UCHWAŁA Nr 149/III/2011 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO
 
z dnia 31 marca 2011 r.
 
w sprawie wniosku do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia do Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w roku akademickim 2012/2013
 
  §1 Działając na podstawie art. 169 ust. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) Senat Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, zwanej dalej "Akademią", zwraca się z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o ustalenie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na żołnierzy zawodowych na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia w Akademii w roku akademickim 2012/2013 na zasadach określonych w załączniku do uchwały.
 
  §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu:
gen. bryg. prof. dr hab. inż. Z. Mierczyk
 
 
Załącznik do Uchwały Senatu WAT
Nr 149/III/2011 z dnia 31 marca 2011 r.
 
WARUNKI I TRYB PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH NA PIERWSZY ROK STACJONARNYCH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA DO WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013
 
  §1. 1. O przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, zwane dalej "studiami", może ubiegać się osoba nie będąca żołnierzem 1) (kandydat lub kandydatka) spełniająca niżej wymienione warunki określone w art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 593, z późn. zm.):
1) obywatelstwo polskie;
2) jest niekarana sądownie;
3) posiada zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej;
4) wiek co najmniej 18 lat;
5) posiada świadectwo dojrzałości.
 
  2. Zdolność fizyczną i psychiczną kandydata do pełnienia zawodowej służby wojskowej orzekają wojskowej komisje lekarskie i wojskowe pracownie psychologiczne, do których kierowany jest kandydat po złożeniu wniosku, o którym mowa w §2 ust. 2 pkt 2 lit. a.
 
  3. Do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego rektor powołuje uczelnianą komisję rekrutacyjną, wydziałowe komisje rekrutacyjne, komisję do przeprowadzenia testu sprawności fizycznej, komisję do przeprowadzenia testu znajomości języka angielskiego oraz komisję do przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na żołnierzy zawodowych.
 
  4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na poszczególne kierunki studiów. Podział na specjalności dokonywany jest w trakcie studiów. Dopuszcza się możliwość wstępnego podziału na specjalności w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w §3.
 
  5. Preferowany kierunek studiów kandydat określa we wniosku o przyjęcie na studia. Kandydat ma prawo określić do trzech kierunków studiów - w przypadku nieprzyjęcia na pierwszy kierunek, kandydat jest rozpatrywany kolejno na drugim i trzecim określonym przez siebie kierunku studiów.
 
  6. Kandydat, który nie został przyjęty na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może ubiegać się o przyjęcie na studia w Akademii w trybie przewidzianym dla osób cywilnych.
 
  7. Limity miejsc na poszczególne kierunki studiów ustala Minister Obrony Narodowej.
 
  §2. 1. Rejestracja kandydatów przeprowadzana jest na szczeblu Akademii (centralnie).
 
  2. Proces rejestracji obejmuje:
1) wypełnienie, za pośrednictwem Internetu, podania-ankiety o przyjęcie na studia w terminie do 31 marca;
2) dostarczenie do Akademii w terminie do 31 marca:
a) wniosku (w formie papierowej) do rektora o przyjęcie na studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, według wzoru ustalonego w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych,
b) życiorysu,
c) skróconego odpisu aktu urodzenia;
3) wniesienie opłaty rekrutacyjnej.
 
  3. Przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego kandydat jest zobowiązany:
1) uaktualnić (za pośrednictwem Internetu) podanie-ankietę o wyniki, oceny oraz inne osiągnięcia uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej, o których mowa w §4, będące podstawą naliczenia punktów rankingowych;
2) dostarczyć do Akademii:
a) świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis wydany przez szkołę),
b) świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (nie dotyczy kandydata, który zdawał "nową maturę" w latach 2007-2012),
c) dokumenty potwierdzające osiągnięcia uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej uwzględnianie w procesie rekrutacji (dyplomy olimpiad),
d) informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego,
e) 2 aktualne fotografie (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) oraz kolorową fotografię w formie cyfrowej,
f) kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata.
 
