9.Pułk Rozpoznania Radiowego (1966 - 1995)
9.Warmiński Pułk Radioelektroniczny (1995 - 2003)
9.Warmiński Pułk Rozpoznawczy im. płk Zygmunta Szendzielarza ps. "Łupaszka" (2003 - obecnie)
 
 
RYS HISTORYCZNY
 
9.Pułk Rozpoznawczy pierwotnie został sformowany na podstawie Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 051/Org. z dnia 12 maja 1966 roku w terminie do dnia 30 października 1966 roku jako 9.Pułk Rozpoznania Radiowego z miejscem postoju w Białej Podlaskiej według etatu nr 14/190 o etatowym stanie osobowym 503 żołnierzy i 6 pracowników cywilnych, pułk podporządkowano Głównemu Inspektorowi Szkolenia. Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 0163/Org. z dnia 20 grudnia 1966 roku pułk przekazano w podporządkowanie Dowódcy Warszawskiego Okręgu Wojskowego jako jednostkę grupy II. W związku ze zmianą numeracji etatów która nastąpiła z początkiem 1969 roku pułk otrzymał numer etatu 35/008. Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP nr 08/Org. z dnia 19 lutego 1971 roku pułk przeformowano z etatu nr 35/008 na etat nr 35/016 o stanie etatowym 501 żołnierzy oraz 8 pracowników cywilnych, termin przeformowania wyznaczono na 30 czerwca 1971 roku.
 
Rok 1976 jest bardzo ważny w historii jednostki, wtedy to na mocy Zarządzenia Szefa Sztabu Generalnego WP nr 042/Org. z dnia 8 lipca 1976 roku dokonano sporych zmian, po pierwsze nakazano rozformować w terminie do 15 października 1976 roku 9.Pułk Rozpoznania Radiowego w Białej Podlaskiej, a następnie w terminie do 15 października 1976 roku przemianować istniejący w Skierniewicach 7.Pułk Radioelektroniczny WSW na 9.Pułk Rozpoznania Radiowego oraz przejąć numer jednostki wojskowej oraz identyfikator pułku rozformowanego w Białej Podlaskiej. W drugiej części tych zmian zarządzono by przemianowany pułk przeformować na nowy etat nr 35/032 o etatowym stanie osobowym 500 żołnierzy i 10 pracowników cywilnych. W zarządzeniu tym podtrzymano podporządkowanie pułku pod Dowódcę Warszawskiego Okręgu Wojskowego, ale już jako jednostkę grupy I.
 
Biorąc jednak historyczną sprawiedliwość pułk ciągłość historyczną ma z jednostką z Białej Podlaskiej, gdyż numer jednostki przejął po tej jednostce, również kadra oraz wyposażenie było przejęte z tej jednostki. Od tego momentu pułk stacjonował w Skierniewicach.
 
Warto też zaznaczyć że w tym okresie pułk był bazą do formowania na czas "W" 15.Batalionu Rozpoznania Radioelektronicznego na potrzeby 4.Armii WP.
 
Na mocy W końcu w maju 2001 roku rozpoczęto formowanie pułku pod obecną nazwę, okres formowania pułk trwał aż do roku 2003, kiedy to oficjalnie rozformowano 9.Warmiński Pułk Radioelektroniczny na bazie którego sformowano 9.Pułk Rozpoznawczy. Obecnie pułk jest jednym z trzech pułków rozpoznawczych w Wojsku Polskim, podporządkowanym bezpośrednio Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych. Jednostka jest przeznaczona do wykonywania zadań rozpoznawczych, żołnierze pułku biorą również udział w misjach poza granicami kraju.
 
                  
 
TRADYCJE, PATRON i ŚWIĘTA
 
DECYZJA Nr 36/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej i oznaki rozpoznawczej 9 Pułku Rozpoznawczego w Lidzbarku Warmińskim
 
1. Wprowadza się odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką”, i oznakę rozpoznawczą, zwaną dalej „oznaką”, 9 Pułku Rozpoznawczego w Lidzbarku Warmińskim
 
DECYZJA Nr 99/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie przejęcia sztandaru, dziedzictwa tradycji, nazwy wyróżniającej 9 Warmińskiego Pułku Radioelektronicznego przez 9 Pułk Rozpoznawczy oraz ustanowienia dorocznego Święta 9 Pułku Rozpoznawczego w Lidzbarku Warmińskim
 
1. Sztandar 9 Warmińskiego Pułku Radioelektronicznego przekazuje się 9 Pułkowi Rozpoznawczemu w Lidzbarku Warmińskim.
 
2. 9 Pułk Rozpoznawczy:
1) przejmuje dziedzictwo i z honorem kontynuuje tradycje 9 Warmińskiego Pułku Radioelektronicznego, a mianowicie:
a) 9 Pułku Rozpoznania Radiowego (1966-1995),
b) 9 Warmińskiego Pułku Radioelektronicznego (1995-2003);
 
2) przejmuje nazwę wyróżniającą „Warmiński”;
3) obchodzi doroczne Święto w dniu 12 maja.
 
