 
 
  3. O terminie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego Rektor powiadamia osoby co najmniej 14 dni przed dniem przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. 
 
  §4. 1.  Opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia (opłatę rekrutacyjną) osoba wnosi dokonując wpłaty na konto:
 
ING Bank Śląski S.A. Oddział Gdynia
65105017641000002273133260
 
Opłatę rekrutacyjną należy wnieść przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego. Jej wysokość jest określana corocznie w decyzji Rektora. Opłata nie podlega zwrotowi. .
 
  2. Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy na podstawie ocen z egzaminu maturalnego. Dodatkowo kandydaci poddawani są sprawdzianowi sprawności fizycznej i rozmowie kwalifikacyjnej. Postępowanie uzupełniane jest o test znajomości języka angielskiego, jeżeli nie był przedmiotem egzaminu maturalnego. 
 
  3. Podstawą przyjęcia na studia jest suma punktów kwalifikacyjnych uzyskanych podczas rekrutacji, którą określa się na zasadach określonych w tabeli 1.
 
TABELA 1: Zasady przyznawania punktów kwalifikacyjnych
Element rekrutacji
Sposób przyznawania
punktów kwalifikacyjnych
Maksymalna
liczba punktów
matematyka
(egzamin maturalny
z części pisemnej)
- poziom podstawowy
1% - 1 pkt
lub
- poziom rozszerzony
1% - 2pkt
100
lub
200
język angielski
(egzamin maturalny
z części pisemnej)
- poziom podstawowy
1% - 0,5 pkt
lub
- poziom rozszerzony
1% - 1 pkt
lub
- poziom dwujęzyczny
1% - 1,3 pkt
lub
test znajomości języka zgodnie z §4 pkt 2
- na poziomie A2*
lub
- na poziomie B1*
50
lub
100
lub
130
lub
50
lub
100
test sprawności
fizycznej
opisany w §7 100
rozmowa
kwalifikacyjna
opisana w §8 40
  Razem maksymalnie 470
* Zgodnie z opisem poziomów znajomości języków nowożytnych według systemu wytycznych Rady Europy dotyczących nauczania i uczenia się języków europejskich - CEF
 
  4. Postępowanie rekrutacyjne wg niniejszych zasad przeprowadza się na wszystkie kierunki studiów wojskowych. Przydział osób do poszczególnych kierunków studiów odbywa się na etapie rozmowy kwalifikacyjnej, zgodnie z wyborem dokonanym na wniosku, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 2/a/. 
 
  5. Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia wojskowe jest łączne uzyskanie przez osobę minimum 30 punktów kwalifikacyjnych ze sprawdzianu sprawności fizycznej.
 
  §5. 1.  W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia posiada na świadectwie dojrzałości wynik z matematyki lub języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, pod uwagę bierze się wynik korzystniejszy dla danej osoby. 
 
  2. Wynik matury z poszczególnych przedmiotów dla osób posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie „starej matury” ustalany jest po przeliczeniu ocen na punkty kwalifikacyjne zgodnie z tabelą 2.
 
TABELA 2: Sposób przeliczenia ocen uzyskanych w systemie "starej matury" na punkty kwalifikacyjne
Ocena   Punkty kwalifikacyjne  
skala ocen od 2 do 5 skala ocen od 1 do 6
matematyka język angielski matematyka język angielski
2 - - 40 20
3 40 20 80 40
4 120 60 120 60
5 200 100 160 80
6 - - 200 100
 
Liczba punktów kwalifikacyjnych = (P+U)/2
P - wynik matury z części pisemnej
U - wynik matury z części ustnej
 
 
  3. Jeśli osoba posiadająca świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie „starej matury” nie zdawała egzaminu maturalnego z którejkolwiek części przedmiotu (ustnej lub pisemnej), uzyskuje z niej 0 punktów, natomiast druga część zostaje pomnożona przez 2.
 
  4. Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma) uzyskują punkty kwalifikacyjne z matematyki i języka angielskiego w sposób określony w tabeli 3. 
 
TABELA 3: Sposób przyznawania punktów kwalifikacyjnych dla osób z dyplomem Matury Międzynarodowej
Punkty uzyskane na
Maturze Międzunarodowej
Punkty kwalifikacyjne
MATEMATYKA JĘZYK ANGIELSKI
Higher
Level
Subsidiary
Level
Higher
Level
Subsidiary
Level
7 200 100 130 100
6 170 85 111 85
5 140 70 91 70
4 112 56 73 56
3 84 42 55 42
2 56 28 36 28
1 28 14 18 14
 
  §6. Zgodnie z uchwałą Nr 8/2011 Senatu Akademii Marynarki Wojennej w sprawie zasad rekrutacji laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego z matematyki lub języka angielskiego otrzymują maksymalną liczbę punktów kwalifikacyjnych z tych przedmiotów (odpowiednio 200 pkt. i 130 pkt.).
 