  4. Kandydat legitymujący się świadectwem dojrzałości uzyskanym poza granicami Polski składa dodatkowo zaświadczenie nostryfikujące potwierdzające równoważność świadectwa uzyskanego za granicą z polskim świadectwem dojrzałości, wydane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata oraz tłumaczenie świadectwa dojrzałości sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 
  5. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz wysokość opłaty rekrutacyjnej ustala rektor, uwzględniając zapisy stosownych rozporządzeń wydanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
 
  6. Opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.
 
  7. O złożeniu wniosku, o którym mowa w ust.2 pkt 2 lit. a, rektor informuje wojskowego komendanta uzupełnień, którego ewidencją objęta jest osoba ubiegająca się o przyjęcia na studia.
 
  §3. 1.  Na zakres postępowania rekrutacyjnego składa się:
1) test sprawności fizycznej;
2) rozmowa kwalifikacyjna;
3) test znajomości języka angielskiego - dotyczy kandydatów, którzy nie zdawali tego przedmiotu na egzaminie maturalnym, z zastrzeżeniem §4 ust. 9;
4) analiza wyników egzaminu maturalnego, ocen ze świadectwa ukończenia szkoły i innych osiągnięć uzyskanych w szkole ponadgimnazjalnej, o których mowa w §4.
 
  2. O terminie przeprowadzenia w Akademii testu sprawności fizycznej, rozmowy kwalifikacyjnej oraz testu znajomości języka angielskiego kandydat jest powiadamiany co najmniej na 14 dni przed dniem ich przeprowadzenia.
 
  3. Test sprawności fizycznej obejmuje trzy konkurencje sportowe. Opis konkurencji oraz warunki zaliczenia testu zawiera załącznik 1.
 
  4. Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu określenie predyspozycji kandydata do studiów w Akademii oraz motywacji do pełnienia zawodowej służby wojskowej.
 
  5. Warunkiem koniecznym przyjęcia kandydata na studia do Akademii w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego są pozytywne wyniki testu sprawności fizycznej i rozmowy kwalifikacyjnej oraz uzyskanie przynajmniej 6 punktów rankingowych za język angielski obliczonych w sposób opisany w §4.
 
  6. Dla kandydatów spełniających warunek konieczny, o którym mowa w ust. 5, sporządzane są listy rankingowe dla poszczególnych kierunków studiów. O miejscu kandydata na liście rankingowej decyduje liczba naliczonych punktów rankingowych, obliczona w sposób opisany w §4. W przypadku kandydatów z taką samą liczbą punktów rankingowych o miejscu na liście rankingowej decydują: w pierwszej kolejności - wyniki testu sprawności fizycznej, w drugiej - liczba punktów rankingowych z matematyki.
 
  §4. 1.  Podstawą naliczania punktów rankingowych, z zastrzeżeniem ust. 3, są:
1) dla kandydata ze świadectwem "nowej matury" z lat 2007-2012 - wyłącznie wyniki2 części pisemnej egzaminu maturalnego z ustalonych w ust. 2 przedmiotów;
2) dla kandydata ze świadectwem "nowej matury" z roku 2006 i lat wcześniejszych oraz kandydata ze świadectwem "starej matury" - odpowiednio: wyniki części pisemnej lub oceny uzyskane w czasie egzaminu maturalnego z ustalonych w ust. 2 przedmiotów lub - w przypadku ich niezdawania na egzaminie maturalnym - oceny końcowe z tych przedmiotów uzyskane w szkole ponadgimnazjalnej.
 
  2. Ustala się następujący wykaz przedmiotów, których wyniki lub oceny uwzględniane są przy naliczaniu punktów rankingowych:
1) matematyka - maksymalnie 45 punktów rankingowych;
2) fizyka z astronomią (fizyka), chemia, geografia lub historia - maksymalnie 30 punktów rankingowych, z tym że:
chemia - na kierunku "chemia",
geografia lub historia - na kierunkach "bezpieczeństwo narodowe" i "zarządzanie",
fizyka z astronomią (fizyka) - na pozostałych kierunkach studiów;
3) język angielski - maksymalnie 15 punktów rankingowych;
4) język polski - maksymalnie 10 punktów rankingowych.
 