3. Traci moc decyzja Nr 33/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 marca 1996 r. w sprawie nadania nazwy wyróżniającej oraz ustanowienia dorocznego Święta 9 Pułku Radioelektronicznego w Lidzbarku Warmińskim (Dz. Rozk. MON poz. 148).
 
DECYZJA Nr 119/MON/PSSS MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia proporczyka na beret 9 Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego w Lidzbarku Warmińskim
 
1. Wprowadza się proporczyk na beret, zwany dalej „proporczykiem” 9 Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego w Lidzbarku Warmińskim
 
Oznaka rozpoznawcza
 
Proporczyk
 
DECYZJA Nr 72/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i przyjęcia imienia patrona przez 9. Warmiński Pułk Rozpoznawczy
 
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 3 i 5  decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 9, poz. 105, z 2011 r. Nr 22, poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315), dla zachowania chlubnych tradycji kawaleryjskich i pododdziałów rozpoznawczych – ustala się, co następuje:
 
1. 9. Warmiński Pułk Rozpoznawczy:
1) przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
a) 4. Pułku Ułanów Zaniemeńskich (1918-1939),
b) 2. Wileńskiego Dywizjonu Rozpoznawczego (1940),
c) 14. Szkolnego Batalionu Rozpoznawczego (1967-1991),
d) 3. Mazurskiego Batalionu Rozpoznawczego (1994-2011);
2) przyjmuje imię mjr. Zygmunta Szendzielarza – „Łupaszki”.
 
DECYZJA Nr 97/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 14 kwietnia 2016 r.  w sprawie wprowadzenia proporców rozpoznawczych dowódcy 9. Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka” oraz jego pododdziałów
 
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852 oraz z 2014 r. poz. 932) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 29 i 33 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 82, poz. 689 oraz z 2013 r. poz. 1636) – po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych – ustala się, co następuje:
 
§ 1 . Wprowadza się proporce rozpoznawcze dowódców, zwane dalej „proporcami”, 9. Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka” oraz jego pododdziałów.
§ 2 . Zatwierdza się wzory graficzne:
1) proporca dowódcy 9. Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”, stanowiący załącznik Nr 1 do decyzji;
2) proporca dowódcy kompanii dowodzenia 9. Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”, stanowiący załącznik Nr 2 do decyzji;
3) proporca dowódcy kompanii logistycznej 9. Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”, stanowiący załącznik Nr 3 do decyzji;
4) proporca dowódcy 1. kompanii dalekiego rozpoznania 9. Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”, stanowiący załącznik Nr 4 do decyzji;
5) proporca dowódcy 2. kompanii dalekiego rozpoznania 9. Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”,, stanowiący załącznik Nr 5 do decyzji;
6) proporca dowódcy 3. kompanii dalekiego rozpoznania 9. Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”, stanowiący załącznik Nr 6 do decyzji;
7) proporca dowódcy 1. kompanii rozpoznawczej 9. Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”, stanowiący załącznik Nr 7 do decyzji;
8) proporca dowódcy 2 kompanii rozpoznawczej 9. Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”, stanowiący załącznik Nr 8 do decyzji;
9) proporca dowódcy 3. kompanii rozpoznawczej 9. Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”, stanowiący załącznik Nr 9 do decyzji;
10) proporca dowódcy 1. Grupy Rozpoznania Osobowego 9. Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”, stanowiący załącznik Nr 10 do decyzji;
11) proporca dowódcy 2. Grupy Rozpoznania Osobowego 9. Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”, stanowiący załącznik Nr 11 do decyzji;
12) proporca dowódcy 3. Grupy Rozpoznania Osobowego 9. Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”, stanowiący załącznik Nr 12 do decyzji;
13) proporca dowódcy 4. Grupy Rozpoznania Osobowego 9. Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”, stanowiący załącznik Nr 13 do decyzji.
§ 3 . Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
WZORY GRAFICZNE PROPORCÓW ROZPOZNAWCZYCH
 