   §7. 1. Sprawdzian sprawności fizycznej zawiera elementy sprawdzające siłę, szybkość i wytrzymałość. Obejmuje następujące konkurencje:
a/ dla mężczyzn: podciąganie na drążku, bieg na 1000 m, bieg na 100 m, pływanie na 50 m stylem dowolnym,
b/ dla kobiet: uginanie i prostowanie ramion w podporze na ławeczce, bieg na 1000 m, bieg wahadłowy 10×10m, pływanie na 50 m stylem dowolnym.
 
   2. Normy sprawności fizycznej przedstawiono w tabeli 4.
 
TABELA 4: Normy sprawności fizycznej
a. mężczyźni
Punkty
kwalifikacyjne
Podciąganie na
drążku
[liczba powtórzeń]
Bieg na 1000 m
[min.]
Bieg na 100 m
[sek.]
Pływanie na 50 m
stylem dowolnym
[sek.]
25 >12 <3,20 <13,20 <45
22 11 3,23 13,30 50
19 10 3,26 13,40 60
16 9 3,29 13,50 70
13 8 3,32 13,60 80
10 7 3,35 13,70 90
7 6 3,40 13,80 100
5 5 3,45 14,00 przepłynięcie
0 <5 >3,45 >14,00  
 
b. kobiety
Punkty
kwalifikacyjne
Uginanie
i prostowanie  ramion
w podporze
na ławeczce [pompki]
[liczba powtórzeń]
Bieg na 1000 m
[min.]
Bieg wahadłowy
10 x 10 m [sek.]
Pływanie na 50 m
stylem dowolnym
[sek.]
25 >20 <4,00 <32,00 <50
22 19 4,05 32,50 60
19 18 4,10 33,00 70
16 17 4,15 33,50 80
13 16 4,20 34,00 90
10 14 4,25 34,50 100
7 12 4,30 35,00 120
5 10 4,35 36,00 przepłynięcie
0 <10 >4,35 >36,00  
 
   3. O ogólnej liczbie punktów kwalifikacyjnych ze sprawdzianu sprawności fizycznej decyduje suma punktów przyznanych w poszczególnych konkurencjach, stwierdzona protokolarnie.
 
   §8. 1. Rozmowa kwalifikacyjna ma charakter oceniający predyspozycje osoby do kształcenia się w AMW na określonym kierunku studiów wojskowych oraz jego motywację do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej bierze się pod uwagę jej zainteresowania oraz udokumentowane, dodatkowe kwalifikacje i umiejętności, przydatne podczas studiów i służby wojskowej. Na tej podstawie przydziela się osobie liczbę punktów, której maksymalny wymiar określony został w tabeli 1.
 
   2. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza komisja rekrutacyjna.
 
  §9. 1. W przypadku uzyskania przez osoby jednakowej sumy punktów kwalifikacyjnych, komisja uznaje wagę poszczególnych elementów rekrutacji w kolejności wykazanej w tabeli 1. 
 
   2. Komisja rekrutacyjna, w terminie 14 dni od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego, wydaje i doręcza decyzję o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu osoby na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego.
 
   3. Od decyzji komisji rekrutacyjnej osobie przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia do uczelnianej komisji rekrutacyjnej na podstawie art. 169 ust. 8 ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym”. Decyzję podejmuje Rektor po rozpatrzeniu wniosku uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Decyzja Rektora jest ostateczna. 
 
   §10. Rektor podpisuje umowę z osobą ubiegającą się o przyjęcie do służby kandydackiej, określającą warunki zwrotu poniesionych kosztów na utrzymanie i naukę osoby w przypadku:
 
a/ zwolnienia ze służby kandydackiej na podstawie art. 134 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz 4-9 ustawy,
b/ niestawienia się do zawodowej służby wojskowej lub niepodpisania kontraktu na pełnienie służby kontraktowej.
 
   §11. 1. Osoba, która nie została przyjęta na studia wojskowe, może ubiegać się o przyjęcie na studia cywilne w AMW na zasadach przewidzianych dla poszczególnych kierunków studiów.
 
   2. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na cywilny kierunek studiów w AMW tożsamy z zadeklarowanym we wniosku wojskowym kierunkiem studiów, osoba nie wnosi powtórnie opłaty rekrutacyjnej.