  3. Podstawą naliczenia punktów rankingowych za język angielski jest wynik/ocena ze świadectwa dojrzałości. W przypadku, kiedy język angielski nie był przedmiotem egzaminu maturalnego, podstawą naliczenia punktów rankingowych są wyniki testu znajomości języka angielskiego przeprowadzonego na poziomie B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). Test przeprowadzany jest w Akademii, przez komisję, o której mowa w §1 ust. 3, w terminie, o którym mowa w §3 ust. 2. Wyniki testu są punktowane w skali 0-15. Kandydat, który nie przystąpi do sprawdzianu uzyskuje za język angielski 0 punktów rankingowych.
 
  4. Dla kandydata z "nową maturą", który na świadectwie dojrzałości w części pisemnej, z przedmiotu wymienionego w ust.2, posiada wynik z poziomu rozszerzonego i podstawowego, podstawą naliczenia punktów rankingowych za ten przedmiot jest wynik dający większą liczbę punktów rankingowych.
 
  5. Na kierunkach "bezpieczeństwo narodowe" oraz "zarządzanie" podstawą naliczania punktów rankingowych z przedmiotu geografia lub historia jest wynik lub ocena dająca większą liczbę punktów rankingowych.
 
  6. Jeżeli kandydat zdawał na egzaminie maturalnym ("stara matura") określony przedmiot pisemnie i ustnie, to podstawą naliczania punktów rankingowych jest ocena wyższa.
 
  7. Jeżeli kandydat na egzaminie maturalnym był zwolniony ze zdawania określonego przedmiotu, to otrzymuje za ten przedmiot maksymalną liczbę punktów rankingowych.
 
  8. Dla kandydata - absolwenta klasy dwujęzycznej zdającego na egzaminie maturalnym określone przedmioty w języku polskim i angielskim, podstawą naliczania punktów rankingowych jest wynik dający większą liczbę punktów rankingowych.
 
  9. Kandydat otrzymuje maksymalną liczbę punktów rankingowych za język angielski, jeżeli spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
1) jest laureatem stopnia centralnego olimpiady języka angielskiego;
2) jest posiadaczem matury międzynarodowej (IB);
3) jest absolwentem klasy dwujęzycznej z wykładowym językiem angielskim;
4) był zwolniony ze zdawania języka angielskiego na egzaminie maturalnym.
 
  10. System naliczania punktów rankingowych zawiera załącznik 2.
 
  11. Maksymalne liczby punktów rankingowych (100 pkt) otrzymują laureaci oraz finaliści stopnia centralnego olimpiad, o których mowa w uchwale Nr 39/III/2009 Senatu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie określenie szczegółowych zasad przyjmowania laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na studia wyższe pierwszego stopnia w roku 2010, 2011 i 2012.
 
  §5. 1.  Decyzję w sprawie przyjęcia kandydata na określony kierunek studiów, w ramach ustalonego limitu miejsc, podejmuje wydziałowa komisja rekrutacyjna, kierując się miejscem kandydata na liście rankingowej.
 
  2. Wydziałowa komisja rekrutacyjna ustala również - z zachowaniem zasad określonych w niniejszej uchwale - listę kandydatów rezerwowych, którym uczelniana komisja rekrutacyjna proponuje przyjęcie w przypadku rezygnacji kandydatów przyjętych.
 
  3. Wynik rekrutacji ogłasza się w ciągu 7 dni od terminu zakończenia postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w §2 ust. 5.
 
  4. Do każdego kandydata wysyła się pisemną decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia.
 
  5. Kopię decyzji, o której mowa w ust. 4, przesyła się również do wojskowego komendanta uzupełnień, który wydaje osobie przyjętej na studia skierowanie do Akademii.
 
  6. Niedostarczenie w terminie określonym w harmonogramie, dokumentów o których mowa w §2 ust. 3 pkt 2 lit. a-d oraz ust. 4, tratowane jest jako rezygnacja kandydata z udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
  7. W terminie 14 dni od doręczenia decyzji, o której jest mowa w ust. 4, kandydatowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji. Odwołania wniesione po tym terminie podlegają odrzuceniu, o czym zawiadamia się kandydata. Pouczenie o trybie i terminie wniesienia odwołania zawiera decyzja, o której mowa w ust. 4.
 