DOWÓDCY 9. WARMIŃSKIEGO 
PUŁKU ROZPOZNAWCZEGO
im. mjr. Zygmunta SZENDZIELARZA ps. „ŁUPASZKA”
DOWÓDCY KOMPANII DOWODZENIA
9. WARMIŃSKIEGO PUŁKU ROZPOZNAWCZEGO
im. mjr. Zygmunta SZENDZIELARZA ps. „ŁUPASZKA”
DOWÓDCY KOMPANII LOGISTYCZNEJ
9. WARMIŃSKIEGO PUŁKU ROZPOZNAWCZEGO
im. mjr. Zygmunta SZENDZIELARZA ps. „ŁUPASZKA”
DOWÓDCY 1. KOMPANII DALEKIEGO ROZPOZNANIA
9. WARMIŃSKIEGO PUŁKU ROZPOZNAWCZEGO
im. mjr. Zygmunta SZENDZIELARZA ps. „ŁUPASZKA”
DOWÓDCY 2. KOMPANII DALEKIEGO ROZPOZNANIA
9. WARMIŃSKIEGO PUŁKU ROZPOZNAWCZEGO
im. mjr. Zygmunta SZENDZIELARZA ps. „ŁUPASZKA”
DOWÓDCY 3. KOMPANII DALEKIEGO ROZPOZNANIA
9. WARMIŃSKIEGO PUŁKU ROZPOZNAWCZEGO 
im. mjr. Zygmunta SZENDZIELARZA ps. „ŁUPASZKA”
DOWÓDCY 1. KOMPANII ROZPOZNAWCZEJ
9. WARMIŃSKIEGO PUŁKU ROZPOZNAWCZEGO
im. mjr. Zygmunta SZENDZIELARZA ps. „ŁUPASZKA”
DOWÓDCY 2. KOMPANII ROZPOZNAWCZEJ
9. WARMIŃSKIEGO PUŁKU ROZPOZNAWCZEGO
im. mjr. Zygmunta SZENDZIELARZA ps. „ŁUPASZKA”
DOWÓDCY 3. KOMPANII ROZPOZNAWCZEJ
9. WARMIŃSKIEGO PUŁKU ROZPOZNAWCZEGO
im. mjr. Zygmunta SZENDZIELARZA ps. „ŁUPASZKA”
DOWÓDCY 1. GRUPY ROZPOZNANIA OSOBOWEGO
9. WARMIŃSKIEGO PUŁKU ROZPOZNAWCZEGO
im. mjr. Zygmunta SZENDZIELARZA ps. „ŁUPASZKA”
DOWÓDCY 2. GRUPY ROZPOZNANIA OSOBOWEGO
9. WARMIŃSKIEGO PUŁKU ROZPOZNAWCZEGO
im. mjr. Zygmunta SZENDZIELARZA ps. „ŁUPASZKA”
DOWÓDCY 3. GRUPY ROZPOZNANIA OSOBOWEGO
9. WARMIŃSKIEGO PUŁKU ROZPOZNAWCZEGO
im. mjr. Zygmunta SZENDZIELARZA ps. „ŁUPASZKA”
DOWÓDCY 4. GRUPY ROZPOZNANIA OSOBOWEGO
9. WARMIŃSKIEGO PUŁKU ROZPOZNAWCZEGO
im. mjr. Zygmunta SZENDZIELARZA ps. „ŁUPASZKA”
 
 
DECYZJA Nr 328/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 2 grudnia 2016 r. zmieniająca decyzję w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i przyjęcia imienia patrona przez 9. Warmiński Pułk Rozpoznawczy

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z pkt 3 i 5 decyzji Nr 229/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 105, z 2011 r. poz. 327 oraz z 2013 r. poz. 315), w celu zachowania chlubnych tradycji orężnych – ustala się, co następuje:

§ 1. W decyzji Nr 72/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji i przyjęcia imienia patrona przez 9. Warmiński Pułk Rozpoznawczy (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 70) w pkt 1:
1) w ppkt 1 dodaje się lit. e w brzmieniu:
„e) 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej (1943-1952);”;
2) ppkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) przyjmuje imię płk. Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka”.”.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 
STRUKTURA
 
/rok 2015/
 - Dowództwo i sztab 9.pr
  - kompania dowodzenia
  - kompania logistyczna
  - 1.kompania dalekiego rozpoznania
  - 2.kompania dalekiego rozpoznania
  - 3.kompania dalekiego rozpoznania
  - 1.kompania rozpoznawcza
  - 2.kompania rozpoznawcza
  - 3.kompania rozpoznawcza
 
POCZET DOWÓDCÓW
 
 - płk dypl. Mieczysław Andrzejewski (2001 - 2006)
 - płk dypl. Edward Kłak (2006 - 31.VII.2010)
 - cz. p.o. ppłk Witold Łukaszewski (1.VIII.2010 - 3.X.2010)
 - płk dypl. Wiesław Marszałek (4.X.2010 - 31.III.2014)
 - płk dypl. Tomasz Łysek (31.III.2014 - 28.III.2017)
 - cz. p.o. ppłk Waldemar Nasierowski (28.III.2017 - 29.V.2017)
 - płk Radosław Cyniak (29.V.2017 - 26.III.2020)
 - płk Jarosław Niemiec (26.III.2020 - 31.III.2022)
 - płk Dariusz Piotrowiak (31.III.2022 - obecnie)
 
PODPORZĄDKOWANIE
Główny Inspektor Szkolenia (1966)
Warszawski Okręg Wojskowy (1966 - )
Dowództwo Wojsk Lądowych (2001 - 2002)
1.Korpus Zmechanizowany (2002 - III.2004)
Dowództwo Wojsk Lądowych (III.2004 - 31.XII.2013)
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych (1.I.2014 - obecnie)
 
 
© Copyright by www.jednostki-wojskowe.pl  Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i publikowanie w całości oraz w części bez zgody autora zabronione. Wszystkie teksty, artykuły, fotografie, oraz pozostałe materiały zamieszczone na stronie www.jednostki-wojskowe.plobjęte są prawami autorskimi.

 

Please publish modules in offcanvas position.