  8. Decyzję w sprawie odwołania podejmuje rektor po rozpatrzeniu wniosku uczelnianej komisji rekrutacyjnej. Decyzja rektora jest ostateczna. Decyzja ta, w formie pisemnej, wysyłana jest do kandydata na wskazany przez niego adres do doręczeń.
 
  §6. 1.  Po stawieniu się do Akademii, rektor z osobą przyjęta na studia podpisuje umowę dotyczącą warunków zwrotu kosztów poniesionych przez resort obrony narodowej z tytułu odbywania przez kandydata służby kandydackiej, w przypadku przerwania studiów lub zwolnienia ze służby kandydackiej z przyczyn określonych w przepisach wojskowych oraz wydaje rozkaz personalny o powołaniu do służby kandydackiej i dostarcza go osobie.
 
  2. O stawieniu się osoby powołanej do służby kandydackiej powiadamia się wojskowego komendanta uzupełnień.
 
  3. Osoba powołana do służby kandydackiej pełni tę służbę od dnia stawienia się w Akademii.
 
  4. Osoba powołana do służby kandydackiej staje się żołnierzem w czynnej służbie wojskowej i otrzymuje tytuł podchorążego z dniem stawienia się w Akademii.
 
  5. Osoba powołana do służby kandydackiej odbywa w Akademii podstawowe szkolenie wojskowe, które kończy się złożeniem przysięgi wojskowej.
 
  6. Osoba powołana do służby kandydackiej staje się studentem Akademii z dniem immatrykulacji, po złożeniu ślubowania akademickiego.
 
 
 
Załącznik 1
 
TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ
DLA KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH DO WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ
 
Kandydaci przystępują do trzech konkurencji sportowych opisanych w "Międzynarodowym Teście Sprawności Fizycznej", w ubiorze sportowym (krótkie spodenki gimnastyczne, koszulka odsłaniająca stawy łokciowe, buty sportowe bez kolców).
 
Test obejmuje następujące konkurencje sportowe:
kobiety: test siły                          - zwis na drążku na czas,
                  test szybkości              - bieg na 50 m,
                  test wytrzymałości      - bieg na 800 m,
mężczyźni: test siły                   - podciąganie na drążku na liczbę,
                        test szybkości        - bieg na 50 m,
                        test wytrzymałości- bieg na 1000 m,
 
Kolejność zdawanych konkurencji: test siły, test szybkości, test wytrzymałości
Czas trwania testu: około dwóch godzin w ciągu jednego dnia
Opisy konkurencji:
Zwis na drążku: startująca trzyma drążek nachwytem o ramionach ugiętych. Dłonie winny znajdować się na szerokości barków. Na sygnał "start" zaczyna się próba zwisu i trwa aż do zmęczenia. Podbródek w czasie trwania testu winien znajdować się nad drążkiem. Wynikiem jest liczba wytrzymanych sekund w opisanej pozycji. Pomiar kończy się z chwilą, gdy startująca oprze brodę na drążku lub broda znajdzie się poniżej drążka.
Bieg na 50 m: na sygnał "na miejsca" startująca(y) staje nogą wykroczną przed linią startu w pozycji wysokiej. Następnie na sygnał biegnie jak najszybciej do mety. Czas mierzy się z dokładnością do 1 sekundy.
Bieg na 800 i 1000 m: na sygnał "na miejsca" startująca(y) staje przed linią startu w pozycji wysokiej. Następnie na sygnał biegnie odpowiadającym mu tempem do linii mety. Czas mierzy się z dokładnością do 1/10 sekundy. 
Podciąganie na drążku na liczbę: startujący chwyta drążek nachwytem na szerokości barków i wykonuje zwis prosty. Na sygnał zgina ręce w stawach łokciowych i podciąga ciało tak wysoko, aby broda znalazła się nad drążkiem. Po czym bez chwili odpoczynku powraca do zwisu prostego. Ćwiczenie powtarza bez przerwy tyle razy, ile może. Wynikiem jest liczba pełnych podciągnięć (broda nad drążkiem). Test zostaje przerwany, jeżeli startujący zrobi przerwę wynoszącą dwie sekundy i dłuższą. Startujący nie może wykonywać ruchów wahadłowych nóg i całego ciała - podciągnięcia wykonuje się siłą.
 
Warunki zaliczenia testu:
1.  Z każdej konkurencji kandydat otrzymuje punkty przeliczeniowe według załączonej tabeli.
2.  Wynik końcowy testu stanowi suma punktów uzyskanych z trzech konkurencji.
 
Warunkiem zaliczenia testu jest zdobycie 145 punktów przeliczeniowych.
 
TABELA PRZELICZENIOWA - KOBIETY
punkty przeliczeniowe 50 m 800 m drążek zwis
pkt s min s
100 6,2 2:08 80
99 6,3 2:09-2:10 79
98     78
97     77
96   2:11-2:12 76
95 6,4   75
94     74
93   2:13-2:14 73
92     72
91 6,5   71
90   2:15-2:16 70
89     69
88     68
87 6,6 2:17-2:18 67
86     66
85   2:19 65
84 6,7   64
83   2:20 63
82     62
81 6,8 2:21 61
80   2:22 60
79   2:23 58-59
78 6,9 2:24-2:25 56-57
77   2:26-2:27 55
76 7,0 2:28-2:29 53-54
75   2:30-2:31 51-52
74 7,1 2:32-2:33 49-50
73   2:34-2:36 47-48
72 7,2 2:37-2:40 45-46
71   2:41-2:43 43-44
70 7,3 2:44-2:47 41-42
69   2:48-2:51 40
68 7,4 2:52-2:54 39
67 7,5 2:55-2:58 38
66 7,6 2:59-3:01 36-37
65   3:02-3:05 34-35
64 7,7 3:06-3:09 33
63 7,8 3:10-3:12 32
62 7,9 3:13-3:16 30-31
61   3:17-3:19 28-29
60 8,0 3:20-3:23 26-27
59 8,1 3:24-3:27 25
58 8,2 3:28-3:30 23-24
57   3:31-3:34 22
56 8,3 3:35-3:38 20-21
55 8,4 3:39-3:41 18-19
54 8,5 3:42-3:45 16-17
53   3:46-3:48 15
52 8,6 3:49-3:52 14
51 8,7 3:53-3:55 12-13
50 8,8 3:56-3:59 11
49 8,9 4:00-4:03 9-10
48   4:04-4:06 7-8
47 9,0 4:07-4:10 5-6
46 9,1 4:11-4:13 4
45 9,2 4:14-4:17 3
44 9,3 4:18-4:21 2
43   4:22-4:24 1
42 9,4 4:25-4:28  
41 9,5 4:29-4:31  
40 9,6 4:32-4:35  
39   4:36-4:39  
38 9,7 4:40-4:43  
37 9,8 4:44-4:47  
36 9,9 4:48-4:51  
35   4:52-4:55  
34 10,0 4:56-4:59  
33 10,1 5:00-5:03  
32 10,2 5:04-5:07  
31   5:08-5:10  
30 10,3 5:11-5:14  
29 10,4 5:15-5:18  
28 10,5 5:19-5:22  
27   5:23-5:26  
26 10,6-10,8 5:27-5:30  
25   5:31-5:34  
24 10,9-11,1 5:35-5:38  
23   5:39-5:42  
22 11,2-11,4 5:43-5:46  
21   5:47-5:50  
20 11,5-11,7 5:51-5:54  
19   5:55-5:57  
18 11,8-12,0 5:58-6:00  
17   6:01-6:03  
16 12,1 6:04-6:06  
15   6:07-6:09  
14 12,2 6:10-6:12  
13   6:13-6:15  
12 12,3 6:16-6:17  
11   6:18-6:19  
10 12,4 6:20-6:21  
9   6:22-6:23  
8 12,5 6:24  
7      
6 12,6 6:25  
5      
4 12,7 6:26  
3      
2 12,8 6:27  
1 12,9 i > 6:28 i >  
 
TABELA PRZELICZENIOWA - MĘŻCZYŹNI
 
punkty przeliczeniowe 50 m 1000 m drążek
pkt s min liczba
100 5,0 2:18 26
99 5,1   25
98   2:19  
97      
96   2:20 24
95      
94   2:21  
93 5,2   23
92   2:22  
91      
90   2:23 22
89      
88 5,3 2:24  
87     21
86   2:25  
85      
84 5,4 2:26 20
83      
82   2:27  
81 5,5 2:28 19
80   2:29  
79 5,6 2:30  
78   2:31-2:32 18
77 5,7 2:33-2:34  
76   2:35-2:36 17
75 5,8 2:37-2:38  
74 5,9 2:39-2:41  
73   2:42-2:44 16
72 6,0 2:45-2:47  
71 6,1 2:48-2:50 15
70   2:51-2:52  
69 6,2 2:53-2:55  
68 6,3 2:56-2:58 14
67   2:59-3:01  
66 6,4 3:02-3:04 13
65 6,5 3:05-3:07  
64   3:08-3:10  
63 6,6 3:11-3:13 12
62 6,7 3:14-3:15  
61   3:16-3:18 11
60 6,8 3:19-3:21  
59 6,9 3:22-3:24  
58   3:25-3:27 10
57 7,0 3:28-3:30  
56   3:31-3:33 9
55 7,1 3:34-3:36  
54   3:37-3:38  
53 7,2 3:39-3:41 8
52   3:42-3:44  
51 7,3 3:45-3:47  
50 7,4 3:48-3:50 7
49 7,5 3:51-3:53  
48   3:54-3:57 6
47 7,6 3:58-3:59  
46 7,7 4:00-4:02 5
45   4:03-4:04  
44 7,8 4:05-4:07 4
43   4:08-4:10  
42 7,9 4:11-4:13  
41 8,0 4:14-4:16 3
40   4:17-4:19  
39 8,1 4:20-4:22  
38 8,2 4:23-4:25 2
37   4:26-4:27  
36 8,3 4:28-4:30  
35 8,4 4:31-4:33 1
34   4:34-4:37  
33 8,5 4:38-4:39  
32 8,6 4:40-4:42  
31   4:43-4:45  
30 8,7 4:46-4:48  
29   4:49-4:51  
28 8,8 4:52-4:53  
27 8,9 4:54-4:56  
26   4:57-4:58  
25 9,0 4:59-5:00  
24 9,1 5:01-5:02  
23   5:03-5:04  
22 9,2 5:05-5:06  
21 9,3 5:07-5:08  
20   5:09-5:10  
19 9,4 5:11-5:12  
18      
17 9,5 5:13-5:15  
16      
15   5:16-5:18  
14 9,6    
13   5:19-5:21  
12      
11 9,7 5:22-5:24  
10      
9   5:25-5:27  
8 9,8    
7   5:28-5:30  
6      
5   5:31-5:33  
4 9,9    
3   5:34-5:36  
2      
1   5:37-5:39  
0 10,0 i > 5:40 i >  
 
 
Załącznik 2
 
SYSTEM NALICZANIA PUNKTÓW RANKINGOWYCH
 
a) punkty rankingowe za przedmioty zdawane na "nowej maturze"
 
punkty rankingowe za przedmioty zdawane na poziomie podstawowym (P) i rozszerzonym (R)
wyniki maturalne z części pisemnej        
matematyka

fizyka, chemia,

historia, geografia

język angielski język polski
  P R P R P R P R
89-100 35 45 25 30 7 15 8 10
88 34 44 24 29 7 15 8 10
87 34 44 24 29 7 15 8 10
86 33 43 24 29 7 14 8 10
85 33 43 24 28 7 14 8 9
84 33 42 23 28 6 14 7 9
83 32 42 23 28 6 14 7 9
82 32 41 23 27 6 14 7 9
81 32 41 23 27 6 14 7 9
80 31 40 22 27 6 13 7 9
79 31 40 22 26 5 13 7 9
78 30 39 22 26 5 13 7 9
77 30 39 21 26 5 13 7 9
76 30 38 21 25 5 13 7 8
75 29 38 21 25 5 13 7 8
74 29 37 21 25 4 12 7 8
73 28 37 20 24 4 12 6 8
72 28 36 20 24 4 12 6 8
71 28 36 20 24 4 12 6 8
70 27 35 19 23 4 12 6 8
69 27 35 19 23 3 12 6 8
68 26 34 19 23 3 11 6 8
67 26 34 19 22 3 11 6 7
66 26 33 18 22 3 11 6 7
65 25 33 18 22 3 11 6 7
64 25 32 18 21 2 11 6 7
63 25 32 18 21 2 11 6 7
62 24 31 17 21 2 10 6 7
61 24 31 17 20 2 10 5 7
60 23 30 17 20 2 10 5 7
59 23 30 16 20 1 10 5 7
58 23 29 16 19 1 10 5 6
57 22 29 16 19 1 10 5 6
56 22 28 16 19 1 9 5 6
55 21 28 15 18 1 9 5 6
54 21 27 15 18 1 9 5 6
53 21 27 15 18 1 9 5 6
52 20 26 14 17 1 9 5 6
51 20 26 14 17 1 9 5 6
50 19 25 14 17 1 8 4 6
49 19 25 14 16 1 8 4 5
48 19 24 13 16 1 8 4 5
47 18 24 13 16 1 8 4 5
46 18 23 13 15 1 8 4 5
45 18 23 13 15 1 8 4 5
44 17 22 12 15 1 7 4 5
43 17 22 12 14 1 7 4 5
42 16 21 12 14 1 7 4 5
41 16 21 11 14 1 7 4 5
40 16 20 11 13 1 7 4 4
39 15 20 11 13 0 7 3 4
38 15 19 11 13 0 6 3 4
37 14 19 10 12 0 6 3 4
36 14 18 10 12 0 6 3 4
35 14 18 10 12 0 6 3 4
34 13 17 9 11 0 5 3 4
33 13 17 9 11 0 5 3 4
32 12 16 9 11 0 5 3 4
31 12 16 9 10 0 5 3 3
30 12 15 8 10 0 5 3 3
29 11 15 8 10 0 0 3 3
28 11 14 8 9 0 0 2 3
27 11 14 8 9 0 0 2 3
26 10 13 7 9 0 0 2 3
25 10 13 7 8 0 0 2 3
24 9 12 7 8 0 0 2 3
23 9 12 6 8 0 0 2 3
22 9 11 6 7 0 0 2 2
21 8 11 6 7 0 0 2 2
20 8 10 6 7 0 0 2 2
19 7 10 5 6 0 0 2 2
18 7 9 5 6 0 0 2 2
17 7 9 5 6 0 0 2 2
16 6 8 4 5 0 0 1 2
15 6 8 4 5 0 0 1 2
14 5 7 4 5 0 0 1 2
13 5 7 4 4 0 0 1 1
12 5 6 3 4 0 0 1 1
11 4 6 3 4 0 0 1 1
10 4 5 3 3 0 0 1 1
9 4 5 3 3 0 0 1 1
8 3 4 2 3 0 0 1 1
7 3 4 2 2 0 0 1 1
6 2 3 2 2 0 0 1 1
5 2 3 1 2 0 0 0 1
4 2 2 1 1 0 0 0 0
3 1 2 1 1 0 0 0 0
2 1 1 1 1 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
 
b) punkty rankingowe za przedmioty zdawane na "starej maturze"
 
oceny maturalne punkty rankingowe za przedmiot:
matematyka

fizyka, chemia,

historia, geografia

język angielski język polski
6 45 30 15 10
5 40 25 13 8
4 35 20 11 6
3 30 15 9 4
2 20 10 5 2
 
 
c) punkty rankingowe za przedmioty zdawane na maturze międzynarodowej (IB)
 

punkty z egzaminu maturalnego IB -

poziom SL i HL

punkty rankingowe za przedmiot:
matematyka

fizyka, chemia,

historia, geografia

język angielski język polski
6 i 7 45 30 15 10
5 40 25 15 8
4 35 20 15 6
3 30 15 15 4
2 20 10 15 2
 
 
d) punkty rankingowe za przedmioty niezdawane na maturze
 

oceny końcowe ze świadectwa

ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej

punkty rankingowe za przedmiot:
matematyka

fizyka, chemia

historia, geografia

język angielski
6 20 10

wynik testu znajomości języka angielskiego (patrz §4 ust.3)

5 15 8
4 10 6
3 5 4
2 1 1